Zastava Srbije

VLADA FBIH: Za unapređenje privrede u FBiH povoljni krediti u iznosu od 9,6 miliona KM

27.05.2022.


Vlada FBiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - KANTONI" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaj o utrošku sredstva dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2023. godine. Također, dužni su da, u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, Vladi FBiH dostave plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune budžeta kantona, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Kantoni su dužni vidljivo obilježiti projekte na način da se vidi da u njihovom finansiranju i sufinansiranju, u skladu s ranije donesenom Uredbom Vlade, učestvuje i Vlada FBiH.

Vlada Federacije BiH je usvojila 9.613.000 KM vrijedan Program utroška sredstava planiranih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, a sredstva su raspodijeljena na jedanaest transfera.

Najveći od njih, u iznosu od 5.000.000 KM, namijenjen ja za sufinansiranje završetka izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku. Općina Travnik, kao korisnik ovih sredstava, dužna ih je utrošiti namjenski. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će sa ovom općinom potpisati poseban ugovor o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje.

Transfer za finansiranje obrazovanja iznosi 1.000.000 KM i namijenjen je, uz ostalo, za nabavku besplatnih udžbenika učenicima u stanju socijalne potrebe (400.000 KM), zatim za podršku bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičkokomunikacijskih kompetencija (90.000 KM) i programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola (230.000 KM), kao i podrške školovanju djece romske nacionalnosti i najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH (po 40.000 KM). Također, u okviru ovog transfera planirana je podrška OŠ 1. mart u Jelahu za održavanje instruktivne nastave, programima obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše interacije na tržište rada, kao i za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH, te za utvrđivanje pravaca djelovanja u oblasti poboljšanja odgoja i obrazovanja u FBiH.

Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH iznosi 913.000 KM, a transfer za finansiranje studentskog standarda 900.000 KM.

Za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH, kroz tri zasebna transfera, za podršku programima i projektima akademijema nauku i umjetnost, kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivo, planirano je ukupno 300.000 KM.

Za podršku programima i projektima kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou za institucije nauke i kulture od značaja za BiH planiran je iznos od 800.000 KM. Korisnici ovih sredstava su Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski muzej BiH, JU Kinoteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, te Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Transfer za oblast nauke od značaja za FBiH vrijedan je 350.000 KM, a namijenjen je za naučnoistraživačke, istraživačko-razvojne i visokoškolske ustanove, naučna i naučnostručna društva, udruženja građana, fondacije, studentske organizacije i asocijacije, naučne radnike, istraživače i autore, komercijalne izdavače, te printane i elektronske medije.

Za provedbu Bolonjskog procesa odobren je transfer od 200.000 KM, i to za podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija, te za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na ovim ciklusima studija. Korisnici ovog transfera su Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru.

Putem 150.000 KM vrijednog transfera bit će sufinansirana Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika FBiH.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu, u iznosu od oko 9.660.000 KM.

Osnovni cilj Programa je, kako je obrazloženo, unapređenje i razvoj privrede FBiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kroz realizaciju usvojenih strateških i primarnih dokumenata. Jedan od ciljeva je poticanje privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Očekivani efekti su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih naprednijih i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s većom dodanom vrijednosti, te povećanje konkurentnosti i porast prometa.

Sredstva će biti dodjeljivana kompanijama iz metalne, elektro i automobilske industrije, zatim industrije građevinskog materijala i nemetala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, kao i hemijske i farmaceutske, te industrije gume i plastike.

Korisnici sredstava mogu biti privredna društva iz ovih sektora sa sjedištem u FBiH, a moraju biti registrovana najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu.

Sredstva su kreditnog karaktera, sa odgodom plaćanja do 12 mjeseci, te godišnjom kamatnom stopom u visini od 0,5 posto. Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Najniži iznos kreditnih sredstava koji se dodjeljuje privrednim društvima iznositi 100.000 KM KM, a najviši 900.000 KM.

Program traje do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta FBiH za 2023. godinu, a najkasnike do kraja fiskalne godine. Sredstva se dodjeljuju na osnovu raspisanog Javnog poziva u kojem će se definisati uslovi za prijavu, kriteriji za dodjelu sredstava, način razmatranja prijava, kao i spisak potrebne dokumentacije koja se mora priložiti uz zahtjev za dodjelu sredstava.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, a za regresiranje kamata putem Garantnog fonda u iznosu od 5.200.000 KM. Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade FBiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije BiH usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi, ili će u 2022. godini biti zaduženi po kreditno garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Bit će subvencionisan dio kamata na kredite, na tromjesečnom nivou u visini do 2,5 posto.

Pravo na regresiranje kamata imaju sva privredna društva koja su korisnici kredita za 2020. i 2021. godinu, kao i oni koji su aplicirali ili će aplicirati u 2022. godini. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv, obzirom da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata. Po ovom programu, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2022. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje kreditne obaveze.

Subvencije će biti odobravana korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2022. godine.

Postupak subvencionisanja će biti provođen tako da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene za programe za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih, povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, novo zapošljavanje, kupovinu zemljišta, poslovnih prostora i poslovnih udjela, refinansiranje postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definisati će međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata putem Garantnog fonda.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu i Programom.

Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Federalne uprave civilne zaštite o stanju na područjima koja su pogođena zemljotresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i finansijskoj pomoći od strane Vlade FBiH, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.

Ujedno, je zaključeno da iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH bude izdvojeno 700.000 KM na ime pomoći u saniranju šteta na područjima FBiH koja su u periodu od 24.4. do 24.5.2022. godine pogođena zemljotresima.

Vlada je zadužila Federalni štab civilne zaštite i Federalnu upravu civilne zaštite da permanentno prate i analiziraju stanje na području FBiH i da, po potrebi i u okviru svojih nadležnosti, angažuju federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i federalne službe zaštite i spašavanja radi provođenja mjera zaštite i spašavanja, te da izvještavaju Vladu FBiH.

Sa 575.140 KM bit će podržano 236 programa i projekata iz oblasti kulture i sporta

Vlada FBiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Odluku kojom odobrava raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 575.140,20 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 284.040,20 KM se raspodjeljuje za finansiranje 128 programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture. Sredstva od 291.100 KM namijenjena su za finansiranje 108 programa i projekata namijenjenih promicanju razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava korisnicima. Obveza korisnika je do 31.12.2022. godine Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, ili sredstva utroše suprotono propisanim kriterijima, dužni su ih vratiti na zahtjev resornog ministarstva.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine vezano za situaciju na tržištu peleta u Bosni i Hercegovini.

Vlada je zadužila federalna ministarstva trgovine, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te energije, rudarstva i industrije da, u saradnji s Privrednom komorom FBiH, sagledaju situaciju u vezi sa snabdijevanjem tržišta FBiH peletom.

Ova ministarstva su zadužena da, ovisno o rezultatima sagledavanja situacije, u roku od 15 dana pripreme tekst inicijative koju će Vlada FBiH uputiti Vijeću ministara BiH radi donošenja odgovarajuće mjere o privremenom ograničenju izvoza peleta iz Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila četiri informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju četiri fotonaponske (solarne) elektrane privrednog društva ECO-WAT d.o.o. Kiseljak.

Ovom ministarstvu Vlada je dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvola za izgradnju fotonaponskih stanica C2, C3, C4 i C5, čija je izgradnja planirana na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo. Svaka od njih bit će instalirane snage od 4,999 MW i godišnje bi, kako je planirano, trebala proizvodite 77.085,83 (C4 i C5), zatim 7.149,81 (C2), do 7.150,03 (C3) MWh električne energije.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije da pristupi aktivnostima u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja.

Federalna vlada je formirala Radnu grupu za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

Njeni zadaci su da, u roku od sedam dana dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. godinu, a u roku od 30 dana dostaviti Prijedlog akcionog plana za realizaciju preostalih tačaka zaključaka iz Elaborata, s prijedlozima akata potrebnih za njegovu provedbu.

Radnu grupu čine Marin Raspudić, (predsjednik), Maida Mekić Skrobanović (koordinator), Almir Helebić, Damir Morić, Mujo Mušić, Amadeo Mandić, Mustafa Kadribegović, Borislav Balaban, Elvir Džuho, Damir Šapina i Jasmin Omerdić (članovi).

Vladu FBiH se upoznala sa informacijom o implementaciji aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave, uz finansijsku podršku USAID-a. Okvir saradnje i projektnog zadatka proizilaze iz realne potrebe nadogradnje preopterećenih i prevaziđenih e-sistema Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih inspekcijskih organa u FBiH.

Naime, USAID putem projekta E-uprave pomaže BiH da uz pomoć digitalizacije poboljša transparentnost i pruži podršku borbi protiv korupcije u postupcima pred nadležnim organima. Ovaj projekt, koji je pokrenut u aprilu 2020. godine, a čiji se završetak očekuje 2025. godine, pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu s direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. E-uprava podržava i razvoj novih softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija koje pružaju usluge preduzećima i građanima.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o procjeni utjecaja propisa za Zakon o društvenom/socijalnom poduzetništvu. Na osnovu procjene je konstatirano da je potrebno izraditi tekst Prednacrta zakona o socijalnom poduzetništvu, a to će, u roku od 90 dana nakon njenog formiranja, uraditi radna grupa koju će imenovati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Donesena su dva rješenja kojima se JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez. Trakođer, Vlada je donijela rješenje kojim se korisniku eksproprijacije, Općini Kiseljak, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ove općine.

Vlada je usvojila izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliša za 2021. godinu. Ujedno, daje preporuku Vijeću ministara BiH za donošenje odgovarajućeg pravnog propisa na državnom nivou kojim bi cjelovito i nedvosmisleno bila uređena ova oblast.

Na sjednici Federalna vlada je potvrdila da je Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar dostavio izvještaj o radu za prvi kvartal ove godine. Također, BH Telecom Sarajevo dostavio je izvještaj o radu Nadzornog odbora za isti period.

Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH” dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2021. godinu u iznosu od 22.000.000 KM.

Data je saglasnost na Plan rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH za 2022. godinu.

Vlada FBiH je Skupštini UNIS Ginexa d. d. Goražde dala prethodnu saglasnost za razrješenje Alema Omerhodžića dužnosi člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev, a zbog podnesene ostavke. Također, prethodnu saglasnost dala je i za imenovanje Hamida Bahte za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Goran Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija