Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/2018 godinu

27.10.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 26.10.2017. godine, na 149. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/2018 godinu.

Ovom Odlukom visina školarine za redovne i vanredne studente studijskih programa iz oblasti biomedicinskih nauka na trećem ciklusu, koji se izvode na Univerzitetu u Banjaluci, iznosiće 3.500 KM, umjesto 5.000 KM kako je prvobitno bilo određeno.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ministarka porodice, omladine i sporta je 30.06.2017. godine donijela Odluku o izboru 74 perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata kojima se dodjeljuje stipendija za 2017. godinu i to: 54 stipendije perspektivnim sportistima, 10 stipendija sportistima sa invaliditetom i 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2017. godini iznose 123.840,00 KM.

Dodjelom stipendija i finansijske pomoći sportistima, omogućava se razvoj vrhunskog sporta, a pojedincima se omogućava stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni, kao i promocija Republike Srpske na istoj. Prvenstveni cilj dodjele stipendija jeste vrednovanje postignutih sportskih rezultata u prethodne dvije godine (pokazatelj kontinuiteta u ostvarivanju sportskih rezultata), kao i način podsticanja za dalje napredovanje i usavršavanje u oblasti sporta.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 50.000,00 KM, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, za pomoć u sanaciji posljedica požara Gradu Trebinju i opštinama Ljubinje, Bileća i Berkovići.

Za izvršenje Rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o spornom zaključku Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa formiranjem radne grupe za izradu modela osiguranja u nesrećama u Bosni i Hercegovini, koji je donesen na 110. sjednici Savjeta ministara BiH, održanoj dana 31.07.2017. godine.

Vlada Republike Srpske konstatuje da ne postoji materijalna, niti formalno pravna korelacija između planiranih aktivnosti najavljene radne grupe Ministarstva bezbjednosti BiH i Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, koji je korišćen kao osnov za donošenje spornog zaključka Savjeta ministara BiH i delegiranje zadataka Ministarstvu bezbjednosti BiH u pogledu formiranja radne grupe.

Imajući to u vidu, Vlada Republike Srpske smatra da je Savjet ministara BiH izašao izvan okvira nadležnosti utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine, preuzeo ustavne nadležnosti entiteta u oblasti osiguranja, te izašao izvan ovlašćenja datih Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, zbog čega poziva Savjet ministara BiH da obustavi sve aktivnosti nadležnih institucija na formiranju radne grupe za izradu modela osiguranja u nesrećama u BiH, te da sporni zaključak stavi van snage.

Zadužuju se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstvo finansija da Informaciju dostave Savjetu ministara BiH, Ministarstvu bezbjednosti BiH i subjektima pozvanim od Ministarstva bezbjednosti BiH da predlože članove za najavljenu radnu grupu.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća za 2016. godinu.

U pomenutom periodu finansijska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) u najvećoj mjeri data je kroz sljedeće podsticaje: za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih u iznosu od 11.445.394,29 KM; za razvoj MSP u turizmu u iznosu od 224.000,00 KM; u oblasti zaštite životne sredine i energetsku efikasnost 681.931,12 KM.

U okviru podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje, sredstva su usmjerena ne samo za zapošljavanje nezaposlenih u privrednim subjektima, već i djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida ali i nezaposlenih iznad 45 godina starosti, te zapošljavanje Roma.

Pored bespovratnih sredstava, Investiciono-razvojna banka RS plasirala je 34.998.700,00 KM kredita za 46 MSP, a Garantni fond Republike Srpske je odobrio 844.321,99 KM garancija za 5 MSP.

Prema podacima APIF-a i Poreske uprave, u 2016. godini u Republici Srpskoj je poslovalo 39.400 privrednih subjekata od čega 17.177 MSP-pravnih lica, 70 velikih preduzeća i 22.153 preduzetnika (od čega dva velika, preko 250 zaposlenih).

U odnosu na 2015. godinu, u sektoru malih i srednjih preduzeća ukupan broj privrednih subjekata je povećan za 2%, broj MSP - pravnih lica povećan je za 2,02%, dok je broj preduzetnika praktično ostao isti (rast 0,7%).

Podrška na lokalnom nivou bila je usmjerena na stvaranje povoljnih uslova privređivanja za sektor MSP. Prema informacijama koje su dostavile 35 jedinica lokalne samouprave Republike Srpske u 2016. godini, finansijska podrška po svim linijama podrške iznosila je 4.270.322,15 KM što je u poređenju sa 2015. godinom više za 54, 64%. Ukupan broj subjekata koji je koristio podršku u 2016. godini je 813, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja povećanje za 17,5%.  

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o primjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 67/2005 i 110/2008), koju je sačinio Republički sekretarijata za zakonodavstvo. Cilj Informacije je upoznavanje Vlade o primjeni Zakon u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.

