Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen veći broj informacija

27.03.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 23. marta 2017. godine, na 117. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za period januar-decembar 2016. godine. Za budžetsku 2016. godinu za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose odobren je iznos od 1.547.925,82 KM.

Za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fondu PIO RS doznačeno je 1.281.590,59 KM.

Od tih sredstava 57.000,00 KM odobreno je na ime doprinosa za penzijsko-invvalidsko osiguranje i odnose se na 119 radnika iz jednog preduzeća koji su otišli u stečaj u 2010. godini.

Preostali dio od 1.224.590,59 KM uplaćen je Fondu PIO Republike Srpske za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 185 radnika iz preduzeća, koji su ovom uplatom ostvarili uslov za starosnu penziju, a prijavili su se na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske.

Sredstva u iznosu od 266.335,23 KM odobrena su Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske na ime doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 385 radnika iz 12 preduzeća.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2016. godine Vlada obezbjedila sredstva za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 175.716.705,13 KM za socijalno zbrinjavanje 60.540 radnika iz 401 preduzeća u stečaju, te putem Javnog poziva omogućila ostvarivanje prava na starosnu penziju za 6.792 radnika, takođe iz preduzeća koja su u stečajnom postupku. Ovaj program je pokazao svoju punu opravdanost i bio u funkciji socijalnog zbrinjavanja radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije i privatizacije preduzeća ostali bez posla.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u 2016. godini u okviru svojih zakonskih nadležnosti i ovlašćenja i u skladu sa prioritetima definisanim strateškim i planskim dokumentima, uspješno realizovalo poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, sa zadovoljavajućim stepenom efikasnosti.

Evidentan je pad kriminaliteta u 2016. godini, koji je ispod petogodišnjeg prosjeka, dok su u porastu koeficijenti otkrivenosti krivičnih djela različitog stepena društvene opasnosti.

Očuvano je povoljno i stabilno stanje javnog reda i mira, preduprijeđeni su slučajevi njegovog narušavanja u većem obimu i uspješno su sprovedene aktivnosti na obezbjeđenju svih manifestacija i javnih skupova, posebno onih sa izraženim stepenom bezbjednosnog rizika (manifestacija otvaranja Ferhat pašine džamije u Banja Luci, komemorativni skup u Potočarima, javni skupovi u Banja Luci 14.05.2016. i drugo).

Nadležnim tužilaštvima je podneseno 18 izvještaja i dopune izvještaja o počinjenim krivičnim djelima ratni zločin protiv 45 identifikovanih lica, a realizovano je 100 finansijskih istraga i provjera na utvrđivanju nelegalno stečene imovine.

U oblasti sprečavanja zloupotreba opojnih droga sprovedeno je 17 operativnih akcija, od kojih je jedna međunarodnog karaktera, a borba protiv organizovanog kriminaliteta realizovana je kroz 58 sprovedenih operativnih akcija, od kojih je osam međunarodnog karaktera.

U 2016. godini evidentirana su 22 ubistava, od kojih je nerasvijetljeno jedno ubistvo, na čijem se rasvjetljavanju intenzivno radi.

Donesena su 72 podzakonska akta, među kojima je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS, kojim su formirane nove uprave i centar, sa ciljem povećavanja efikasnosti u radu Ministarstva.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije za 2016. godinu. Fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj u periodu januar – decembar 2016. godine rastao je po stopi od 8,2 % u odnosu na isti period 2015. godine.

Područje prerađivačke industrije je u periodu januar – decembar 2016. godine odnosu na isti period 2015. godine, zabilježilo rast fizičkog obima proizvodnje od 3,6 %. Rastu obima proizvodnje prerađivačke industrije u posmatranom periodu, najviše su doprinijele oblasti, značajne prema učešću u prerađivačkoj industriji, a to su: proizvodnja električne opreme (rast 22,1 %), proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa (rast 19,1%), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (rast 9,7%) i proizvodnja drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala (rast 6,9%).

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječan broj zaposlenih (sa preduzetnicima) u ukupnoj prerađivačkoj industriji u 2016. godini iznosio je 52.116 i veći je za 4,5 % ili za 2.258 zapolenih u odnosu na 2015. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u 2016. godini, te Informaciju o predloženim programima i planovima rada sa finansijskim planovima Predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2017. godine. Ukupno predviđena sredstva za rad predstavništva Republike Srpske u inostranstvu za 2017. godinu iznose 4.400.000,00 KM i ista su predstavništvima raspoređena Odlukom o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o doznaci ukupno odobrenih sredstava na račun licima iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Haškom tribunalu. Ukupno odobrena sredstva za ove potrebe, u 2016. godini, iznosila su 40.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Godišnjeg akcionog plana sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu, kao i Godišnji akcioni plan sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Inicijativom za kreditnim zaduženjem u svrhu finansiranja radova na projektu izgradnje dijela Koridora Vc, FAZA 1, dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica).

