Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Izuzetak od neposrednog izvođenja dokaza proširen i na čitanje iskaza svjedoka koji bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnom pretresu, vrijeme policijskog zadržavanja lica lišenog slobode zbog sumnje da je počinilo krivično djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora povećano sa 24 časa na 48 časova

28.12.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama je u funkciji poboljšanja procesnog položaja oštećenog u krivičnom postupku s ciljem efikasnije zaštite njegovih prava, što uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Prijedlogom zakona su predložene i izmjene procesnih odredaba koje su u funkciji većeg standarda zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih (smanjena funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja).

Izmjene, koje obezbjeđuju efikasniji krivični postupak se između ostalih odnose na to da je

  • izuzetak od neposrednog izvođenja dokaza proširen i na čitanje iskaza svjedoka koji bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnom pretresu,
  • nadležnost za odlučivanje o izuzeću sudije prenesena sa opšte sjednice na predsjednika suda, a o izuzeću tužilaca sa kolegijuma tužilaštva na glavnog tužioca,
  • uvedena je naredba za kreiranje forenzičke kopije kao dokazno sredstvo,
  • proširen je pojam "prikriveni istražitelj" na lica koja imaju policijska ovlašćenja unutar policijskih organa drugih država,
  • produženo je ukupno trajanje nekih posebnih istražnih radnji sa tri mjeseca na šest mjeseci,
  • vrijeme policijskog zadržavanja lica lišenog slobode zbog sumnje da je počinilo krivično djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora povećano sa 24 časa na 48 časova.

IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija