Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

29.01.2021.


Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, izjasnila o zaključku kojim ju je Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio da, kroz dijalog sa socijalnim partnerima, najkasnije do 15.2.2021. godine uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku novi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije.
 
U izjašnjenju Vlade FBiH je navedeno da je u ovoj godini predviđen blagi rast bruto nacionalnog dohotka od 2,8 posto u odnosu na 2020. godinu, te bi donošenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije, kojim bi bila propisivana bilo koja privremena obustava primjene određenih propisa, bilo u suprotnosti s principima tržišne ekonomije.
 
Vlada je u ovoj godini nastavila sa ekonomskim politikama s ciljem oporavka i stabilizacije privrede. Te politike se, prije svega, odnose na dostizanje nivoa zaposlenosti prije stanja nesreće i dalje očuvanje radnih mjesta, te fiskalnu stabilnost budžeta i vanbudžetskih fondova, a posebno stabilnost zdravstvenog sistema.
 
U okviru pojedinih programa, Vlada će stimulirati kreditiranje poslovnih subjekata uz garancije Garancijskog fonda, te regresirati i kamate za sve korisnike tako osiguranih kredita. Uz postojeće programe i mjere u okviru određenih resora, bit će nastavljeno finansiranje iz Fonda za stabilizaciju, što će predstavljati značajan podstrek oporavku i stabilizaciji privrede. Kroz transfere nižim nivoima vlasti također postoji mogućnost finansiranja određenih programa koji će voditi oporavku mikro i malog preduzetništava. Također, nastavak investiranja u javne investicije (koje su u većoj mjeri finansirale međunarodne finansijske institucije) i fiskalna stabilnost na svim nivoima vlasti u FBiH, uz održavanje i blago povećanje potrošnje, doprinijet će stabilizaciji i ekonomskom rastu.
 
U tom pravcu interveniranje Federacije BiH je izvršeno u okviru Budžeta za 2021. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.
 
Planirana su značajna sredstva u Fond za stabilizaciju privrede od 150 miliona KM, za Program zapošljavanja 50 miliona KM, za finansijsku pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima 200 miliona KM i 30 miliona KM općinama, za jačanje Garancijskog fonda dodatnih 25 miliona KM.
 
Kada je riječ o zakonskoj regulativi, Vlada FBiH smatra da treba ubrzati postupke donošenja propisa koji će imati pozitivne efekte na brži ekonomski razvoj (u oblasti finansijskog sektora, poreznih politika, poboljšanja poslovnog okruženja: digitalizacija, primjena elektronskog potpisa, reforme u osiguranju i smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, nastaviti sa reformama u oblasti javne potrošnje i sl.).
 
Vlada FBiH je usvojila Program ekonomskih reformi (PER) Federacije BiH za period od 2021. do 2023. godine. Ovaj dokument će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH koja je zadužena za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj trogodišnji period.
 
Federalna vlada planira od 2021. do 2023. godine nastavak provođenja mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije, odnosno za oporavak i stabilizaciju ekonomije. Planirano je provesti mjere štednje u javnom sektoru ograničenjem rasta broja zaposlenih, te rasta izdataka i doprinosa na plaću.
 
Za ublažavanje negativnih posljedica po privredu planirana su sredstva za Fond za stabilizaciju privrede koja će se dodijeliti najugroženijim privrednim subjektima, ali za kapitalne investicije i ključne privredne djelatnosti.
 
Oporavak privrede će biti realiziran i jačanjem kreditnog potencijala putem Garantnog fonda, što će, osim na povećanje bankarske aktivnosti, utiecati i na poboljšanje likvidnosti i investicijskih aktivnosti privrednih subjekata.
 
Vlada FBiH je planirala i projekte zapošljavanja s ciljem nadoknađivanja izgubljenih radnih mjesta i vraćanje trenda rasta zaposlenosti prije pandemije. Ovaj projekat će biti realizovan uz partnerstvo Svjetske banke, koja će ga finansirati.
 
Bit će nastavljeno doznačavanje sredstva nižim nivoima vlasti kao pomoć budžetima i privredi, koje će kantoni usmjeriti prvenstveno za pomoć obrtima, mikro i malim preduzećima.
 
U narednom periodu će u fokusu biti i razvojni kapitalni projekti kao ključne odrednice ekonomskog rasta, a najviše u oblasti izgradnje prometnica, energetske, aerodromske i željezničke infrastrukture.
 
Oporavak ekonomije će ovisiti i od uspješnosti provođenja brojnih strukturnih reformi.
 
S ciljem ekonomskog oporavka i ubrzanog rasta nakon pandemije, dodatno je naglašena i provedba već ranije planiranih srednjoročnih mjera unapređenja poslovnog okruženja, rasterećenja privrede i povećanja stepena konkurentnosti.
 