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u cilju kreditnog zaduženja u iznosu od 70.000.000,00 Evra po Projektu izgradnje navedenog dijela Koridora.

Projekat će se finansirati kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj ukoliko ne budu operativna već odobrena grant sredstva WBIF-a, a u slučaju da budu operativna grant sredstva, isto kreditno zaduženje bi bilo manje za 14.000.000,00 Evra i iznosilo bi 56.000.000,00 Evra.

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu biće Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka, a Republika Srpska davalac garancije. Tim za pregovore ispred Republike Srpske sačinjavaće predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja i veza i Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Inicijativom za dodatnim kreditnim zaduženjem u svrhu završetka radova na projektu izgradnje autoputa od Banja Luke do Doboja. Vlada Republike Srpske je dala saglasnost za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoju i Evropskom investicionom bankom u cilju dodatnog kreditnog zaduženja u iznosu od 47.000.000,00 evra po Projektu izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj. Projekat će se dodatno finansirati kreditom Evropske investicione banke u iznosu od 37.000.000,00 evra i kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10.000.000,00 evra.

Vlada Republike Srpske se upoznala i saglasna je sa Programom rada Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunardonoj banci za obnovu i razvoj po projektu podrške zapošljavanju. Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju u iznosu od 21.000.000 evra, što predstavlja 42% od 50.000.000 evra ukupnog zaduženja za BiH. Cilj Projekta je povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru odabranih ciljnih grupa registrovanih nezaposlenih lica (mladi, dugoročno nezaposlena lica i lica koja imaju više od 40 godina), kao i jačanje službi Javne ustanove Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Sredstva zajma namijenjena su za finansiranje sljedećih komponenti Projekta:

– podrška zapošljavanju putem aktivnih mjera zapošljavanja kroz programe zapošljavanja u privredi (za registrovana nezaposlena lica duže od 12 mjeseci), podrške zapošljavanju za registrovana nezaposlena lica koja imaju više od 40 godina, zapošljavanja mladih (za mlade sa završenim fakultetom) i

– podrška sistemu upravljanja, nadzora i komunikacija Zavoda za zapošljavanje. Planirani rok realizacije Projekta je 1. oktobar 2021. godine.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite za sprovođenje postupka javne nabavke - kupovine stambenog objekta na području regije Istočna Hercegovina sa ciljem omogućavanja smještaja starih i iznemoglih lica i obavljanja palijativne njege, a koji bi bio stavljen na raspolaganje Javnoj ustanovi "Dom penzionera Trebinje".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2017. godinu, u iznosu od 400.000 KM.

Sredstva se raspoređuju za: naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i Zoonoza; naknadu štete za uginule i eutanazirane životinje zbog bolesti plavog jezika; sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja; monitoring bolesti plavog jezika kod preživara i vektora; edukaciju, organizaciju stručnih skupova veterinara praktičara i inspektora kao i farmera i subjekata u poslovanju sa hranom kada je to potrebno, izradu i uvođenje u praksu inovativnih programa zaštite zdravlja i reprodukcije životinja, izdavanje naučno-stručnih časopisa za poblikovanje novih veterinarsko – medicinskih dostignuća i postupaka, odnosno metoda stručnog rada sa objavljivanjem novih propisa iz oblasti veterinarske medicine i bezbijednosti hrane životinjskog porijekla.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Plan utroška sredstava zašume za 2017. godinu, u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za: radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma, neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera i razvoj lovstva u Republici, u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2017. godini u iznosu od 17.611.406,40 KM i Prijedlog ugovora o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku za 2017. godinu, u iznosu 7.388.593,60 KM, a koji će se zaključiti između Vlade Republike Srpske i "Željeznica Republike Srpske" A.D. Doboj.

Ugovorom o finansiranju željezničke infrastrukture regulišu se tehnički i drugi parametri neophodni za redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, iznos potreban za održavanje, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture, visina naknade za korištenje infrastrukture, kao i obaveza vođenja statističkih evidencija. Ugovorom o sufinansiranju putničkog saobraćaja ugovara se visina razlike između ukupnih troškova prevoza i ostvarenog prihoda u putničkom željezničkom saobraćaju.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 23.3.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772