Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Veći broj prijedloga zakona upućen na usaglašavanje Kolegiju Doma

28.10.2021.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 24. sjednici nije usvojio Odluku o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg su, po skraćenom postupku, predložili poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

Radi nedostatka entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog deklaracije o dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, predlagača poslanika Nikole Lovrinovića.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je i poslanička inicijativa Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i sljedeći dokumenti:

  • Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu,
  • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH,
  • Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i sljedeći prijedlozi zaključaka:
  1. Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH, najkasnije do 1. 3. 2022. godine, dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja.
  2. Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH, te da, s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, uspostave cjelovit sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka, ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Predstavnički dom nije se izjašnjavao o Izvještaju o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka kojim je Komisija za vanjsku trgovinu i carine predložila Predstavničkom domu da Upravnom odboru Izvozno – kreditne agencije BiH vrati na doradu ovaj Izvještaj, koji će Upravni odbor Agencije ponovo dostaviti PSBiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i:

  • Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH;
  • Izvještaj o sprovođenju Lokalnih izbora 2020. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje, Aneksa III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneksa IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo.


IZVOR: Vebsajt Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, 26.10.2021.

Naslov: Redakcija