Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Donete odluke o neustavnosti pojedinih akata


27. januara 2016. godine, u Banja Luci je održana 203. sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je, u skladu sa UstavomRepublike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - amandmani XLIV-LI, 13/1996 - amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - amandman LIII, 21/1996 - amandmani LIV-LXV, 21/2002 - amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - amandmani XCIII-XCVII, 31/2003 - amandmani CIV i CV, 98/2003 - amandmani CVI-CXII, 115/2005 - amandman CXIV, 117/2005 - amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII - dalje: Ustav) i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-79/14 utvrdio da Odluka o donošenju Plana Parcelacije iz izgradnju obilaznice – izmještanja dijela trase magistralnog puta M14 (Kostajnica – Kozarska Dubica) kroz Republiku Srpsku, opština Kostajnica, nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US i 106/2015). Neustavnost i nezakonitost osporenog akta očituje se u tome, kako je ocijenio Ustavni sud, što osporena odluka nije donesena na način i po postupku koji je propisan Zakonom o uređenju prostora i građenju, čime je, ujedno, došlo i do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

U predmetu broj U-96/14 Ustavni sud je utvrdio da Odluka o uslovima za proizvodnju i stavljanje u promet sjemena na osjemenjavanje goveda u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014)nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008)i Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 42/2008 i 6/2012). Iznoseći razloge za ovakvu odluku Ustavni sud je naveo, između ostalog, da osporena odluka, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, nema osnov u relevantnom zakonskom normiranju, tj. ne proizlazi iz regulisanja sadržanog u višem pravnom aktu, zbog čega, suprotno članu 90. tač. 3. i 4. Ustava, nije u funkciji izvršenja zakona. Donoseći osporenu odluku, ocijenio je dalje Ustavni sud, Vlada je postupila suprotno i zajemčenom načelu vladavine prava iz člana 5. stav 1. alineja 4. Ustava, kao i načelu zakonitosti iz čllana 108. stav 2. Ustava.

Pored navedenih, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-72/14, U-80/14, U-85/14, U-91/14 i U-104/14 u kojima nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, odnosno nije usvojio prijedlog za istu ocjenu, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o državljanstvu Republike Srpske, Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica i Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, kao i neustavnost i nezakonitost osporenih podzakonskih akata.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Republike Srpske, 27.01.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772