Zastava Srbije

VLADA FBIH: Odobrena uplata više od 14,2 miliona KM za uvezivanje staža za 386 rudara

28.02.2024.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - Rudnici mrkog uglja u Koncernu JP Elektroprivreda BiH. Riječ je o sredstvima u iznosu većem od 14,2 miliona KM za uvezivanje staža za 386 rudara.

Ovom odlukom se Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica odobrava uvezivanja radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 5.847.780,94 KM, te omogućava penzionisanje 133 radnika, kao i uvezivanje radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 8.401.416,72 KM za 253 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Pojedinačno, Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 2.044.742,44 KM za 58 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 996.951,09 KM za uvezivanje radnog staža za 24 radnika, zatim Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 1.089.097,25 KM za uvezivanje radnog staža za 20 radnika, dok se Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobrava 1.716.990,16 KM za uvezivanje radnog staža za 31 radnika.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobrava se uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 125 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje, u ukupnom iznosu od 4.192.474,33 KM, a Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 128 radnika koji nisu stekli uslove za pezionisanje, u ukupnom iznosu od 4.208.942,39 KM.

Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika u Koncernu JP EP BiH, a ista su obezbijeđena Odlukom o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja od 17.10.2023. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava Federacije BiH. Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Izmijenjena Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija: Ispunjavanje zahtjeva EU i potvrda liderstva Vlade FBiH u reformama

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija. Riječ je o izmjenama više članova, a cilj je unaprijediti pravni okvir koji će osigurati bolju pripremu projekata za buduće finansiranje iz sredstava EU i Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Uredba je usklađena sa evropskim zakonodavstvom i zahtjevima Evropske unije.

U obrazloženju se ističe da donošenjem izmjena i dopuna ove uredbe Vlada Federacije BiH pravi korak ispred ostalih nivoa vlasti u BiH, te potvrđuje liderstvo u procesu reformi upravljanja javnim investicijama.

Kako bi se za neke projekte implementirale dobre prakse i uvela dvostepenost ocjenjivanja, Uredbom se, između ostalog, definira projektna ideja kao koncept projekta ili programa koji sadrži osnovne informacije o projektu ili programu za koji nisu poznati svi relevantni projektni parametri niti postoji relevantna projektna dokumentacija. Radi usklađenosti sa Zakonom o budžetima u FBiH, te Provedbenom uredbom Komisije EU od 20. januara 2015. godine, odnosno propisima EU, uvode se i jasne definicije za male, srednje i velike projekte. Precizirano je da je projekt male vrijednosti projekt čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM, a manja od 2.000.000 KM, dok projekt srednje vrijednosti ima ukupnu vrijednost veću od 2.000.000 KM, a manju od 30.000.000 KM. Projekt velike vrijednosti je projekt čija je ukupna vrijednost veća od 30.000.000 KM.

Kako se navodi u obrazloženju, postavljeni su i viši standardi pripreme projektne dokumentacije kod složenijih i finansijski značajnijih projekata. S ciljem adekvatnog ocjenjivanja i rangiranja kandidiranih projekata izmijenjen je obrazac za ocjenu projekta, te razrađena skala bodovanja u okviru svakog postavljenog kriterija za ocjenjivanje, te je definirana dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija. Novim obrascem za ocjenu projekata vrši se usklađivanje sa zahtjevima EU. Naime, u Obavještenju EK članovima Upravnog odbora Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) definirana je nova metodologija rada prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama zemljama Zapadnog Balkana. Detaljno je obrazložena i potreba uspostavljanja i održavanja sistema kojim će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Novim modelom za ocjenu projekata utvrđuju se jedinstveni kriteriji za razlikovanje zrelih od manje zrelih projekata u svrhu formiranja liste sektorskih infrastrukturnih projekata koju je kasnije potrebno spojiti s ciljem dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata na nivou BiH.

Istaknuto je da je Federalno ministarstvo finansija izmjene i dopune Uredbe pripremilo u okviru “Projekta upravljanja javnim investicijama za rezultate: Sistem za planiranje i upravljanje javnim investicijama - PIPMS BiH” koji se finansira putem IPA 2019, a uvažavajući preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH, interne revizije Ministarstva, kao i EU direktive i najbolje svjetske prakse. Također, Federalno ministarstvo finansija je prepoznalo važnost i hitnost realizacije preporuka EK koje su identificirane u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u EU u Poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Nastavak Projekta poboljšanje poslovnog okruženja

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o određivanju organizacijske jedinice Federalnog ministarstva pravde za osiguranje tehničke ispravnosti, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra i funkcionisanje sistema registracije. Kao nadležna služba određena je Služba za opće i zajedničke poslove Federalnog ministarstva pravde.

