Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donjete Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu, Odluka o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu


  • VLADA RS: Donjete Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu, Odluka o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu

Vlada Republike Srpske prihvatila je 28. jula 2016. godine, na 84. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o uspostavljanju saradnje između Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske i Kineskog geološkog zavoda, (CGS) Ministarstva zemljišta i resursa NR Kine.

Zadužuje se direktor Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske da potpiše Memorandum o saradnji između Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske i Kineskog geološkog zavoda.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini.

Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma i iznose 800.000 KM. Vlada Republike Srpske obezbjeđuje iz budžeta Republike Srpske za 2016. godinu 400.000 KM, a Evropska unija, putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, obezbjeđuje 400.000 KM, od čega će dio sredstava biti iskorišćen za pokriće operativnih troškova Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Sredstva su bespovratna i korisnicima se dodjeljuju u skladu sa kriterijumima (eliminatornim, osnovnim i dodatnim) utvrđenim ovom odlukom. Korisnici sredstava Finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji osnivač je jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu.

Razlozi za donošenje ove Uredbe sadržani su u potrebi liberalizacije postupka prilikom otvaranja namjenskih računa za kupoprodaju hartija od vrijdnosti u inostranstvu za institucionalne investitore. Ova liberalizacija se ogleda u ukidanju obaveze pribavljanja prethodne saglasnosti Ministarstva finansija za otvaranje deviznog računa u inostranstvu za ove namjene.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu "Jačanje kapaciteta u sektoru voda".

Rezultati koji su dobijeni realizacijom projektnih aktivnosti će poslužiti institucijama Republike Srpske iz sektora voda, kao dobra osnova za izvršavanje zakonima predviđenih obaveza, kao i obaveza proisteklih iz međunarodnih ugovora, što se prije svega odnosi na pripremu Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Save u Republici Srpskoj u 2016. godini i njegovo usvajanje, kao i pripremu podzakonskih akata kojima će se vršiti transpozicija pravne tekovine EU u domaće zakonodavstvo.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa aktivnostima Društva za upravljanje PREF-om, u vezi sa osnivanjem Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Društvo za upravljanje PREF-om je informisalo Vladu Republike Srpske o potpisivanju Mandatnog pisma i Liste uslova sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Skupnom pokojninskom družbom iz Ljubljane koji zajedno sa Društvom za upravljanjem PREF-om osnivaju novo Društvo.

Do kraja godine se očekuje završetak svih procedura i početak rada Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o predloženom tekstu Prednacrta zakona o Zemaljskom muzeju BiH i istu usvaja.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da predmetnu informaciju dostave svim predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim organima BiH, kako bi se ispoštavala ustavna nadležnost u oblasti kulture.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Park-šume "Slatina".

Ovom Odlukom proglašava se zaštićenim šumski kompleks u neposrednoj blizini Banje Slatine, kao Park-šuma, kategorija VI – zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih resursa, pod nazivom Park-šuma "Slatina". Osnovni cilj zaštite kompleksa Park-šuma "Slatina" je stavljanje u funkciju korišćenja u sportsko-rekracione i turističke svrhe uz maksimalno očuvanje prirodnih i stvorenih vrijednosti, čime će se unaprijediti kvalitet života i turistička ponuda naselja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Odluke sadržani su u potrebi da se detaljno regulišu slučajevi kada se ne primjenjuju koeficijenti za obračun predmetne naknade, i to kada su u pitanju male količine ambalaže odnosno ambalažnog materijala, kao i kada se radi o ambalaži u koju se pakuje proizvod, a koja nakon upotrebe postaje ambalažni otpad. Pored toga vrši se povećanje koeficijenta evidentirajuće naknade za 2016. godinu po kilogramu ambalaže tako da se umjesto ranijeg iznosa u visini od 0,002 KM uvodi nova vrijednost koeficijenta u visini od 0,02 KM.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i prihvatila Analizu uticaja aktivnosti IRBRS na privrednu strukturu Republike Srpske sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Iz sredstava fondova kojim upravlja IRBRS, do kraja 2015. godine, plasirano je ukupno 1.942,9 miliona KM, i to 1.557,8 miliona KM ili 80,2% na kreditnoj osnovi, 383,6 miliona KM ili 19,7% putem plasmana u hartije od vrijednosti (HoV) emitenata sa područja RS te 0,1% na bespovratnoj osnovi putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).

Izvor: Press služba Vlade Srpske, 28.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772