Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, Nacrt zakona o likvidacionom postupku

27.04.2018.


 

Odobreni kapitalni projekti biće realizovani u 45 jedinica lokalne samouprave.

Projekti su namijenjeni za izgradnju i sanaciju osnovnih škola, rekonstrukciju Studentskog centra u Banjaluci, organizovanje EYOF-a, sanaciju objekata kulture, sistem vodosnabdijevanja, izgradnju lokalnih puteva, infrastrukture, izgradnju sportskih i fiskulturnih dvorana u okviru osnovnih škola, kao i izgradnju Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

Ovo je samo dio projekata koje je Vlada Republike Srpske odobrila, a već u mjesecu maju 2018. godine biće odobrena dodatna sredstva za kapitalne projekte.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Navedenim zakonskim rješenjem uređuju se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Potreba za donošenjem novog zakona pojavila se radi usklađivanja odredaba ovog zakona sa odredbama novog Krivičnog zakonika RS, koji je u primjeni od jula 2017. godine, a kojim su značajno izmijenjena bića pojedinih krivičnih djela i njihovi nazivi te su drugačije grupisana.

Takođe, uvedene su nove grupe krivičnih djela i izmijenjen redoslijed članova zakona u odnosu na ranija zakonska rješenja, te se ukazala potreba za propisavanjem ovih krivičnih djela u ovom članu Zakona.

Osnovni cilj donošenja novog zakona jeste da se na sveobuhvatan i precizan način urede pravila postupka, unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina, koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj.

Pored navedenog, cilj zakona je da se uspostave efikasni mehanizmi za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta.

Na ovaj način će se otkloniti prepreke sa kojima se, u svom radu, susreću pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, u vezi sa provođenjem odredaba Krivičnog zakonika Republike Srpske i drugih propisa, a koji propisuju da niko ne može zadržati protivpravo stečenu imovinu (proisteklu izvršenjem krivičnog djela).

Propisivanjem postupka kojim će se otkloniti ove prepreke se, između ostalog, dostižu i međunarodni standardi u zakonskom normiranju materije oduzimanja imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o likvidacionom postupku.

Naime, glavni razlog za donošenje novog zakona je potreba da se likvidacioni postupak učini efikasnijim i bržim, te ekonomičnijim sa što manjim troškovima

Ovim nacrtom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje članovima pravnog lica i povjeriocima u toku vršenja radnji u toku likvidacionog postupka.

Jedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka jeste namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci članova pravnog lica o raspodjeli likvidacione mase. Pored navedenog, novinu u ovom Nacrtu zakona, u odnosu na važeći Zakon, jeste propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne imovine, kao i imovine bez tereta i sa teretima. Jedna od novina u ovom zakonu je da likvidacioni upravnik, uz saglasnost povjerilaca, pokretnu imovinu koja nije unovčena, iz propisanih razloga, može predati humanitarnim organizacijama, socijalnim i obrazovnim ustanovama, ako to one prihvate.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period od 2018. do 2022. godine.

U Prijedlogu Strategije, u odnosu na Nacrt, fokus je na preporukama i opredjeljenjima za antikoruptivno djelovanje u strateškom periodu od 2018. do 2022. godine.

Nove preporuke i opredjeljenja za antikoruptivno djelovanje najviše se odnose se na unapređenje pravnog i institucionalnog okvira, pojedinih procesa i djelatnosti, te veći primjenu IKT rješenja u borbi protiv korupcije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Međunarodnoj konferenciji turizma i investicija,,Banja Luka - 2018" sa finansijskim aspektom.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da Turističkoj organizaciji Banja Luka obezbijedi finansijska sredstva u iznosu 5.000,00 KM, a u svrhu sufinansiranja Međunarodne konferencije turizma i investicija - Banja Luka 2018.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o podršci Predstavništvu Republike Srpske u Štutgartu za organizaciju 23. Evropske smotre srpskog folklora, dijaspore i Srba iz regiona.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da obezbijedi sredstva neophodna za pokrivanje troškova nastalih realizacijom projekta, u iznosu od 7.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektima "Integrisana podrška raseljenim licima i izbjeglicama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji" i "Komplementarna podrška za obezbjeđivanja osnovnih izvora zarade u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja".

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za nastavak realizacije Projekta "Integrisana podrška raseljenim licima i izbjeglicama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji" i učešće u finansiranju u iznosu od 40.000,00 KM i realizaciju Projekta "Komplementarna podrška za obezbjeđivanja osnovnih izvora zarade u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja" i učešće u finansiranju u iznosu od 20.000,00 KM u 2018. godini.

Sredstva će obezbijediti Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica iz redovnih budžetskih sredstava za 2018. godinu, a smatraće se učešćem Vlade Republike Srpske u podršci realizacije Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Ovlašćuje se ministar za izbjeglice i raseljena lica za potpis Ugovora o udruživanju sredstava sa CRSom za projekte "Integrisana podrška raseljenim licima i izbjeglicama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji" i "Komplementarna podrška za obezbjeđivanja osnovnih izvora zarade u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja" za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Programa Evropske unije 2014-2020 u 2017. godini.

Vlada je zadužila republičke organe uprave da učešće u Programima EU sprovode u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje.Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da nastavi sa aktivnostima izgradnje kapaciteta i promocije učešća aplikanata iz Republike Srpske u raspoloživim Programima Evropske unije 2014-2020 te da o sprovođenju istih redovno izvještava Vladu Republike Srpske.Programi Evropske unije, kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta EU, prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike EU, te s tim u vezi unaprijede saradnju između država članica i njihovih građana u različitim oblastima. Učešće u Programima Evropske unije omogućeno je BiH Okvirnim sporazumom između Evropske unije i BiH o opštim načelima učestvovanja BiH u programima Zajednice, koji je stupio na snagu 1. januara 2007. godine. Ratifikacijom Okvirnog sporazuma za IPA 2, BiH je stekla mogućnost učešća u Programima EU za period 2014-2020 i to: Erasmus plus (Erasmus plus), Horizont 2020 (Horizon 2020), Evropa za građane (Europe for Citizens), Kreativna Evropa (Creative Europe) sa potprogramima Mediji (Media) i Kultura (Culture), Fiskalis (Fiscalis), Carine (Customs), KOZME (Cosme), Treći Program EU u oblasti zdravstva (Third Health Programme), a pokrenute su aktivnosti pristupanja Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za period 01.0130.06.2018. godine, u ukupnom iznosu od 136.882,53 KM, i to sa pozicija Tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 10.905,24 KM; Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 14.831,12 KM; Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 87.241,89 KM i Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 23.904,28 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljana lica za utrošak novčanih sredstava, u iznosu od 120.000,00 KM.

Daje se saglasnost Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava, sa pozicije: doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 45.000,00 KM, doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica 40.000,00 KM i doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH 35.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01. - 30.06.2018. godine, u iznosu od 849.222, 69 KM.

Sredstva iz tačke i ove odluke se raspoređuju na sljedeći način: subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova (324.521,60 KM), tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice (13.226,08 KM), tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata (4.362,10 KM), tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja (48.605,85 KM), tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama (10.905,23 KM), tekući grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih (14.879,34 KM), tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja (10.905,23 KM), tekući grantovi sportskim organizacijama (181.858,60 KM), tekući grant za projekat Male olimpijske igre (14.056,17 KM), tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH (20.665,74 KM), tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS (14.052,71 KM), tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske (39.678,24 KM), tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj (49.105,42 KM), tekući grantovi udruženjima od javnog interesa (4.133,15 KM), kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama (8.267,23 KM), kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata (90.000,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju rekonstrukcije željeznog mosta u Foči, u vrijednosti 338.658,84 KM.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Banja Luka zadužuje Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka da sufinansira dodatne radove na rekonstrukciju željeznog mosta u Foči, u vrijednosti 338.658,84 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 5.000.000,00 EUR.

Prihvataju se donatorska sredstva Vlade Republike Srbije u iznosu od 5.000.000,00 EUR (9.779.150,00 KM) odobrena Republici Srpskoj kao jednokratna pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije.

Doznačena sredstva koristiće se za realizaciju kapitalnih projekata u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, za Program samozapošljavanja i razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti u Republici Srpskoj te za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Grad/Opština

 

Naziv projekta

Okviran budžet (evra)

1

 

Prijedor

Izgradnja fiskulturne sale u sklopu OŠ "Vuk Karadžić" u Omarskoj

250.000

2

Novi Grad

Asfaltiranje lokalne putne mreže

100.000

3

Kozarska Dubica

Asfaltiranje lokalne putne mreže

150.000

4

Gradiška

Rekonstrukcija Doma kulture u Novoj Topoli

250.000

5

Čelinac

Izgradnja mosta u gradu

250.000

6

Mrkonjić Grad

Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Luke

200.000

7

Doboj

Izgradnja fiskulturne sale u sklopu Medicinske škole

200.000

8

Pelagićevo

Uređenje Trga 9. januar i izgradnja spomen kompleksa Vaso Pelagić

200.000

9

Bijeljina

Izgradnja fiskulturne sale u sklopu OŠ "Jovan Dučić" Patkovača

250.000

10

Zvornik

Proširenje kapaciteta Opšte bolnice u Zvorniku

775.000

11

Osmaci

Rekonstrukcija OŠ "Aleksa Šantić" u Osmacima

200.000

12

Bratunac

Rekonstrukcija OŠ "Vuk Karadžić" u Bratuncu

100.00013

 

 

 

Sokolac

Izgradnja vodovodnog sistema

Izgradnja kapele na vojničkom groblju

Vanjsko uređenje zgrade za alternativni smještaj -

100.000

25.000

25.000

Ukupno: 150.000

14

Istočna Ilidža

Izgradnja spomen obilježja Veljine

150.000

15

 

 

Višegrad

Izgradnja dječijeg igrališta i pomoćnog stadiona sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica i parking prostora

 

150.000

16

Novo Goražde

Izgradnja kulturno-omladinskog centra

100.000

17

 

 

Trebinje

Izgradnja pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima -Popovo polje (rodno mjesto Sv. Vasilija Ostroškog)

 

400.000

18

Srbac

Rekonstrukcija zgrade Centra za socijalni rad

50.000

19

Kneževo

Rekonstrukcija zgrade Centra za socijalni rad

75.000

20

 

 

FBiH

Obnova i izgradnja pravoslavnih hramova u FBiH

Eparhija bihaćko-petrovačka

Eparhija zvorničko tuzlanska

Mitropolija dabro-bosanska

 250.000

125.000

125.000

Ukupno: 500.000

21

 

 

Republika Srpska

Program samozapošljavanja i razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti

Realizacija: JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

 

500.000

 

 

UKUPNO:

5.000.000
IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.04.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772