U ovom programskom periodu nastavlja se sa smanjenjem poreznog opterećenja rada, čime se procjenjuje smanjenje ukupnog fiskalnog opterećenja rada, mjerenog OECD metodologijom, kao suma poreza i doprinosa u odnosu na ukupan trošak poslodavca po osnovu rada, s trenutnih 36,42 na 35,22 posto.
 
Predloženi zakonski okvir za uspostavu Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji BiH, čije se donošenje očekuje u prvoj polovini 2021. godine, trebao bi imati uticaj na povećanje stepena povjerenja i nivoa motiviranosti za otpočinjanje novog ili proširenje postojećeg obima poslovanja na teritoriji Federacije BiH, te dugoročno gledano poboljšanje svih ekonomskih parametara vezanih za rast investicija.
 
Fokus porezne politike i dalje će biti usmjeren na sprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti.
 
Programom su utvrđne strukturne reforme koje se odnose na reformu tržišta energije i transporta, zatim poljoprivredu, industriju i usluge, te poslovno okruuženje i reforme ekonomske integracije, kao i obrazovanje, socijalna zaštita i inkluziju, te zapošljavanje i tržište rada.

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 25.1.2021.godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Dozvoljava se vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera zavisno procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.1.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
 
Krizni štab je zadužen da, nakon isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.
 
Krizni štab Federalnog ministrastva zdravstva će današnje zaključke s prilozima dostaviti kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kantonalnih kriznih štabova, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.
 
U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama Vlade koje su donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa.
 
Inače, kako je navedeno u informaciji, a prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH, u Federaciji BiH je, zaključno sa 25.1.2021. godine, registriran 77.501 laboratorijski potvrđen slučaj COVID-19 i 2.427 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Trenutno je evidentirano 11.072 aktivnih slučajeva COVID-19.
 
Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 59 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Kantonu 10.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije informisalo je Vladu FBiH o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i za velika preduzeća, sa stanjem na 31.12.2020. godine.
 
Ovo ministarstvo zaduženo je da prati i analizira izvještaje koje dostavlja Razvojna banka FBiH u vezi sa izdanim i odobrenim garancijama ova dva kreditno-garantna programa i o tome izvještava Vladu FBiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, u saradnji sa Uredom premijera FBiH i Federalnim ministarstvom finansija sačiniti i Vladi na usvajanje dostaviti Program o regresiranju kamata po odobrenom Budžetu za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za ovu namjenu.
 
Na dan 31.12.2020. godine je na ime garancija iz kreditno-garantnih programa je za sedam izvoznika izdano garancija u ukupnom iznosu od 6.972.500 KM, a za jedno veliko preduzeće 2.000.000 KM. Dakle, riječ je o ukupno izdanim garancijama od 8.972.500 KM.
 
Istovremeno je za devet izvoznika odobreno još 7.877.500 KM garancija, a za dva velika preduzeća 2.200.000 KM, što ukupno iznosi 10.077.500 KM.
 
Inače, na osnovu Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, ukupan iznos garancija koje mogu biti izdane po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije iznosi po 100 miliona KM. Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto glavnice, ali ne više od 3.000.000 KM.
 
Vlada FBiH je izmjenila i dopunila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koja je u primjeni od 28.2.2019. godine.

 
Novo rješenje odnosi se na član koji reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca u kada je riječ o primjeni otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktom poslodavca.
 
Nadalje, uvodi se ograničenje prijema u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci jednokratno u toku jedne kalendarske godine za određeno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana. Također, uveden je i izuzetak u kod mogućnosti prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u FBiH, kao i vanrednog stanja kojeg proglase nadležne institucija.
 
Za izmjene i dopune Uredbe saglasnost su ranije dali i socijalni partneri u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima. Sredstva od 2.000.000 KM KM su potrebna kako bi Energoinvest d.d. Sarajevo platio taksu Gasprom exportu iz Moskve.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po ovom osnovu na namjenskom depozitnom računu Budžeta FBiH i imenovati Komisiju za praćenje njihovog namjenskog utroška.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija u iznosu od 11.500.000 KM. Ovaj iznos će biti utrošen u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. - 2022. godina.
 
Federalna vlada je prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za prosinac 2020. i za cijelu proteklu godinu.
 
U prosincu 2020. godine je raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa, za proračune svih razina vlasti i upravitelje cestama u FBiH, ostvaren u ukupnom iznosu od 212,5 milijuna KM, što je za 46 milijuna KM manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U uporedbi s naplatom iz studenog tekuće godine, u prosincu su ovi prihodi bili veći za 13,1 posto.
 
