Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Dijelovi odredaba čl. 120. stav 3. i 173. stav 1, kao i član 201. stav 2. Statuta Advokatske komore RS nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o advokaturi

29.06.2017.


Ustavni sud Republike Srpske je 28. juna 2017. godine, u Banjoj Luci održao svoju redovnu Dvije stotine i dvadeset i prvu sjednicu na kojoj je odlučivao o pitanjima iz svojih Ustavom utvrđenih nadležnosti.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-28/16 donio odluku kojom je utvrdio da Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Auto-moto društvu "Kozarska Dubica", kao i osnovni tekst istog Pravilnika od 26. februara 2015. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII - dalje: Zakon). Razloge za ovakvu odluku Ustavni sud je našao u činjenici što je odredbom člana 3. osporene Odluke propisano da ista, suprotno Ustavu, stupa na snagu danom donošenja, kao i radi toga što je ocijenjeni Pravilnik donio sekretar Auto-moto društva iako za to nije imao normativno ovlašćenje, čime je učinjena povreda principa zakonitosti.

Odlukom broj U-53/16 Ustavni sud je utvrdio da Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela posebnog područja "Jahorina" nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.). Neustavnost navedene odluke Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak njenog donošenja nije proveden u skladu sa relevantnim odredbama Zakonom o uređenju prostora i građenju, čime je njen donosilac prekršio ustavni princip zakonitosti podzakonskih opštih akata.

Takođe, Ustavni sud je odlukom broj U-74/16 utvrdio da dijelovi odredaba čl. 120. stav 3. i 173. stav 1, kao i član 201. stav 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 34/2016) nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o advokaturi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015). Istom odlukom odbijen je prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti drugih osporavanih odredaba ovoga normativnog akta. Utvrđene neustavnosti pomenutih normi, prema ocjeni Ustavnog suda, rezultat su toga što nije nesumnjivo jasno da njima propisana prava i obaveze proističu iz preuzetih odredaba Zakona o advokaturi, zbog čega je istima narušena homogenost pravnog sistema, te su izvor nesigurnosti u primjeni prava. Stoga, Ustavni sud je zaključio da osporeno propisivanje nije u funkciji izvršenja zakonske materije već se u istu interveniše, što nije u skladu sa načelima vladavine prava, podjele vlasti i ustavnosti i zakonitosti. Ustavni sud je takođe ocijenio da Skupština Advokatske komore, kao donosilac osporavanog akta, nije imala diskreciono ovlašćenje da određenu kategoriju lica oslobodi obaveze plaćanja troškova upisa u Imenik advokata čime su ovi dovedeni u privilegovan položaj u odnosu na druge kandidate, te da je takvo normiranje u suprotnosti sa ustavnim principom ravnopravnosti i jednakosti pred zakonom.

Na koncu, odlukom broj U-78/16 Ustavni sud je utvrdio da čl. 7, 12, 26. i 28. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri zapošljavanja i popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine Nevesinje, u vrijeme njegovog važenja, nisu bili u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016). Utvrđena neustavnost očituje se u tome što je materija iz navedenih članova normirana na način koji je suprotan zakonskim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi, a time i ustavnom principu ustavnosti opštenormativnih akata.

Ustavni sud je takođe donio odluke u predmetima broj U-89/14, U-81/15, U-18/16, U-41/16, U-51/16, U-59/16, U-63/16, U-64/16, U-65/16 i U-112/16, kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih normativnih akata, s obzirom da nije utvrdio njihovu nesaglasnost sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba:

  • Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2016. godinu,
  • Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske,
  • Zakona o sistemu javnih službi,
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • Zakona o doprinosima Republike Srpske,
  • Zakona o obligacionim odnosima,
  • kao niti neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih opštih i pojedinačnih akata.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 28.06.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772