Zastava Srbije

VLADA RS: Donijete uredbe o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama i o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama

29.06.2020.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 77. sjednici, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2020/2021. godinu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, te učenike koji su treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola), za što su budžetom za 2020. godinu i planirana sredstva. Prema trenutnim podacima, za školsku 2020/2021. godinu trebalo bi obezbijediti udžbenike za oko 9.400 učenika prvog i oko 9.450 učenika drugog razreda osnovnih škola, dok je ukupno 10.275 učenika koji su treće ili naredno dijete po redu rođenja iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola). Takođe, moramo napomenuti da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta i za školsku 2020/2021. godinu obezbijediti udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, i to za djecu od trećeg do devetog razreda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pripremi projekta "Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima - 2020.", te zadužila JU Javni fond za dječiju zaštitu da aktivnosti vezane za realizaciju projekta u 2020. godini provede u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom dinamikom.

Novi projekat podrške za djecu sa hroničnim oboljenjima u Republici Srpskoj zasnovan je na interdisciplinarnom pristupu i tretmanu djeteta i porodičnog sistema uopšte kroz "Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima-2020." Ciljevi ovog projekta su:

-           Smanjiti učestalost broja hospitalizacija, dužinu boravaka u bolnici, upotrebu lijekova i produžiti mirne periode bez pogoršanja simptoma;

-           Pedagoški rad sa djecom i porodicama,

-           Psiho-socijalno osnaživanje djece i roditelja kroz edukaciju i kontakte sa djecom sa istim i sličnim zdravstvenim problemima i njihovim roditeljima,

-           Fizičko-rekreativne aktivnosti, zdravi stilovi života

-           Regionalno povezivanje roditelja i djece sa hroničnim oboljenjima.

Ciljevi Projekta su usmjerani ka stvaranju bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece, čiji je razvoj osujećen nepovoljnim socijalnim, porodičnim, materijalnim ili zdravstvenim prilikama. Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška razvojnim potrebama djece, ali i njihovim porodicama u ostvarivanju osujećene socijalizatorske, zaštitne, ekonomske a ne rijetko i vaspitne funkcije porodice. Sem toga, ovaj Projekat će senzibilizovati društvo u cjelini za potrebe i probleme djece najosjetljivijih kategorija.

U toku 2020. godine planirano je da kroz rehabilitacijski kamp prođe ukupno do 300 djece sa specifičnim oboljenjima i roditelja (po potrebi) uz prateće osoblje i podršku porodice. Maksimalno planirani broj lica koji će biti obuhvaćen Projektom, uključujući i stručno osoblje je 370.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2020.", te donijela zaključak kojim se otkazuje realizacija ovog projekta u 2020. godini zbog pandemije virusa korona. Vlada je zadužila JU Javni fond za dječiju zaštitu da već nastale ugovorne obaveze kroz aneks ugovora preusmjeri na realizaciju ovog projekta u 2021. godini, a u skladu sa postojećim okvirnim sporazumima.

Podsjećamo, da JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske već osamnaest godina realizuje projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske". Tokom svih tih godina u Projektu je učestvovalo više od 32.000 lica, odnosno djece dvanaest najosjetljivijih kategorija i odraslih lica (vaspitača, stručnog osoblja, roditelja-pratilaca djece sa smetnjama u razvoju). Projektom su obuhvaćena djeca na području Republike Srpske, čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima (pobjednicima na republičkim i državnim takmičenjima), na inkluzivnom principu, provode deset (ili osam) dana u odmaralištu na moru. Uzrasna dob djece - učesnika je od 6 do 15 godina, za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2020-2024. godina).

Strategija za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2020-2024. godina) predstavlja nastavak strateškog pristupa rješavanju problema nasilja u porodici, koji je počet izradom i primjenom Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine, te Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014–2019. godina). Strateški ciljevi donošenja ove strategije su prevencija nasilja u porodici; podrška i pomoć žrtvama nasilja u porodici; zaštita žrtava od nasilja u porodici; praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici, te zaštita od nasilja u porodici u vanrednim/kriznim situacijama. Posebni ciljevi su jačanje preventivne politike i odvraćanje od nasilja u porodici; efikasna primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici; ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja u porodici i drugo.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Analizom uticaja aktivnosti Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka na privrednu strukturu Republike Srpske, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Kako se, između ostalog, navodi u informaciji, IRBRS je, iz sredstava fondova kojim upravlja, do kraja 2019. godine plasirala ukupno 2.559,9 miliona KM. Od navedenog iznosa, 1.998,2 miliona KM ili 78,1% plasirano je na kreditnoj osnovi, 557,9 miliona KM (21,8%) kroz plasmane u hartije od vrijednosti emitenata sa područja Republike Srpske, dok je preostalih 3,8 milion KM (0,1%) plasirano na bespovratnoj osnovi putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam). Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine plasmanima IRBRS, prema izjavama korisnika kreditnih sredstava, omogućeno je očuvanje postojećih 54.871, te otvaranje 5.174 novih radnih mjesta. Osim toga, 343 korisnika zajmova za nezaposlene demobilisane borce preuzelo je obavezu samozapošljavanja.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o projektu "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj". Ovom informacijom, Ministarstvo finansija prezentuje dosadašnje efekte realizacije pomenutog projekta, započetog u septembru 2011. godine kada je ratifikovan sporazum sa Evropskom investicionom bankom o finansiranju pod-projekata u opštinama Republike Srpske koji se odnose na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu. Odobreni su projekti, trenutno, za 27 opština učesnica. Do sada su po projektu potpisani ugovori o radovima, isporuci robe i uslugama nadzora, ukupne vrijednosti oko 62 miliona evra. Kada su u pitanju ugovori o radovima, završeno je 39 ugovora, a 8 je još uvijek u toku. Izvršena plaćanja po odobrenim projektima iznose 53,4 miliona evra.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama. Ovom uredbom utvrđuju se divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, koje imaju poseban značaj iz genetičkog, ekološkog, ekosistemskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta, štite se kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama. Uredbom se utvrđuje način postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač, postupanje sa tim supstancama, zamjenskim supstancama, kao i novim kontrolisanim supstancama, postupanje sa proizvodima koji sadrže supstance ili su pomoću tih supstanci proizvedeni, način provjere ispuštanja i kontrole emisija ovih supstanci, postupanje sa tim supstancama nakon prestanka upotrebe proizvoda i opreme koji ih sadrže, način njihovog sakupljanja, obnavljanja i obrade i postupak izdavanja saglasnosti za uvoz, izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.06.2020.

Naslov: Redakcija