Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, odložena rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda sjednice Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH u drugom čitanju, čiji su predlagači poslanici Amir Fazlić i Mirsad Đonlagić.

Komisija za saobraćaj i komunikacije zatražila je da se zbog 22 amandamana pristigla za ovaj zakonski prijedlog produži rok za usaglašavanje o ovim amandamanima od 10 dana.

Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a koji se, u skladu sa poslovničkim odredbama, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Riječ je o reformskom zakonu kojim BiH ispunjava međunarodno preuzete obaveze u oblasti nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem.

Donošenje ovog zakona će omogućiti lakše i jednostavnije praćenje trgovine oružjem i ojačati institucije u borbi protiv nelegalne trgovine oružjem, te osigurati čvršću saradnju sa drugim državama u procesu praćenja označenog oružja i municije.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, predlagača Vijeća ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Zbog nepostojanja entitetske većine, na naknadno usaglašavanje Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH upućen je Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2015. godinu, čiji je podnosilac Ured za razmatranje žalbi.

K znanju je primljena Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2015. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Predstavnički dom primio je k znanju i Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2015., čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH.

K znanju je primljena i Informacija o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini, kao i Mišljenje o inicijativi ICMP-a o preuzimanju nadležnosti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac, također, Vijeće ministara BiH.

Nije primljena k znanju Informacija o primjeni Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, s naglaskom na izučavanje nacionalne grupe predmeta i izučavanje maternjeg jezika na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju: Amandmana na Sporazum o finansiranju za tehničku pomoć za autoput na Koridoru 5C – BiH, zaključen između Bosne i Hercegovine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, i Evropske investicione banke, Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2014. Godinu, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije.


Izvor: Vebsajt BHRT, 27.06.2016.