Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BIH: Vlada FBiH utvrdila amandmane na Prijedlog zakona

28.03.2022.


Vlada Federacije BiH je utvrdila svoja dva amandmana na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona upućenog u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom regulirano je restrukturiranje i finansijska konsolidacija javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, prvenstveno zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH - klinički centri čiji je osnivač Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno, a u skladu s članom 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", br. 46/2010 i 75/2013). Parlament FBiH je 2013. godine, u svojstvu osnivača, donio i Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH. Također, ovim zakonom regulirana je i podrška u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama. Sredstva od 225 miliona KM za ove namjene osiguravaju se u federalnom budžetu u tri fiskalne godine, na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Iznos sredstava iz federalnog budžeta reguliran je članom 20. i 21. predloženog zakona.

U obrazloženju amandmana Ministarstvo je navelo da se, imajući u vidu ograničene mogućnosti federalnog budžeta, pristupilo izmjeni člana 20. stav (3) Zakona, na način da se umanji izdvajanje za 5.000.000 KM kliničkim centrima, te se za isti iznos poveća podrška restrukturiranju i sanaciji kantonalnih i općih bolnica. Tako se ukupan iznos sredstava za kliničke centre sa 125 miliona KM umanjuje na 120 miliona KM.

Također je obrazložen i drugi amandman, kojim se za umanjeni iznos kliničkim centrima od pet miliona KM, povećava podrška procesu restrukturiranja i sanacije kantonalnih i općih bolnica. Za Kantonalnu bolnicu “Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno se doznačavaju još tri miliona KM (tako da ukupna sredstva za ovu bolnicu sada iznose 6.000.000 KM). Također, u okviru podrške općim bolnicama se dodaje i JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, kojoj se doznačavaju sredstva u iznosu od 2.000.000 KM.

Dakle, ukupan iznos sredstava za podršku procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama se sa 100 miliona KM povećava na 105 miliona KM.

U obrazloženju Federalno ministarstvo je napomenulo da do sada JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo nije bila planirana sa sredstvima u federalnom budžetu, jer i pored niza urgencija nije dostavila Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava u iznosu od 1.900.000 KM iz Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH" za 2021. godinu. Izvještaj je dostavljen Federalnom ministarstvu zdravstva tek 18.03.2022. godine čime su se stekli uslovi da se i ova bolnica planira u okviru sredstava koja se doznačavaju iz federalnog budžeta.

Iz Ministarstva su obrazložili da je izvršena i preraspodjela između pojedinih ustanova, i to JU Kantonalnoj bolnici Zenica umanjen je iznos sredstava za 2 miliona KM, a za isti iznos uvećavaju se sredstva Općoj bolnici Tešanj.

Napominje se da se predviđeni iznos sredstava za implementaciju ne može povećavati, te postoji samo mogućnost preraspodjele srestava između zdravstvenih ustavova, a u okviru ukupnog iznosa koji je Zakonom utvrđen.

Na osnovu navedenog, ukupan iznos sredstava namijenjen za kantonalne bolnice iznosi 65.500.000 KM, a za opće bolnice ukupno 39.500.000 KM.

Navedene preraspodjele izvršene su nakon što su ministarstvu dostavljeni ažurirani izvještaji koji su analizirani kao polazni osnov u utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava predviđenih ovih zakonom. U obzir su uzeti finansijski pokazatelji, ostvareni broj bolničkih dana, zauzetost posteljnih kapaciteta svake pojedinačne zdravstvene ustanove, te drugi pokazatelji koji su relevantni za raspodjelu sredstava, a u kontekstu ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.03.2022.

Naslov: Redakcija