Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

28.07.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 31. sjednici održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj. Ovaj zakon se donosi s ciljem unapređenja i razvoja oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme i očuvanja entitetskih nadležnosti u ovoj oblasti.

Oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme do sada nije bila normativno uređena, te se ovim zakonom po prvi put uspostavlja sveobuhvatni i kvalitetni pravni okvir u ovoj oblasti i proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

Imajući u vidu da se radi o specifičnoj vrsti proizvodnje, Zakonom se propisuju uslovi za pribavljanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, prava i obaveze proizvođača, mjere bezbjednosti i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, nadzor nad privrednim društvima koja posluju u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Vlada je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju sadržani su u potrebi prolongiranja utvrđenih rokova slobodnog određivanja cijena (premija) osiguranja od autoodgovornosti, tzv. liberalizacije u oblasti autoosiguranja, kao i proširivanja nadležnosti Zaštitnog fonda Republike Srpske sa poslovima koji predstavljaju sastavni dio organizovane tranzicije sa administrativnog na samostalno utvrđivanje cijena.

Ovim zakonom je predloženo da se djelimična liberalizacija cijena u oblasti osiguranja od autoodgovornosti prolongira do kraja 2026. godine, uz mogućnost reagovanja Agencije za osiguranje Republike Srpske po ovom pitanju ukoliko to tržišne okolnosti budu zahtijevale.

U Nacrtu se predlaže da Zaštitni fond Republike Srpske uspostavi i vodi centralnu elektronsku evidenciju podataka neophodnih za zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje odštetnih zahtjeva. Centralna elektronska evidencija, sa sveobuhvatnim višegodišnjim serijama podataka o karakteristikama osiguranika/vozača, vrstama i tipovima vozila, registarskim područjima i nastalim štetama za višegodišnji period, trebala bi da omogući preciznije i kvalitetnije utvrđivanje sopstvenih cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti, ali i da doprinese pravičnoj naknadi štete nastale u ovoj vrsti osiguranja.

Ministarstvo finansija je pripremilo Nacrt zakona uzevši u obziru stavove Agencije za osiguranje Republike Srpske, kao regulatornog i nadzornog organa, i inicijative zaprimljene od Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o implementaciji programa za nadarenu i talentovanu djecu i izdvajanju sredstava od igara na sreću za realizaciju druge faze programa te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da iz sredstava granta, namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, izvrši raspodjelu sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, za realizaciju druge faze programa “Podsticaj timovima za podršku nadarenim i talentovanim učenicima za rad sa talentovanom i darovitom djecom u školama Republike Srpske”.

Ovaj program predstavlja javni interes za Republiku, jer je podrška nadarenim i talentovanim učenicima od velikog značaja za Republiku Srpsku, i realizuje se u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom, kao i sa školama koje realizuju planirane aktivnosti.

U toku su aktivnosti na pisanju programa rada sa potencijalno darovitim učenicima od strane izabranih mentora.

Takođe, Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi sanacije objekta JU OŠ “Nikola Tesla” Derventa koji je oštećen usljed zemljotresa, krajem decembra 2020. godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u naredne dvije godine, kroz proces planiranja budžeta, obezbijede novčana sredstva u procijenjenom iznosu od 5.272.000 KM neophodna za sanaciju objekta ove škole.

Nastava za učenike ove škole od decembra 2020. godine realizuje se u prostorijama JU SŠC “Mihajlo Pupin” Derventa, JU Stručna i tehnička škola Derventa, JU OŠ “19. april” Derventa i JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” Derventa.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period jul-decembar 2022. godine.

U skladu sa Zakonom o podsticajama u privredi Republike Srpske i Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika, Ministarstvo privrede i preduzetništva je u saradnji sa Poreskom upravom, provelo proceduru dodjele podsticaja za sedmi obračunski period od 01.07. do 31.12.2022. godine. U periodu od 1. januara do 1. marta 2023. godine, putem aplikacije e-podsticaj vršeno je elektronsko podnošenje zahtjeva. Nakon što je aplikacija automatski potvrdila da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt je bio dužan da odštampa, potpiše i ovjeri dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te dostavi ministarstvu zahtjev u pisanoj formi. Zahtjev se smatra podnesenim kada se ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar kodom. Za dodjelu podsticaja, za sedmi obračunski period, prijavilo se najveći broj privrednih subjekata, ukupno 901 privredni subjekat koji zapošljava oko 56.000 radnika. Podsticaj u sedmom obračunskom periodu isplaćen je u iznosu od 7,9 miliona KM za 814 privrednih subjekata koji su povećali platu za 28.567 radnika.

Sredstva podsticaja za povećanje plata radnika isplaćena su privrednim subjektima koji posluju na području 41 jedinice lokalne samouprave Republike Srpske, a najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 2,95 miliona KM (ili 37,4%).

Najznačajni efekat podsticaja u sedmom obračunskom periodu je povećanje plata radnika za 18,52%, u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj, zatim pozitivni uticaj na cjelokupnu privredu: povećanje uplate doprinosa, povećanje broja zaposlenih, te rast bruto plata radnika u decembru 2022. godine za 17,2% u odnosu na period početne plate (decembar 2021. godine).

S obzirom da dosadašnje analize efekata dodjele sredstava podsticaja za povećanje plata ukazuju na pozitivna kretanja, dodijeljena sredstva podsticaja postigla su odgovarajuće efekte i opravdala očekivane rezultate.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan raspodjele sredstava za izgradnju i održavanje spomenika, spomen-obilježja i vojničkih grobalja u 2023. godini, u iznosu od 500.000,00 KM.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.

Na sjednici, Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM “Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci”, na ime ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno – edukativnih i razvojnih centara.

Podsticajna sredstva će biti korištena kao podrška aktivnostima inventarizacije i kolekcionisanja genetičkih resursa, podrška aktivnostima ex situ konzervacije koja se odnosi na čuvanje komponenti biološke raznolikosti van njihovih prirodnih staništa i obuhvata očuvanje i održavanje republičke sjemenske kolekcije (banke gena), baze podatatka i druge aktivnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.07.2023.

Naslov: Redakcija