Zastava Srbije

VLADA RS: Donijete Odluka o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija i Odluka o određivanju iznosa najniže penzije

29.04.2022.


Vlada Republike Srpske na, 167. sjednici, donijela je odluku o hitnoj finansijskoj pomoći za opštinu Ljubinje, kako bi se što prije normalizovao život u ovoj lokalnoj zajednici poslije nedavnog zemljotresa.

Prema odluci Vlade, hotel u Ljubinju privremeno se ustupa na korištenje Opštinskoj upravi Ljubinje, s obzirom na to da, zbog posljedica zemljotresa, njihov objekat trenutno nije bezbjedan za korištenje.

Pored toga, donosena je Odluka da se iz Fonda solidarnosti 50.000 KM usmjeri za sanaciju objekta Doma zdravlja u Ljubinju, te da se 100.000 KM izdvoji za sanaciju objekta Osnovne škole “Sveti Sava” i Srednje škole “Svetozar Ćorović” u Ljubinju (50.000 KM po školi).

S ciljem poboljšanja materijalnog položaja penzionera, Vlada Republike Srpske je donijela i Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija. Prema odluci, opšti bod i penzije se vanredno usklađuju i povećavaju za 10 odsto, i to od majske penzije (penzija koja se isplaćuje u junu).

Za vanredno povećanje penzija, Vlada će mjesečno obezbijeđivati dodatnih 8,14 miliona KM, odnosno 65,12 miliona KM do kraja godine.

Na istoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, takođe radi poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u aprilu povećani za 10%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. maja 2022. godine. Za realizaciju ove odluke Vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.360.000 KM mjesečno, odnosno oko 18.880.000 KM do kraja 2022. godine.

Iznosi najniže penzije od 01. maja 2022. godine:

-           do 15 godina penzijskog staža - 242,55 KM

-           za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina - 291,08 KM

-           za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina - 339,60 KM

-           za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina - 388,15 KM

-           za 40 godina penzijskog staža i više - 485,19 KM

Na sjednici, usvojen je Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za 2021. godinu, prema kome je sa stanjem 31.12.2021. investirano 25 miliona KM javnih sredstva, dok opštine i gradovi, kao i fondovi u Republici Srpskoj u toku 2021. godine nisu vršili investiranje javnih sredstva.

Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina. Odluka je u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske, usvojenim na 155. sjednici, kojim je data saglasnost na kreditno zaduženje JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina u iznosu od 5 miliona KM, uz izdavanje garancije. JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina obavlja djelatnost od šireg društvenog značaja, a svrha zaduživanja je izmirenje prenesenih obaveza, prvenstveno prema dobavljačima. Izdavanjem garancije neće biti prekoračeno ograničenje definisanom Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i stanju u oblasti računovodstva i revizije za 2021. godinu. Komisija za praćenje, primjenu i kontrolu primjene propisa je u toku 2021. godine nastavila sa realizacijom preuzetih obaveza u vezi sa donošenjem preporučene metodologije za obavljanje revizije. Prema podacima iz Izvještaja Saveza u toku 2021. godine osam lica je steklo zvanje ovlašćenog revizora, 151 lice zvanje sertifikovanog računovođe i 12 lica zvanje sertifikovanog računovodstvenog tehničara.

Vlada Republike Srpske je na sjednici donijela rješenje o usmjeravanju sredstava budžetske rezerve u iznosu 351.000 KM Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica za sufinansiranje projekta dokumentarne serije “Sarajevo grad mučenik ili grad mučitelj za Srbe”.Vlada je na sjednici usvojila i Akcioni plan usklađivanja propisa Republike Srpske sa zahtjevima članova 34.-36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Izrada “Akcionog plana usklađivanja propisa Republike Srpske sa zahtjevima članova 34.- 36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije” je jedan od strateških ciljeva definisanih “Strategijom infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 -2023. godine”.

To je obaveza procesa evropskih integracija navedena u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, pratećem Analitičkom izvještaju i posljednjem Izvještaju o BiH za 2021. godinu.

Usklađivanjem propisa Republike Srpske sa zahtjevima čl. 34.-36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije stvaraju se pretpostavke za izvoz i uvoz proizvoda bez nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini, u skladu sa principima i pravilima jedinstvenog tržišta EU, Poglavlja 1 pravne tekovine EU i pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Ovaj akcioni plan izradilo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, u saradnji sa 11 republičkih organa uprave i Koordinacionim tijelom za infrastrukturu kvaliteta Republike Srpske, a korišćena su iskustva Republike Srbije i Crne Gore.

Aktivnosti su vođene u nekoliko faza i trajale su šest mjeseci. Analizirano je preko 1250 važećih propisa Republike Srpske koji se odnose na proizvodnju, distribuciju, trgovinu i upotrebu proizvoda (harmonizovano i neharmonizovano područje EU), kao i ostali propisi koji spadaju u Poglavlje 1 prava EU. Za ukupno 249 propisa utvrđeno je da imaju tehničke prepreke u trgovini i definisane su potrebne mjere za njihovo uklanjanje.

 Akcioni plan obuhvata period od 2022. do 2027. godine, a svake godine vršiće se njegova revizija. Čine ga uvodni dio i dva tabelarna pregleda:

-           Tabela 1. Lista propisa Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve u vezi sa proizvodima sa stanovišta usklađivanja sa zahtjevima članova 34.-36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (harmonizovano i neharmonizovano područje) i

-           Tabela 2. Lista netehničkih propisa Republike Srpske sa stanovišta usklađivanja sa zahtjevima članova 34.- 36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Za realizaciju pojedinačnih mjera i aktivnosti odgovorni su nadležni republički organi uprave, dok su Ministarstvo i Koordinaciono tijelo za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga Republike Srpske zaduženi za praćenje i koordinisanje provođenja akcionog plana, te godišnje izvještavanje Vlade Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.04.2022.

Naslov: Redakcija