Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o izradi Strategije informacione bezbjednosti Republike Srpske

27.05.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 171. sjednici u Banjaluci, Odluku o izradi Strategije informacione bezbjednosti Republike Srpske za period 2023 – 2025. godine.

Cilj izrade ovog dokumenta je identifikacija strateških i operativnih ciljeva, kao i prioritetnih mjera za obezbjeđenje visokog stepena bezbjednosti kibernetičkog prostora Republike Srpske, kao i otpornosti na računarsko – bezbjednosne prijetnje i incidente na kritičnoj, ključnoj i drugoj informaciono – komunikacionoj infrastrukturi u Republici Srpskoj.

Strategija informacione bezbjednosti Republike Srpske za period 2023 - 2025. godine sadržavaće i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske, kao i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Republike Srpske. Nosilac izrade Strategije je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izdvajanju sredstava za finansiranje aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja kulture Republike Srpske od 2017. do 2022. godine, u skladu sa kojom je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da iz sredstava granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom od igara na sreću izdvoji potrebna sredstva za njihovu realizaciju.

Imajuću u vidu da je prepoznat značaj tri strateška projekta koja su obuhvaćena aktuelnom kulturnom politikom, a koja se realizuju u ovoj godini, sredstva će biti raspoređena za realizaciju projekata: “Razvoj savremenog dramskog teksta i jačanje pozorišne scene u Republici Srpskoj”, “Konferencija iz oblasti kulturne politike i kreativnih industrija” i “Razvoj kulturnih ruta u Republici Srpskoj kroz obnovu legata i realizaciju novih stalnih postavki o značajnim ličnosti za kulturu Republike Srpske”.

U okviru projekta pod nazivom “Razvoj savremenog dramskog teksta i jačanje pozorišne scene u Republici Srpskoj, biće podržana aktivnost JU “Gradsko pozorište Gradiška” na raspisivanju javnog konkursa za najbolji dramski tekst i javnog konkurs za izbor reditelja koji će režirati prvonagrađeni dramski tekst.

Takođe, u saradnji sa JU “Kulturni centar Trebinje”, biće organizovana konferencija iz oblasti kulturne politike i kreativnih industrija, kojom će se ukazati na potrebu donošenja i provođenja strateških dokumenata iz oblasti kulture na nivou lokalnih zajednica ali i donošenja strategija razvoja ustanova kulture.

U svrhu formiranja novih kulturnih ruta, u okviru projekta “Razvoj kulturnih ruta u Republici Srpskoj kroz obnovu legata i realizaciju novih stalnih postavki o značajnim ličnostima za kulturu Republike Srpske”, planirane su sljedeće aktivnosti: rekonstrukcija stalne postavke o Jovanu Dučiću (u saradnji sa JU “Kulturni centar Trebinje”); obnova legata i nova stalna postavka o životu i djelu etnologa Milana Karanovića (u saradnji sa JU “Kulturni centar Novi Grad”); opremanje salona Milice Andrić Babić (u saradnji sa JU “Kulturni centar Šamac”); stalna postavka o periodu Vrbaske banovine (u saradnji sa Fondacijom “Dr Todor Lazarević, ban Vrbaske banovine”).

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Plana upravljanja Zaštićenim staništem “Tišina” za period 2022- 2032. godine.

Močvarno-barski kompleks “Tišina” Odlukom Vlade Republike Srpske 2019. godine je proglašen zaštićenim područjem, kategorija IV – zaštićeno stanište (područje upravljanja staništem ili vrstom), pod nazivom Zaštićeno stanište “Tišina”.

Predmetni plan upravljanja sadrži dugoročne ciljeve zaštite i očuvanja područja na principima održivog razvoja, analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje dugoročnih ciljeva, prikaz glavnih vrijednosti područja, u njemu sadržanih prirodnih resursa i njihovih korisnika, prioritetne aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih i u njima sadržanih kulturnih i drugih vrijednosti i uspostavljanja tehničke i biološke zaštite uvažavajući faktore prirode, program naučnoistraživačkih djelatnosti i praćenja stanja zaštićenog područja, planirane aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih resursa, razvoju i uređenju prostora, u skladu sa postojećim planovima gazdovanja u zaštićenom području, aktivnosti na sprovođenju mjera upravljanja, sa dinamikom sprovođenja po godinama, nosiocima sprovođenja i ocjenom uspješnosti primjene, oblike saradnje i partnerstva sa lokalnim stanovništvom i drugim vlasnicima i korisnicima nepokretnosti i planirana sredstva za ostvarivanje Plana upravljanja.

Upravljač Zaštićenog staništa “Tišina” je Opština Šamac, koji obavlja poslove upravljanja zaštićenim staništem uz obezbjeđenje sprovođenja propisanih režima zaštite i očuvanje prirodnog dobra, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Odlukom o proglašenju zaštićenog staništa. Plan upravljanja Zaštićenim staništem “Tišina” izrađen je u sklopu projekta: “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES”. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije (ERDF, IPA).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija