Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno‐privatnom partnerstvu, donijeta Uredba o visini putarine

28.10.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 42. sjednici, održanoj u Istočnom Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.12.2019. godine, u iznosu od 1.400.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke koriste se za dodjelu podsticajnih sredstava za male investicione projekte čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme i koje realizuju privredni subjekti iz sljedećih sektora u privredi: industrija tekstila; odjeće i obuće; industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja); metalna i elektro industrija; industrija gume i plastike, papirna i grafička industrija; industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvod od nemetalnih minerala. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoprivatnom partnerstvu u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama sadržani su u potrebi nastavka procesa otklanjanja administrativnotehničkih barijera i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje investicija kojima bi se realizovali kapitalni projekti za zadovoljenje javnih potreba.

Ovim zakonom, kao novina, uvedeno je da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati i fizička lica, za razliku od dosadašnjeg rješenja u skladu sa kojim su to mogla isključivo pravna lica.

Pojam kompetitivnog dijaloga propisan je kao postupak izbora privatnog partnera u kojem svako zainteresovano pravno ili fizičko lice može zatražiti da učestvuje u postupku. Javni partner sa učesnicima pozvanim u ovaj postupak vodi dijalog, s ciljem razvijanja jednog ili više odgovarajućih rješenja koja mogu ispuniti njegove zahtjeve, i na osnovu kojih su izabrani ponuđači pozvani da podnesu ponude. 

Proširen je krug lica koja mogu biti javni i privatni partner, te je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, fizička i pravna lica. Predlaganjem ovakvih rješenja prevaziđena su ograničenja koja su bila propisana Zakonom koji je na snazi.

Izmijenjen je i predmet javnoprivatnog partnerstva, tako da je u skladu sa predloženim rješenjem to izgradnja ili rekonstrukcija, uz korišćenje, održavanje ili upravljanje javne infrastrukture u svrhu pružanja javnih usluga. Javnoprivatno partnerstvo se može realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u okviru nadležnosti javnog partnera. Na ovaj način javnom partneru je omogućeno da putem javnoprivatnog partnerstva može da realizuje projekte u svim onim oblastima za koje postoji njegov interes.

Ovim nacrtom ubrzan je postupak odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za realizaciju projekta putem javnoprivatnog partnerstva, te je propisano da se postupak pokretanja projekta i postupak izbora privatnog partnera uređuje podzakonskim aktom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđenju kapaciteta za potrebe Studentskog centra u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Zaključkom Vlada zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Studentski centar u Lukavici da preduzmu sve neophodne aktivnosti na kupovini i rekonstrukciji stambeno-poslovne zgrade u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Sredstva za realizaciju ovog zaključka, u iznosu od 6.000.000,00 KM sa PDV-om, obezbijeđena su u Budžetu Republike Srpske u određenoj dinamici.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo finansija da obezbjede neophodna sredstva za opremanje objekta u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o preusmjeravanju neraspoređenih sredstava iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

S ciljem potpune realizacije Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, neraspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 852.683,02 KM, i to neraspoređena sredstva iz "Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS "Zajedno do posla"" u iznosu od 281.000,00 KM, neraspoređena sredstva iz "Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika" u iznosu od 191.183,02 KM, neraspoređena sredstva iz "Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije" u iznosu od 4.500,00 KM i sredstva iz "Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi" u iznosu od 376.000,00 KM, što ukupno iznosi 852.683,02 KM, preusmjeravaju se na finansiranje "Programa podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap (start-up) Srpska".

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske".

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu izgradnje Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je izradilo elaborat o izgradnji Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj, koji treba privući kreativne i talentovane pojedince koji oblikuju društvo znanja kao ključni faktor razvoja Republike Srpske i na taj način podstaći privredni razvoj zasnovan na znanju, saradnju naučnoistraživačke zajednice sa privredom, stvaranje povoljnih uslova za razvoj inovativnih kompanija u inspirativnoj i produktivnoj preduzetničkoj zajednici, te privući međunarodne kompanije.

Naučno-tehnološki grad je zamišljen kao organizacija institucionalno povezana sa Univerzitetom u Banjoj Luci i fokusirana na podršku novom preduzetništvu, postojećim biznisima i inudustriji u oblasti tehnologija, s fokusom na informacione tehnologije.

Zaključkom Vlade, ovlašćuje se Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da preduzme sve mjere i radnje u procesu pregovora sa potencijalnim kreditorima i/ili donatorima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2020 do 2024. godine.

Vlada Republike Srpske, strateškim pristupom, uz saradnju sa relevantnim subjektima na unutrašnjem i međunarodnom nivou, unapređuje vlastite kapacitete i potencijale za efikasnu borbu protiv sajber kriminaliteta. Pored postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira za suprotstavljanje sajber kriminalitetu stanje u ovoj oblasti će se značajno unaprijediti donošenjem strateškog dokumenta.

