Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

BIH DOBILA PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA

27.11.2019.


Radna grupa Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija za Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava je 15. novembra 2019. godine usvojila izvještaj za Bosnu i Hercegovinu koji sadrži 207 preporuka država članica Ujedinjenih nacija (UN) upućenih Bosni i Hercegovini u različitim oblastima ljudskih prava s ciljem unapređenja postojećeg stanja.

Univerzalni periodični pregled (UPR) je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava UN-a usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članica, UN-ovog Ureda Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih subjekata poput organizacija civilnog društva.

Organizacije civilnog društva okupljene u neformalnu koaliciju pod nazivom BiH Civil Society Initiatve for UPR su u martu ove godine podnijele izvještaj u sjeni koji je cijenio provedbu preporuka iz prethodnog UPR ciklusa. Moramo napomenuti da je Bosna i Hercegovina svoj nacionalni izvještaj podnijela sa zakašnjenjem od tri mjeseca.

Nakon niza zagovaračkih aktivnosti od strane koalicije usmjerenih prema diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini, te stalnim misijama država članica UN-a u Ženevi, Bosna i Hercegovina je od država članica UN-a dobila preporuke za unapređenja stanja u različitim oblastima ljudskih prava, a koje su u velikom broju oslonjene na preporuke za koje je zagovarala koalicija BiH Civil Society Initiative for UPR.

Preporuke između ostalog uključuju izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa diskriminacijom konstitutivnih naroda i ostalih, te izbora u Mostaru, zatim usvajanje državne strategije i pratećih akcionih planova za ljudska prava, osiguranje finansijske nezavisnosti i stabilnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH u skladu sa Pariškim principima, te usvajanje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.

Preporuke tretiraju i osiguranje efektivne kompenzacije za žrtve ratnog seksualnog nasilja, potom usvajanje zakona o sukobu interesa i finansiranju političkih partija u skladu sa međunarodnim standardima. U vezi slobode medija preporučuje se osiguranje efektivne zaštite novinara od napada, zastrašivanja i odmazde, te osiguranje sudskog procesuiranja zločina nad novinarima. Nadalje, preporučuje se eliminacija restrikcija u vezi slobode okupljanja i udruživanja, posebno u vezi sa mjestima održavanja okupljanja i krivične odgovorosti organizatora okupljanja.

Eliminacija "dvije škole pod jednim krovom" i promocija višeetničkih škola je takođe među preporukama.

Implementacija gender akcionih planova, harmonizacija zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom u svrhu suzbijanja nasilja u porodici, usvajanje zakona o istospolnim partnerstvima, te izmjene zakona o vladama na svim nivoima radi usklađivanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova se takođe nalaze među preporukama.

Zaštita prava djeteta u vezi sa nasiljem nad djecom i osiguranjem zdravstvene njege, usklađivanje zakonodavstva sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom s ciljem usvajanja jedinstvene definicije osoba s invaliditetom, te osiguranje inkluzije u obrazovanju za osobe s invaliditetom još su neke od preporuka. Preporučuje se i proaktivan pristup u vezi integracije nacionalnih manjina, posebno Roma u kontekstu inkluzije u obrazovanju. Preporuke takođe tretiraju i osiguranje humanih uslova za migrante i tražioce azila, posebno za maloljetnike bez pratnje i druge ranjive grupe.

Bosna i Hercegovina se u narednom periodu mora očitovati u vezi svih 207 preporuka na način da ih podrži/prihvati ili primi k znanju, nakon čega slijedi i konačno usvajanje UPR izvještaja od strane Vijeća za ljudska prava UN-a u martu 2020. godine, te implementacija preporuka od strane institucija Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 22.11.2019.

Naslov: Redakcija