Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Rok za otpis zateznih kamata 5. maj 2019. godine

28.03.2019.


Porezna uprava Federacije BiH pozvala je obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. godine – da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Sl. novine FBiH", br. 34/2018) i oslobode se zateznih kamata.

Po odredbama tog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019. godine.

Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine i koji imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata će biti otpisana u cjelokupnom iznosu.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji ("Sl. novine FBiH", br. 29/2013).


IZVOR: Vebsajt BHRT, 25.03.2019.

Naslov: Redakcija