Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Donijet Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona

27.05.2020.


Republički štab za vanredne situacije donio je, na 39. sjednici, u Banjaluci, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u Republici Srpskoj.

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS - Co V-2 i COVID - 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 25.05.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu.

2. Od 25.05.2020. godine dozvoljava se rad bazenima, "wellness" i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj.

3. Do 08.06.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

4. Prilikom obavljanja djelatnosti subjekti iz tačke 2. ovog zaključka, kao i svi ostali subjekti kojima je odobreno obavljanje djelatnosti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID - 19 bolesti na radnom mjestu.

5. Svi subjekti iz tačke 4. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

6. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštiti zaposlenom i korisniku.

7. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

8. Jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

9. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 14/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 23/20, Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID - 19) ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/20), Naredba o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID - 19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 10.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID - 19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID - 19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

10. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19) u Republici Srpskoj, broj: 32-1/20 od 08.05.2020. godine i 33-3/20 od 11.05.2020. godine.

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije dao je instrukciju JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da izradi uputstvo za organizovanje rada bioskopa, pozorišta i čitaonica u Republici Srpskoj.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o produženju primjene zaključaka.

1. Ovim zaključkom produžava se primjena zaključaka koje je donio Republički štab za vanredne situacije:

1) Zaključak o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu broj: 08-4/20 od 24.03.2020. godine i

2) Zaključak o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i javnih zdravstvenih ustanova – bolnica u Republici Srspkoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj – broj 28-1/20 od 29.04.2020. godine.

2. Zaključci iz tačke 1. ovog zaključka primjenjivaće se do 08.06.2020. godine.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj.

1) Nalaže se svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2", u Republici Srpskoj i to:

1. da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u prevenciju širenje virusa korona "SARS-CoV-2", zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVlD-19,

2. da sa svojih 50% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 01. maja 2020. god :

- uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

- uz obavezno korištenje maski za pacijente,

- uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

- uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

- uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

- uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19, i kod sumnje na isti obavezno prijavljivanje higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

- uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

- uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera.

3. da prioritetno i bez zadrške sprovode epidemiološke ankete svih lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama,

4. da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje doma zdravlja,

5. da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od COVlD-19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije,

6. da u prostorijama za pregled i druge intervencije uzimaju briseve licima oboljelim od COVID-19, licima za koja se sumnja da su oboljeli od COVID-19, kao i licima koja su smještena u republičkim objektima za izolaciju karantinskog tipa,

7. da prema rasporedu uspostavljenih republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa, organizuju timove zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za obavljanje zdravstvenog nadzora nad fizičkim licima u izolaciji,

8. da centri za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkim licima u izolaciji ili karantinu,

9. da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

10. da održavaju redovnu komunikaciju između nadležnog doktora medicine – specijaliste epidemiologije, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, doktora medicine – specijaliste infektologije nadležne bolnice, odnosno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Štaba za vanrednu situaciju nadležne jedinice lokalne samouprave,

11. da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u domu zdravlja hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim,

12. da o svim aktivnostima i dešavanjima u domu zdravlja izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i

13. da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno klinički centar uz uputnicu za bolničko liječenje obavezno dostave i popunjenu epidemiološku anketu kreiranu od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

2) Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

3) Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 26-4/20 od 27.04.2020. god., Zaključak o dopuni Zaključka o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 32-5/20 od 08.05.2020. god. i Zaključak o izmjeni Zaključka o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 34-6/20 od 12.05.2020. god.

4) Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o prestanku primjene Zaključka o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj.

1. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj broj: 32-4/20 od 08.05.2020. godine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje "SARS-CoV-2" javnim bolničkim ustanovama.

1. Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o potrebi donacije direktnih antigenskih testova za dokazivanje "SARS-CoV-2" javnim bolničkim ustanovama i istu prihvata.

2. Republički štab za vanredne situacije odobrava donaciju direktnih antigenskih testova iz tačke 1. ovog zaključka javnim zdravstvenim ustanovama i to: JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, JZU Univerzitetska bolnica Foča, JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor, JZU Bolnica Zvornik, JZU Volnica Gradiška, JZU Bolnica Trebinje, JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo, JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina, JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, JZU Bolnica Nevesinje, JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac i JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča.

3. Raspodjela donacije direktnih antigenskih testova iz tačke 1. ovog zaključka izvršiće se u skladu sa rasporednim nalogom koji je u prilogu ovog zaključka.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.05.2020.

Naslov: Redakcija