Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće


Danas, 26. oktobra 2016. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvanaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-53/15 utvrdio da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić "Larisa Šugić" Kotor Varoš, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 101/2004, 42/2005, 118/2005 i 98/2013) i Zakonom o sistemu javnih službi ("Sl. glasnik RS", br. 68/2007, 109/2012 i 44/2016). Neustavnost i nezakonitost osporenog akta očituje se u tome, kako je ocijenio Ustavni sud, što je osporeni Pravilnik donesen bez valjane, zakonom propisane saglasnosti načelnika Opštine Kotor Varoš, odnosno suprotno relevantnim odredbama navedenih zakona, čime je, ujedno, došlo i do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

U predmetu broj U-56/15 Ustavni sud je utvrdio da dio odredbe člana 1. i odredbe čl. 45, 47, 48, 50, 51, 52. i 53. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 92/2009 i 121/2012). Iznoseći razloge za ovakvu odluku Ustavni sud je naveo, između ostalog, da je ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao donosilac akta, osporenim odredbama Pravilnika prekoračio svoja ovlašćenja utvrđena navedenim Zakonom, jer je njima propisao da samo javna zdravstvena ustanova, odnosno Institut za javno zdravstvo, vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, kao i uslove koje u pogledu kadra, prostora i opreme mora ispunjavati navedeni Institut. S obzirom na činjenicu da ministar ovlašćenje za takvo normiranje nije imao u zakonu, došlo je do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je u predmetu broj 58/15 donio odluku kojom je takođe utvrdio da osporene odredbe Odluke Skupštine Grada Banja Luka o komunalnoj naknadi nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011). Neusaglašenost osporenih odredaba navedene Odluke sa aktima više pravne snage očituje se, prema ocijeni Ustavnog suda, u tome što je donosilac podzakonskog akta svojim normiranjem, kojim je mimo Zakona odredio status objekata čiji su vlasnici obveznici komunalne naknade, proširio relevantnu zakonsku odredbu, tako da je izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja.

Nadalje, Ustavni sud je u predmetu broj U-69/15 utvrdio da nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske Odluka Skopštine Opštine Kostajnica o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava, jer ista Odluka nije donesena u skladu sa propisanim zakonskim procedurama. Prilikom donošenja osporene Odluke, naime, javnost nije bila obavještena u zakonom propisanim rokovima o skupštinskom zasjedanju na kojem je ona donesena, što je, prema ocjeni Ustavnog suda, postupanje koje je suprotno članu 62. stav 4. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014). Time je došlo, kao i u prethodnim slučajevima, i do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.

Pored navedenih, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-47/15, U-49/15, U-54/15 i U-85/15, u kojima nije prihvatio inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima i Zakona o sudovima Republike Srpske, kao i neustavnost i nezakonitost osporenih podzakonskih akata.

Takođe, Ustavni sud je u predmetu broj U-77/15 obustavio daljnje vođenje postupka usljed nepostojanja procesnih pretpostavki, a u predmetu broj U-30/16 donio je rješenje o pokretanju ustavnosudskog postupka.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.10.2016.