U ovom periodu, predsjednik Republike Srpske donio je 13 ukaza i 6 odluka, koji su dostavljeni Službenom glasniku na objavljivanje.

Narodna skupština Republike Srpske dostavila je Službenom glasniku na objavljivanje 54 zakona, 94 odluke i 79 zaključaka.

Vijeće naroda Republike Srpske dostavilo je Službenom glasniku na objavljivanje 4 odluke.

Ustavni sud Republike Srpske dostavio je Službenom glasniku na objavljivanje 46 odluka i 49 rješenja.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske dostavilo je Službenom glasniku na objavljivanje 12 odluka i 4 rješenja.

Putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske Službenom glasniku dostavljeno je na objavljivanje: 735 odluka, 20 uredbi, 877 rješenja, 10 pravila, 8 planova i 4 zaključka.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo je u izvornom tekstu, onako kako je utvrdio njihov donosilac, dostavio Službenom glasniku radi objavljivanja: 1 rješenje i 55 odluka Ustavnog suda BiH, zatim 9 odluka, 1 pravilnik i 4 uputstva Centralne izborne komisije BiH i 14 rješenja i 13 zaključaka Konkurencijskog savjeta BiH.

Ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije i drugi organi su dostavili u Sekretarijat: 233 pravilnika, 1 naredbu, 22 uputstava i 12 programa, koji su u saradnji sa republičkim organima uprave usklađeni sa pozitivnim propisima i dostavljeni Službenom glasniku na objavljivanje.

Vlada Republike Srpske usvajila je Informaciju o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period od 1. januara do 30 juna 2017. godine.

Do 30. juna 2017. godine od ukupno 174 mjere i aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske, definisanih u Akcionom planu, realizovane su 44 mjere (25 %), dok su institucije Republike Srpske za 81 mjeru (46,5 %) navele da je realizacija u toku i istovremeno, u predviđenom roku 24 mjere nisu sprovedene, stoga preostaje da se do kraja februara 2018. godine realizuje 130 mjera (74,7 %) predviđenih predmetnim Akcionim planom.

Vlada je usvojila Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period 1. januar – 30. jun 2017. godine.

Zadužuju se nadležni republički organi uprave da, u cilju efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija, u najskorijem roku pristupe realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izveštaja o BiH za 2016. godinu koje do sada nisu realizovane, te o istom blagovremeno izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pokretanju procesa izvještavanja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj (Small Business Act -SBA) i imenovanju Radne grupe za provođenje ovog procesa.

Ovaj Akt primjenjuju zemlje članice, zemlje kandidati, ali i one zemlje koje se pripremaju za članstvo u Evropskoj uniji.

Do sada su provedena 4 ciklusa izvještavanja, u kojima su ulestvovale i institucije Republike Srpske. S obzirom na to da su izvršene izmjene u načinu kako se priprema Izvještaj i da je od posljednjeg procesa izvještavanja protekao značajan vremenski period, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva zatražilo je od svih institucija Republike Srpske, u čijoj je nadležnosti realizacija principa SBA, imenovanje njihovih predstavnika za članove Radne grupe ispred Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Izvještaja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Analizu požara na području Istočne Hercegovine za period 01.06 – 31.08. 2017. godine sa prijedlogom mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite od požara.

Zaključkom Vlade Republike Srpske zadužuje se subjekti od značaja za zaštitu od požara da realizuju zadatke utvrđene u Prijedlogu mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite od požara, u skladu sa utvrđenim rokovima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se obustavlja od izvršenja Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Teslić, koju je Skupština opštine Teslić donijela 28. septembra 2017. godine, do donošenja odluke nadležnog suda.

Skupština opštine Teslić imenovala je direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Teslić, na osnovu javnog konkursa koji u dijelu posebnih uslova za izbor i imenovanje nije u skladu sa uslovima utvrđenim članom 91. Zakona o socijalnoj zaštiti, te je i pored činjenice da Ministarstvo zdravlja i socijalne zštite nije dalo saglasnost za imenovanje direktora ove javne ustanove, obrazlažući detaljno razloge za uskraćivanje saglasnosti koju Zakon o socijalnoj zaštiti propisuje kao obavezan uslov koji prethodi donošenju odluke, odnosno rješenja o izboru i imenovanju direktora Centra za socijalni rad, donijela nezakonitu odluku.

Vlada Republike Srpske je donijela zaključak kojim se ovlašćuje Pravobranilaštvo Republike Srpske, Sjedište zamjenika Doboj, da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom protiv Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Teslić koje je donijela Skupština opštine Teslić na sjednici održanoj od 28. septembra 2017. godine, a koje je Vlada Republike Srpske, obustavila od izvršenja do odluke nadležnog suda. Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Doboj, dostavi obustavljeno rješenje sa potrebnom dokumentacijom, kako bi se pokrenuo upravni spor iz ovog zaključka.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 26.10.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772