Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Uredba o vrstama, sadržaju, kvalitetu i učešću bio-goriva u transportu, Strategiju razvoja obrazovanja RS za period 2016- 2021. godine


Vlada Republike Srpske usvojila je 28.01.2016. godine na 58. redovnoj sjednici, održanoj u Banja Luci, Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine.

Prijedlogom Strategije razvoja obrazovanja za period 2016-2021.godina predviđeno je niz mjera čiji je glavni cilj unapređivanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima.

U oblasti predškolskog obrazovanja cilj je povećanje obuhvata djece uzrasta od tri do šest godina predškolskim vaspitanjem, dok je u osnovnom obrazovanju akcenat na unapređivanju uslova rada škole i modernizaciji procesa nastave, kao i na jačanju vaspitne uloge škole.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja planirano je razvijanje standarda zanimanja zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenja, kao i uspostavljanje Kvalifikacijskog okvira Republike za srednje stručno obrazovanje, povezivanje stručnog obrazovanja i tržišta rada, te jačanje sistema usmjeravanja i informisanja pri izboru budućeg zanimanja učenika – profesionalna orijentacija.

U oblasti visokog obrazovanja strateški cilj je naučnoistraživački orijentisano visoko obrazovanje i povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada, modernizacija studijskih programa za inicijalno obrazovanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, te internacionalizacija visokog obrazovanja.

Predviđeno je uspostavljanje Mreže visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srpskoj, na prijedlog akademske zajednice, i definisano da univerzitet, kao jedna od vrsta visokoškolskih ustanova, izvodi akademske studije sva tri ciklusa studija, a može izvoditi strukovne studije prvog i drugog ciklusa, a da visoka škola izvodi strukovne studije prvog i drugog ciklusa, takođe, na prijedlog akademske zajednice.

Predviđeno je da se na privatnim visokoškolskim ustanovama ne mogu organizovati studijski programi za medicinska, pravna i pedagoška zanimanja, a planirano je i uvođenje obaveznog periodičnog vršenja nadzora nad studijskim programima koji se realizuju na visokoškolskim ustanovama.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o vrstama, sadržaju, kvalitetu i učešću bio-goriva u transportu.

Ovom Uredbom propisuju se vrste bio‐goriva, sadržaj bio‐goriva u mješavini sa fosilnim gorivima za potrebe transporta, uslovi i način utvrđivanja kvaliteta bio‐goriva, način utvrđivanja usaglašenosti kvaliteta, obaveze distrubutera i nadzor nad sprovođenjem ove Uredbe.

Cilj ove Uredbe je stavljanje u promet na domaće tržište bio‐goriva i drugih obnovljivih goriva propisanog kvaliteta, kao zamjene za dizelsko gorivo ili benzin u transportu, radi ispunjavanja obaveza koje su u vezi sa zaštitom životne sredine, sigurnošću snabdijevanja gorivom na ekološki prihvatljiv način i promovisanja upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2015. godini, od strane Javne ustanove "Vode Srpske", opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, sa prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2015. godini, od strane Javne ustanove "Vode Srpske", opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, sa prijedlogom mjera, i istu prihvata.

Zadužuje se Javna ustanova "Vode Srpske" da intezivira aktivnosti na uspostavi racionalne i efikasne funkcije u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske od 23.07.2015.godine i da pojača kontrolu obveznika vodnih naknada kako bi obezbijedila i dalje postepeno povećanje ukupno prikupljenih vodnih naknada.

Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da usaglase programe radova Javne ustanove "Vode Srpske" i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, i obezbijede njihovo učešće u finansiranju monitoringa površinskih i podzemnih voda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o funkcionalnoj integraciji institucija radi prevazilaženja ograničenja u razvoju sektora stočarstva u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske podržava inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na povezivanju institucija u sektoru stočarske proizvodnje sa ciljem funkcionalne integracije institucija u sistem upravljanja znanjem i primjene novih tehnologija, te podizanje konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog plana i Program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Program rada JU Poljoprivredni institutu Republike Srpske za 2016. godinu sa Finansijskim planom.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Plan poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava predviđenih Budžetom za 2016. godinu,za realizaciju projekta "Fond treće i četvrto dijete", u iznosu od 900.000,00 KM.

U skladu sa Zakonom o dečijoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 4/2002 - prečišćen tekst, 17/2008 i 1/2009) odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada u 2016. godini:

• za svako četvrtorođeno dijete – 450,00 KM, počevši od 1. januara 2016. godine,

• za svako trećerođeno dijete – 600,00 KM, počevši od 1. januara 2016. godine.

Plasman sredstava izvršiće se putem Javnog fonda za dječiju zaštitu koji dostavlja Ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtjev za doznaku sredstava sa spiskom porodilja, po postupku regulisanom Uputstvom o načinu i postupku isplate novčane naknade majci za novorođeno treće i četvrto dijete po odluci o odobrenju plasmana sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012).

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Javni fond za dječiju zaštitu i Ministarstvo finansija.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 28.01.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772