Strategija za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj sadrži ciljeve i zadatke koje moraju ostvariti sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, pravac u kome će dalje raditi institucije, jasnu viziju koja se želi postići, a ujedno predstavlja i idejnu konstrukciju koja bi trebalo da omogući razvijanje detaljnih planova za svaku oblast sajber kriminaliteta.

Cilj Strategije je da se spriječi da Republika Srpska postane pogodno mjesto za izvršioce krivičnih djela iz oblasti sajber kriminaliteta, kao i postizanje proaktivne prevencije i efikasnog odgovora na izazov koji postavlja sajber kriminalitet.

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 43. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o visini putarine, kojom se utvrđuje visina putarine na svih 106 kilometara autoputa koji je u upotrebi i to kroz zatvoreni sistem naplate putarine.

Uredbom se utvrđuje visina putarine za korišćenje autoputa po klasama vozila, način i sredstva plaćanja putarine, kao i stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine. Kao stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine predviđene su periodične, mjesečne ili godišnje pretplatne karte koje će vrijediti za određenu relaciju i popusti u rasponu od 15% do 25% koji će vrijediti na cijeloj mreži atuputeva. Tekst Uredbe o visini putarine s istaknutim cijenama putarine po dionicama i klasama vozila dostupan je sajtu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, u sekciji "Drumski saobraćaj".

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u privredi u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Republika Srpska ima, uzastopno dvadeset kvartala, rast Bruto domaćeg proizvoda (BDP). U 2018. godini ostvaren je nominalni Bruto domaći proizvod (BDP) u iznosu od 10,68 milijardi KM, što predstavlja realni rast od 3,9% u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na 2014. godinu predstavlja rast od 20,2%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku indeks industrijske proizvodnjeu periodu januar-decembar 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine veći je za 3,6%. U periodu 2014-2018. godine, industrijska proizvodnja je imala trend rasta i to od 0,6% u 2014. godini, do najveće stope rasta u 2016. godini od 8,1%.

Obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u periodu 2014-2018. godine imao je trend rasta, da bi u 2018. godini ostvaren u iznosu od 8,9 milijardi KM, što je 17,3% više u odnosu na 2014. godinu. Od toga se na izvoz odnosi 3,7 milijardi KM, a na uvoz 5,2 milijarde KM. U 2018. godini pokrivenost uvoza izvozom Republike Srpske iznosila je 71,7% i veća je za 17,3 procentna poena u odnosu na 2014. godinu i čak za 33,4 procentna poena u odnosu na 2005. godinu.

Broj zaposlenih u Republici Srpskoj je imao trend rasta u periodu 2014-2018. godina, te je u 2018. godini zabilježen najveći broj zaposlenih -266.309 zaposlenih lica i veći je za 51.334 radnika ili za 24% u odnosu na 2014. godinu.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište 2019. godine, te sa Izvještajem o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, Izvještajem o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i Izvještajem o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Vlada Republike Srpske upoznala se i sa Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01 - 30.06.2019. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 01.01-30.06.2019. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o trinaestoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Republika Srpska emituje obveznice u iznosu od 15.125.492 KM, koji čini iznos neizmirenih obaveza utvrđenih verifikovanjem obaveza iz pravosnažnih sudskih odluka i vansudskih poravnanja kojima je priznato pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na Plan utroška sredstava za period 01.01-31.10.2019. godine, u ukupnom iznosu od 580.979,44 KM. 

Sredstva iz ove odluke se raspoređuju se na sljedeći način: tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 4.066,83 KM; kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 105.430,90 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 33.348,04 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 438.133,67 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje gradske kapele i novog gradskog groblja u opštini Nevesinje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju saobraćajnice-zaobilaznice u Brodu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za proširenje Karađorđeve ulice i izgradnju kružne raskrsnice u Opštini Laktaši.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji o zajedničkim nastupima na sajamskim manifestacijama između Autonomne pokrajine Vojvodina, Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srpske.

Za potpisivanje Sporazuma Vlada je ovlastila Vjekoslava Petričevića, ministra privrede i preduzetništva. Ovim sporazumom Vlada Republike Srpske i Pokrajinska vlada uređuju međusobne odnose radi zajedničkog nastupa na sajamskim manifestacijama investicionog karaktera kako bi se kroz ovakav udruženi nastup ostvarila veća zapaženost na manifestacijama, bolja prezentacija, kao i racionalizacija troškova obe partnerske strane.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.10.2019.

Naslov: Redakcija