Zastava Srbije

ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU FBIH: Zakon propisuje da Jedinstveni registar računa fizičkih lica sadrži podatke o broju računa, ne i o stanju na njima, kao i to ko može tražiti podatke iz registra

28.06.2022.


Federalna Finansijsko-informatička agencija (FIA) uspostavila je Jedinstveni registar računa fizičkih lica u Federaciji BiH. Kako je saopćeno iz FIA-e, trenutno u 17 banaka u FBiH postoji 2.337.416 otvorenih računa fizičkih lica. Registar će pojednostaviti procedure i omogućiti da je umjesto 17 zahtjeva bankama za podatake o računima fizičkih lica, od danas dovoljan samo jedan upućen prema FIA-i.

Uspostavu Registra računa fizičkih lica Vlada Federacije BiH regulirala je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu ("Sl. novine FBiH", br. 48/2015, 79/2015 - ispr. i 4/2021), čime se ova oblast usklađuje sa EU legislativom i ispunjavaju preporuke iz međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Registar je uspostavljen na osnovu podataka koje u realnom vremenu dostavljaju banke koje posluju na teritoriji Federacije. Podaci, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), nisu javno dostupni, a mogu se koristiti samo za obavljanje poslova u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i isključivo u svrhu za koju su pribavljeni.

Irma Borovac, direktorica FIA-e, pojašnjavajući uslove pod kojima ova agencija može realizovati zahtjev za izdavanje izvoda/potvrda o računima fizičkih lica, izjavila je da registar podrazumijeva objedinjene podatake fizičkih lica iz banaka sa sjedištem u Federaciji, filijala banaka iz RS i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

- Uspostavom Registra računa fizičkih lica ostvaruje se višestruka korist za poslovnu zajednicu, koja se ogleda u bržoj i lakšoj identifikaciji računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. To će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e - navela je Borovac.

Kako Registar računa fizičkih lica nije javno dostupan, tako nijedna banka ne može imati pristup informacijama o računima u drugoj banci. U ovom slučaju se propisi razlikuju od onih koji se primjenjuju kod Registra računa pravnih lica, gdje banke mogu pristupati podacima međusobno, a i na stranici FIA-e su dostupni.

-Pristup podacima o računima fizičkih lica mora biti strogo kontrolisan a informacioni sistem mora biti zaštićen najsavremenijom opremom i sigurnosnim procedurama. FIA ima uspostavljene sve procedure sigurnosti informacija po međunarodnom standardu 27001:2013. Dakle podaci o računima fizičkih lica potpuno su zaštićeni i niko nema pristupa osim osoba koje za to dobiju posebna ovlaštenja. Važno je napomenuti da Registar ne sadrži podatke o iznosima novca na računima fizičkih lica, nego samo o broju računa - naglasila je Borovac.

Ko sve može dobiti podatke iz Registra

FIA može, na osnovu podnesenog zahtjeva u pisanoj ili elektronskoj formi, podatke iz Registra dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima nadležnim sudovima, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu nadležnom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s propisima, za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugog kontrolnog organa, u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti, za potrebe advokata radi poduzimanja pravnih radnji u cilju pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica u ostvarivanju njihovih potraživanja, uz priloženu punomoć stranke, u vezi s postupkom izvršenja ili osiguranja na imovini imaoca računa, na osnovu zahtjeva suda, drugog nadležnog organa ili ovlaštenog lica koje, u skladu sa posebnim zakonom, ima pravni interes za prinudno ostvarenje potraživanja u tom postupku.

Obrazac zahtjeva može se pronaći klikom na ovaj link, a obrazac pristanka lica na koje se traženi podaci iz Registra odnose može se pronaći klikom na link.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Avaz, H. J. I., 25.06.2022.

Naslov: Redakcija