Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA FBIH: Predloženo je da poslove upravnog nadzora inspekcije obavljaju organi unutrašnjih poslova

27.07.2023.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti od požara i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom uređuje se funkcionisanje sistema zaštite od požara, kao i nosioci i obaveze subjekata, planiranje i provođenje mjera za zaštitu od požara. Također, uređuje se nadležnost, organizacija zaštite od požara radi otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara, te organizacija spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zakon obuhvata i pitanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih lica, finansiranje, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u Federaciji BiH.

Zaštita od požara, prema ovom zakonu, obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, te obrazovne prirode, koje se preduzimaju radi provođenja, kontrole mjera i radnji, te sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, kao i zaštite okoliša ugroženog požarom.

Prema ovom zakonu subjekti, odnosno nosioci zaštite od požara su organi uprave i upravne organizacije Federacije i kantona, odnosno gradova i općina, te druga pravna i fizička lica koja se nalaze na području Federacije. Zaštitu od požara, osim ovih nosilaca, provode i pravna lica i organizacije koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje područje vatrogastva te zaštite i spašavanja.

Kako je navedeno u obrazloženju važećim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu poslovi zaštite od požara organizovani su većim dijelom u okviru Federalne uprave civilne zaštite, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, kojima je definisano da su poslovi zaštite od požara u djelokrugu poslova Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Također, u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara iz djelokruga federalnih i kantonalnih inspektora utvrđene su određene manjkavosti zakonskih rješenja koje onemogućuju pravilnu i zakonitu primjenu mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. To se naročito odnosi na primjenu mjera zaštite od požara u toku građenja i sistema aktivne zaštite od požara. S obzirom na to da su navedena pitanja iz isključive nadležnosti organa unutrašnjih poslova, odlučeno je da se pristupi izradi novog zakona o zaštiti od požara.

U obrazloženju predloženih rješenja, između ostalog, navedeno je da je Nacrt zakona sistematizovan u devet samostalnih poglavlja, koja zajednički čine jednu cjelinu i regulišu oblast zaštite od požara. Ovim nacrtom predviđeno je i donošenje 34 podzakonska propisa kojima bi se bliže definisala pojedina pitanja iz oblasti zaštite od požara i zajedno sa njim predstavljaju normativno uređen sistem zaštite od požara Federacije BiH.

Radi jedinstvenog postupanja i praćenja pitanja iz oblast zaštite od požara, ovim nacrtom zakona predloženo je da poslove upravnog nadzora inspekcije obavljaju organi unutrašnjih poslova u odnosu na rješenja iz važećeg Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu gdje je poslove upravnog i inspekcijskog nadzora izvršavalo više organa.

Također, navedeno je da su u procesu izrade ovog propisa provedene javne konsultacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 18.07.2023.

Naslov: Redakcija