Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

28.04.2017.


Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno­oslobodilačkog rata.

Razlog za izmjene i dopune prevashodno je otklanjanje diskriminacija i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije do kojih je došlo donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ujedno, na ovaj način se izvršava presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.

Prema novopredloženom rješenju, korisnici prava na penziju koji su to pravo stekli prema Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, a koje su ostvarili po osnovu konačnih i pravosnažnih rješenja, nastavljaju i dalje ostvarivanje tih prava u skladu sa ovim rješenjima.

Izuzetno, korisnici prava zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata. Isplata penzija ovim korisnicima bit će uspostavljena kroz prelazni period od tri godine: od 1.1.2017.godine po isplatnom koeficijentu 1,161, od 1.1.2018. godine po isplatnom koeficijentu 1,32, a od 1.1.2019. godine penzija će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,485.

Ponovna uspostava visine penzije bit će vršena na osnovu zahtjeva korisnika prava u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućena provedba presuda Ustavnog suda FBiH od 4.5.2005. i 1.10.2013. godine.

Ujedno, ovim je izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN koji je državi Bosni i Hercegovini naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog branioca bili dužni da nestalog branioca proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Izmjene i dopune definiraju ko se smatra braniocem, organizatorom otpora, dobrovoljcem, veteranom odbrambeno-oslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim. Propisani su uslovi pod kojim se stiče status ratnog i mirnodopskog vojnog invalida.

Date su i definicije porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca i porodice umrlog vojnog invalida.

Sa 15 na 30 dana je produžen rok za pokretanje postupka po nastaloj promjeni, a propisana je mogućnost dokazivanja činjenica okolnosti stradanja u upravnom postupku.

Dopunjen je član 44. Zakona tako da se, pored vojne dokumentacije, uvjerenje izdaje i na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u skladu sa članom 43. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Nova je i odredba da okolnosti nastanka ili pogoršanja oboljenja utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Propisano je da će Federalno ministarstvo, u svrhu jačanja časti, ugleda i dostojanstva branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i radi poštivanja principa transparentnosti isplata naknada iz budžeta, kao i radi bržeg i efikasnijeg ostvarivanja prava branilaca i članova njihovih porodica, uspostaviti Jedinstveni registar branilaca i korisnika prava, te učiniti javno dostupnim određene podatke koji se odnose na demobilizirane branioce kao i podatke o korisnicima prava na naknade iz federalnog budžeta, pravo koje ostvaruje kao i novčani iznos sredstava, mjesečni ili jednokratno.

Data je definicija jedinstvenog registra i taksativno nabrojani podaci koji će biti javno dostupni. Nadalje, propisano je da će biti javno dostupni kao integralna cjelina podaci o demobiliziranim braniocima i podaci o korisnicima prava pripadnika branilačke populacije, na način da će popis demobiliziranih branilaca sadržavati podatke o pravima koje koriste ili su koristili.

Vlada Federacije BiH je, nakon razmatranja, neprihvatljivim ocijenila amandmane koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo, a kojom je traženo da policijskim službenicima u FBiH, pri izračunu osnovice za mirovinu, bude uziman prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uvjeta za mirovinu, uz uvjet da su proveli najmanje pola radnog staža kao policijski službenici. Kako je obrazloženo, inicijativa je u suprotnosti s načelima prema kojima su za sve osiguranike propisani jednaki uvjeti za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Nisu prihvaćeni amandmani koje su na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koje su podnijeli Klub izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Paralmenta FBiH (11 amandmana), te izaslanici u ovom domu Aner Žuljević (6 amandmana), Anes Osmanović (1 amandman) i Predrag Kojović (1 amandman).

Federalna vlada prihvatila je inicijativu načelnika i Općinskog vijeća Čapljine za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina. Kako je utvrđeno, Čapljina ispunjava uvjet da bude proglašena gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Federalno ministarstvo je pravde zaduženo da bude nositelj izrade Nacrta zakona o Gradu Čapljina.

Federalna vlada nje prihvatila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH koji je podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Sanel Mušović.

Vlada Federacije BiH upoznala se sa izvještajem o radu svojeg Antikorupcionog tima u periodu od aprila 7. aprila prošle do 7. aprila 2017. godine. S ciljem ispunjenja obaveza iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019., Vlada će poduzeti sve neophodno radi osiguravanja pretpostavki za rad Antikorupcionog tima. Ujedno,

Vlada od javnih federalnih organa, institucija, tijela i pravnih osoba zahtijeva da neodložno, u skladu sa planiranim aktivnostima i vremenskim rokovima iz Akcionog plana, poduzmu mjere na realizaciji obaveza iz svoje nadležnosti.

Inače, Antikorupcioni tim je u izvještajnom periodu održao osam sjednica i razmatrao 32 tačke dnevnog reda, od kojih se 50 posto odnosi na Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. i Akcioni plan za njeno provođenje, izradu i implementaciju. Četvrtina ramatranih tačaka odnosila se na saradnje s nevladinim organizacijama, AIPK-om, antikorupcionim timovima u kantonima, s međunarodnim organizacijama, ambasadama i slično.

Težište aktivnosti Antikorupcionog tima bilo je usmjereno na pomoć i podršku radnoj grupi i ekspertima pri izradi finalne verzije Strategije i Akcionog plana.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o primjeni Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun. Zaduženi su proračunski korisnici da pri izradi i dostavljanju akata na mišljenje Federalnom ministarstvu financija postupe po obvezujućim uputama za izradu i slanje obrazaca izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun i podnose ih putem softverske aplikacije (FIA).

Obveznici koji nisu proračunski korisnici izjavu podnose na propisanim obrascima u tiskanoj formi.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 27.04.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772