U obrazloženju se navodi da je Vlada Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dužna osigurati tehničku ispravnost, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcionisanje sistema registracije. S tim u vezi, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj krajem decembra prošle godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da dostavi prijedlog odluke kojom će se odrediti nadležna služba za navedene aktivnosti.

U okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja LIFE za implementaciju integrisanog elektronskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, koji se provodi u saradnji sa Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC), predviđeno da će Vlada Federacije BiH biti korisnik ili primalac određene hardverske opreme i softversko – licencnih prava.

Prihvaćena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, koja će sa utvđenim Prijedlogom odluke biti upućena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

Ova strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju politike, ciljevi i mjere za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu programski usklađenom sa periodom trajanja aktuelne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije (do 2027.).

Također, Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH do 2027. godine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanja. Definirana su četiri strateška cilja sa utvrđenih devet prioriteta u okviru prva tri cilja, te ukupno 22 precizno definirane mjere. Prvi strateški cilj odnosi se na podršku, odnosno poticanje pametnog, otpornog i diverzifikovanog sektora poljoprivrede sa zajamčenom povećanom sigurnošću snabdijevanja hranom. Drugi stateški cilj je jačanje primjene ekoloških praksi u proizvodnji kojima se prilagođava i ublažava uticaj klimatskih promjena, dok je treći strateški cilj jačanje društveno-ekonomske strukture, odnosno održivog razvoja ruralnih područja. Kao četvrti strateški cilj definirana je modernizacija poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima, te promicanjem njihove upotrebe.

Strategija se donosi u uslovima novog zakonskog okvira kojim se ona povezuje sa trogodišnjim i godišnjim planiranjem, čime se direktnim sektorskim akterima osigurava sigurniji i predvidljiviji ambijent, s jasnim uvidom u vrste mjera i načine njihovog provođenja. Na ovaj način proizvođači, otkupljivači, prerađivači i drugi sektorski akteri su u poziciji da spremnije i kvalitetnije planiraju proizvodnje, prodaje i investiranja, što bi trebalo rezultirati održivijim razvojem sektora poljoprivrede.

Kako je istaknuto, poljoprivreda je važan sektor ukupne privrede Federacije BiH kako sa aspekta sudjelovanja u stvaranju bruto dodane vrijednosti (BDV), tako i ukupne zaposlenosti stanovništva, te učestvovanja u vanjsko-trgovinskoj bilanci.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva bilo je nosilac izrade ovog strateškog dokumenta, te je provelo i proceduru izrade u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, a koji je usklađen sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Također, u skladu sa Uredbom o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, Ministarstvo je uz pomoć projekta EU4AGRI osiguralo provođenje ex-ante evaluacije Sektorske strategije.

Navedeno je da Strategija, između ostalog, donosi novi pristup razvoju ruralnih područja i povećava obim investicija uz povećanje udjela javnih sredstava u podrškama investiranju. Promovira se novi koncept povezivanja poljoprivrednih proizvođača sa otkupljivačima i prerađivačima, baziran na uspostavljanju snažnih proizvođačkih grupa i organizacija proizvodača, s posebnim naglaskom na razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organizovanje poljoprivrednika u okviru zadružne organizacije. Stimulira se povećanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uvođenje i održavanje međunarodnih standarda, te smanjenje negativnih uticaja na okoliš. Direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstvena plaćanja po hektaru i po uslovnom grlu stoke, što ostavlja prostor kantonalnim ministarstvima da svoje proizvodnje koje su za njih od posebne važnosti dodatno podrže iz svojih budžeta, pri čemu bi svi proizvođači na prostoru Federacije BiH trebali imati što ujednačenije uslove za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.

Pored toga, snažno se insistira na jačanju sistema prijenosa znanja i informacija i razvoju moderne poljoprivredne savjetodavne službe. Predviđaju se posebne, dodatne podrške proizvodačima na područjima sa prirodnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju koja su, inače, ugrožena snažnom depopulacijom i prestanka bavljenja poljoprivredom. Uvodi se posebna linija podrške za mlade poljoprivrednike koji preuzimaju upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem stabilizacije dohotka i podrške investicijama.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 27.02.2024.

Naslov: Redakcija