U prosincu 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko, za zdravstveno i za osiguranje od neuposlenosti iznosila je 356,2 milijuna KM i veća je za 2,6 posto ili za približno devet milijuna KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
 
Prema preliminarnim podacima, pretpostavlja se da je ovakav trend rasta dijelom generiran izmirenim uplatama dugovanja, obzirom da je obveznicima, sukladno odredbi Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode u FBiH, omogućen otpis zatezne kamate na dugovanja izmirena do kraja 2020. godine.
 
Lani su neizravni i izravni porezi, te doprinosi naplaćeni u ukupnom iznosu od 7.199.817.673 KM i, u odnosu na 2019. godinu, bili su manji za 7,1 posto. U prosincu 2020. godine je u odnosu na isti mjesec 2019. smanjene iznosilo 6,4 posto.

 Federalna vlada se upoznala s izvješćem o dugu za četvrti kvartal 2020. godine.
 
Vanjski dug na kraju prošlogodišnjeg kvartala iznosio 4.982.724.574 KM ili 3.128.739.766 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 57.449.315 KM ili za 1,17 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg u odnosu na četvrti kvartal bio veći za 181.880.040 dolara ili 6,17 posto.
 
Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond). Preko multilateralnih financijskih institucija realizirano je 4.018.354.744,27 KM ili 80,65 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 964.369.829,15 KM ili 19,35 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.
 
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 860.514.621 KM (540.332.156 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 10,42 posto odnosno 100.109.116 KM.
 
Federalno ministarstvo financija će Kvartalno izvješće o dugu objaviti na svojoj web stranici, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH će ga proslijediti Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o završetku aktivnosti Radne grupe na definisanju okvira za sprovođenje Zakona o GMO (genetski modifikovanoj hrani) u BiH i pravilnika.
 
Obzirom na nadležnost propisanu Zakonom o genetski modificiranim organizmima BiH, kojom su kao nadležni organi definisana entitetska ministarstva nadležna za pitanje nauke, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u skladu s procedurama, pripremi i usvoji pravilnike koristeći dostavljene nacrte koje je uradila Interesona radne grupe, a s ciljem sistemskog uređenja oblasti korištenja GMO u zatvorenim kontrolisanim sistemima.
 
Ovo ministarstvo je dužno i da uspostavi Registar kontrolisanih zatvorenih sistema u koordinaciji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH, te troškove postupka registracije. Također je zaduženo da osigura transparentnost registra i da, u skladu sa Zakonom o genetski modificiranim organizmima BiH, omogući uvid u njegove podatke.

 Uz obrazloženje da su odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate jasne i nedvosmislene, Vlada nije prihvatila inicijativu načelnika Općine Centar Sarajevo za davanje izvornog tumačenja ovog federalnog propisa.
 
U odgovoru na inicijativu za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Vlada FBiH navodi da će Federalno ministarstvo pravde, u skladu sa kadrovskim mogućnostima, pristupiti analizi ovog zakona sa aspekta usklađenosti s međunarodnim konvencijama, te na tom osnovu pristupiti izradi odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja financijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2020. godinu po njenim odlukama, te rješenjima premijera i zamjenika premijera.
 
Federalna vlada se se upoznala sa izvještajima o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, upravnih organizacija i federalnih institucija za period oktobar-decembar 2020. godine, te se je upoznala s realizacijom njenih zaključaka za 2020. godinu.
 
Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2021. godinu.
 
Vladi Unsko-sanskog kantona data je saglasnost za renoviranje i adaptaciju prvog sprata "Doma pilota" u Bihaću.
 
Prihvaćen je izvještaj Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije o provedbi Uredbe o procjeni uticaja propisa za prošlu godinu.
 
Usvojeni su izvještaji o radu za 2020. godinu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije.
 
Prihvaćen je i Plan rada i razvoja Federalne novinske agencije za 2021. godinu.
 
Uz izvještaj o radu za prošlu godinu, Vlada je usvojila i Plan rada Agencije za državnu službu FBiH za 2021. godinu.

Zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala. Istovremeno je data i prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za imenovanje Admira Softića, Muhidina Zametice, Safeta Isića, Milenka Obada, Selvedina Subašića i Izeta Žigića za članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Vlada Federacije BiH je donijela odluke o poništavanju ranijeg i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo, uime Federacije BiH. Također, donesene su odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje ovog člana, kao i o utvrđivanju kriterija za izbor izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Energopetrol d.d. Sarajevo, uime Federacije BiH. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa.
 
Na sjednici je odlučeno da će, uime Vlade FBiH, za članove Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini biti određeni predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalne uprave civilne zaštite. Predlaganje kandidata za članove Koordinacionog tijela, u skladu s utvrđenim kriterijima, vrši se putem Federalne uprave civilne zaštite, koja će za Vladu pripremiti konačan prijedlog rješenja.
 
Federalna vlada ovlastila je Jakuba Mušinbegovića da je zastupa na Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.01.2021.

Naslov: Redakcija