Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj


Vlada Republike Srpske utvrdila je 23. juna 2016. godine, na 79. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti. Ovim zakonom pokušalo se na sveobuhvatan način urediti obavljanje pozorišne djelatnosti, kao i uslovi za rad i djelovanje svih učesnika u ovim djelatnostima. Pored toga, osnovni tekst Zakona o pozorišnoj djelatnosti mijenjan je 2011. godine, pa se Ministarstvo odlučilo na izradu novog Zakona s ciljem poboljšanja teksta Zakona, kao i prilagođavanju nastalim društvenim pojavama da bi se olakšala njegova primjena u praksi. Takođe, jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog Zakona jeste potreba za podsticanjem razvoja pozorišne djelatnosti na nivou jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti. Razlozi za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti su neprimjenjivost i nedorečenosto pojedinih odredaba vežećeg Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 89/2008 i 57/2010) koje su uočene u toku primjene.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Razlog za donošenje ovog zakona je sadržan i u potrebi da se pojedine odredbe potpunije i preciznije definišu iz razloga što su se u primjeni pokazale kao nedorečene, neprecizne i neprimjenljive. Pored toga, obrađivač je u obrazloženju Zakona naveo da je jedan od razloga za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012 i 63/2014) i otklanjanje manjkavosti u praksi, koje se odnose na utvrđenu nadležnost u vršenju nadzora nad primjenom Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije transporta Republike Srpske za period 2016-2030. Donošenje Strategije transporta Repubike Srpske je osnov za projektovanje i planiranje budućih investicija u Republiku Srpsku, vezane za transport i privredu uopšte. Strategija ima za cilj identifikovanje aktivnosti za razvoj transportnog sistema Republike Srpske u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu. Strategijom su definisani opšti i posebni ciljevi za zakonodavni okvir, infrastrukturu i usluge. Najvažniji elementi koji su  uticali na donošenje ove Strategije su: ispunjenje socijalnih i ekonomskih zahtjeva, zadovoljavanje potreba u smislu održavanja, unapređenja i razvoja transportne infrastrukture, finansijska održivost, usklađenost sa EU standardima i zakonima, zadovoljavanje potreba za bezbjednošću i potrebama za informacijama, te minimalni dozvoljeni uticaj na životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Nacrta programa javnih investicija Republike Srpske za period 2017-2019. godina. U periodu 2017-2019. godina planirana je realizacija investicionih projekata (kapitalna potrošnja) u ukupnom iznosu od 795.895.951 KM, a planom implementacije predviđena je slijedeća realizacija po godinama:

- u 2017. godini 484.911.219 KM

- u 2018. godini 236,641,330 KM,

- u 2019. godini 74.343.402 KM.

Među projektima koji ulaze u sastav Nacrta PJI RS 2017-2019. godina ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2015. godinom utrošeno je 1.214.652.230 KM iz svih izvora finansiranja, a u tekućoj - 2016. godini planira se uložiti 608.348.563 KM. Takođe, ima projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2019. godine i u tom periodu potrebno uložiti 34.174.243 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozilaVisina naknade za priključna vozila umanjena je za 20%, visina naknade za motocikle umanjena je za 40%, a visina naknade za putničke automobile povećana je za 40%. Visina naknade za ostala vozila ostala je nepromijenjena. Prilikom utvrđivanja visine godišnje naknade analizirala se i visina ovih naknada u Federaciji BiH, Brčko Distriktu i zemljama okruženja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", broj 110/2009).

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dodjeli sredstava sa tekućih grantova udruženjima od javnog interesa i Društvu članova Matice Srpske u RS. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo finansija se zadužuju da obezbijede sredstva za realizaciju aktivnosti iz tačke 1, planiranih Budžetom Republike Srpske za 2016. godinu, i to za SPKD "Prosvjeta" u iznosu od 35.000,00 KM i za Društvo članova Matice Srpske u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Realizaciju Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije u Republici Srpskoj za 2015. godiniu. Za finansiranje stambenog zbrinjavanja u 2015. godini utrošeno je 10.421.328,94 KM i to: 135.880,00 KM na ime nepovratnih novčanih sredstava, a na ime izgradnje kupovine i sanacije stambenih jedinica 10.285.448,94 KM. Stambenim jedinicama zbrinuto je 407 porodica, a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava 124 porodice. Ukupno je zbrinut 531 korisnik. Za finansiranje stambenog zbrinjavanja u 2016. godini, sa stanjem na dan 20. maj 2016. godine, je utrošeno: 1.816.137,80 KM. Za finanansiranje Programa u periodu 2008-2016. godina sa stanjem na dan 20. maj 2016.godine, utrošeno je ukupno 95.405.092,74 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o poslovanju privrednog društva "Kosmos"a.d. Banja Luka za 2015. godinu. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva "Kosmos"a.d. Banja Luka, br: 03-NO-1658-2/16 i 03-NO-1658-3/16, od 09.06.2016. godine o pokriću gubitaka iz ranijih godina i gubitka iz 2015. godine smanjenjem osnovnog kapitala. Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o izradi Plana finansijskog i operativnog restrukturisanja privrednog društva "Kosmos" a.d. Banja Luka.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 23.06.2016.