Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih podzakonskih akata

28.11.2019.


U Banjoj Luci je, 27. novembra 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na sjednici, donio i odluku broj U-72/18 kojom je utvrdio da sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH), Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989 i "Sl. glasnik RS", br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004), Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 100/2017) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 63/2014 i 18/2017) nije u saglasnosti odredba člana 13. stav 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije koju je donijela Skupština Grada Banja Luka, te da odredba člana 68. iste Odluke nije u saglasnosti sa Ustavom. Kasiranim odredbama propisano je da ukoliko korisnik usluge grijanja odbije da zaključi ugovor, a toplotna energija se isporučuje, ostaje u obavezi da u skladu sa relevantnim propisima plaća troškove toplotne energije, te da će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčanom kaznom kazniti lice koje suprotno važećim propisima neovlašćeno koristi toplotnu energiju ili onemogući ovlašćeno lice davaoca usluge da očita utrošenu toplotnu energiju. Ustavni sud je ocijenio da je prvonavedenom odredbom narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku usluge i pored odbijanja zaključenja ugovora, pa time i primanja usluge isporuke toplotne energije ista isporučuje i naplaćuje. Ustavni sud je takođe ocijenio da je propisivanje krivičnih djela i sankcija u isključivoj nadležnosti zakonodavca, te da je, shodno tome, donosilac osporene Odluke svojim podzakonskim aktom uređivao materiju koja nije u njegovoj nadležnosti čime je povrijeđeno ustavno načelo podjele vlasti.

Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-87/18 kojom je utvrdio da član 8. stav 3. Pravilnika Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015). Propisanom odredbom određeno je da u slučaju kada umrli korisnik penzije ima utvrđen dug prema Fondu, isplata pogrebnih troškova se umanjuje za iznos duga, a na osnovu potpisane "izjave o prebijanju", licu koje je snosilo pogrebne troškove iza umrlog. Naime, s obzirom na to da su pitanja nasljeđa, a u okviru toga i pitanja odgovornosti nasljednika za dugove umrlog regulisana Zakonom o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr., 91/2016 28/2019 - odluka US i 82/2019), Ustavni sud je ocijenio da je donosilac akta osporenim propisivanjem izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-40/18, U-85/18, U-90/18, U-94/18 i U-101/18 kojima nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojednih podzakonskih opštih akata, a donio je i rješenje o spajanju inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti u predmetima broj U-59/19 i broj U-69/19.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 27.11.2019.

Naslov: Redakcija