Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Donijeta Uredba o kancelarijskom poslovanju i veći broj odluka

27.01.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 55. sjednici u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu, kojom se utvrđuje visina osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka borcima prve i druge kategorije.

Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu obezbijeđeno je 10.744.700,00 KM, a prema procjeni, isplatom godišnjeg boračkog dodatka će biti obuhvaćeno 66.193 korisnika.

Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu uvećana je za 5% u odnosu na osnovicu utvrđenu za 2018. godinu i iznosi 3,90 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2020. godinu.

Budžetom za 2020. godinu, na budžetskoj poziciji "Tekuće doznake za borački dodatak" predviđena su sredstva u iznosu od 62.907.500,00 KM. Broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine je 77.099, a procjena je da će u 2020. godini još 6.341 boraca ispuniti uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.

Osnovica za obračun mjesečnog dodatka za 2020. godinu povećana je za 2% u odnosu na osnovicu prethodne godine i iznosi 1,68 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2020. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US).

U Budžetu za 2020. godinu za lične invalidnine planirana su sredstva u iznosu od 71.722.000,00 KM, a za porodične invalidnine sredstva u iznosu od 73.676.000,00 KM, što ukupno iznosi 145.398.000,00 KM.

Sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine evidentiran je 31.591 korisnik lične invalidnine i 19.458 korisnika porodične invalidnine.

Osnovica za obračun primanja za 2020. godinu povećana je za 2,2% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja u prethodnoj godini i iznosi 592,96 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2020. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćeni tekst).

Budžetom za 2020. godinu na poziciji "Tekuće doznake za civilne invalidnine" planirana su sredstva za isplatu civilnih ličnih i porodičnih invalidnina u iznosu od 5.538.200,00 KM.

Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine evidentirano je 1195 korisnika lične i 1474 korisnika porodične civilne invalidnine.

Osnovica za obračun primanja za 2020. godinu povećana je za 2,2% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja u prethodnoj godini i iznosi 444,67 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Odobren je plasman sredstava predviđenih Budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.052.500,00 KM u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju (penzijski staž) iznosi 15 ili više godina.

Unapređenje materijalnog statusa boraca obezbijediće se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 195,74 KM.

Isplata ovog primanja vršiće se borcima koji u 2020. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući primanja koja se ostvaruju po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i socijalne zaštite, kao i borcima koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili to primanje u 2018. i 2019. godini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Elektroenergetski bilans za 2020. godinu. Elektroenergetski bilans Republike Srpske za 2020. godinu bazira se na tehničkim normama i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje i potrošnje električne energije i stabilnog rada elektroenergetskog sistema.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2020. godinu iznosi 8.028,17 GWh. Plan proizvodnje električne energije za 2020. godinu je veći za 3% od plana proizvodnje za 2019. godinu.

Planirana proizvodnja električne energije na pragu termoelektrana u 2020. godini iznosi 5.200 GWh i za 3% je veća od proizvodnje planirane Elektroenergetskim bilansom za 2019. godinu.

Planirana proizvodnja električne energije na pragu hidroelektrana u 2020. godini iznosi 2.352,67 GWh i u odnosu na proizvodnju planiranu u trogodišnjem bilansu 2019.-2021. za predmetnu godinu veća je za 3,54%.

Potrošnja kupaca koje snabdijeva MH "ERS" iznosi 4.167.465.862 kWh, potrošnja kupaca koje snabdijevaju drugi snabdjevači 26.112.079 kWh i potrošnja kupaca iz sopstvenih elektrana 2.132.549 kWh.

Elektroenergetskim bilansom za 2020. godinu, uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdijevanjem potrošača električnom energijom, planiran je bilansni višak u iznosu od 3.787,72 GWh električne energije (od čega je planirani bilansni višak Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" 1.777,72 GWh).

Vlada Republike Srpske prihvatila je Izvještaj o sprovođenju aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim licima koja polažu pravo na imovinu na teritoriji Federacije BiH u toku 2019. godine.

Kancelarijama za pružanje besplatne stručne pravne pomoći su se u 2019. godini obraćala izbjegla i raseljena lica sa zahtjevima za informisanje i pravnu pomoć pri rješavanju različitih imovinsko-pravnih pitanja, pa je u vezi sa tim pružana pravna pomoć zainteresovanim građanima u upravnim sporovima, kao i u parničnim i vanparničnim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u FBiH.

Područne kancelarije za pružanje besplatne stručne pravne pomoći u Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Novom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Nevesinju, u toku 2019. godine, zaprimile su 641 zahtjev.

Vlada Republike Srpske, putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nastaviće sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći u kancelarijama područnih jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 2020. godini.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2020. godinu, kojim će biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH.

Vlada je zadužila Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije da u toku 2020. godine obezbijede kancelarije u okviru područnih jedinica Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad i Nevesinje i obezbijede pravnu pomoć angažmanom šest diplomiranih pravnika i šest administrativnih radnika za rad u ovim kancelarijama.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu. U zakonodavnom dijelu predloženo je za usvajanje 78 zakonskih dokumenata, a u tematskom 41 strateških i drugih dokumenata.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o kancelarijskom poslovanju, kojom se uređuje kancelarijsko poslovanje republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave.

Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Sl. glasnik RS", br. 1/2004, 117/2006 - odluka US i 13/2007) donesena je 2004. godine. S obzirom na potrebu prilagođavanja kancelarijskog poslovanja elektronskom poslovanju i modernizacije samog postupka, te preciznije propisivanje načina korištenja i čuvanja elektronskih akata i elektronske arhive, pristupilo se donošenju nove uredbe.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period od 01.10. do 31.12.2019. godine, u iznosu od 525.250,00 KM, i to za: Crveni krst Republike Srpske, u iznosu od 150.000,00 KM, "Iskra" sigurna kuća, u iznosu od 35.000,00 KM i Udruženje dijaliziranih, transplatiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, u iznosu od 340.250,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 01.10. do 31.12.2019.godine, za grantove udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 72.875,00 KM.

Sredstva se raspoređuju Savezu distrofičara Republike Srpske, Banja Luka, u iznosu od 4.500,00 KM, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka, u iznosu od 7.500,00 KM, Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka, u iznosu od 8.125,00 KM, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, u iznosu od 8.125,00 KM, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka, u iznosu od 8.125,00 KM, Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje, u iznosu od 6.500,00 KM, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka, u iznosu od 7.500,00 KM, Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka, u iznosu od 7.500,00 KM i Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske, u iznosu od 15.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na Plan utroška sredstava za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, u ukupnom iznosu od 536.214,72 KM.

Sredstva se raspoređuju sa pozicija Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 95.000,00 KM, Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 222.714,72 KM, Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 216.500,00 KM i Tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 2.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 23.01.2020.

Naslov: Redakcija