Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijete Odluka o usvajanju Energetskog bilansa RS za 2017. godinu, Odluka o određivanju projekta od javnog interesa za Republiku Srpsku,

27.01.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 26.01.2017. godine, na 109. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu. Prijedlogom se predviđa izrada ukupno 86 zakonskih akata u sklopu zakonodavnog dijela, a u sklopu tematskog dijela predviđa se izrada ukupno 51 dokumenta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o usvajanju Energetskog bilansa Republike Srpske - plan za 2017. godinu kojim je planirana:

  • Proizvodnja električne energije u iznosu od 7.666,33 GWh.
  • Proizvodnja uglja u ukupnom iznosu od 6.620.800 tona (4.801.500 tona lignita i 1.819.300 tona mrkog uglja), pri čemu se najveći dio uglja koristi za rad termoelektrana.
  • Prerada oko 967 hiljada tona sirove nafte, rafinerijskih poluproizvoda i aditiva u Rafineriji nafte Brod čijom preradom će biti proizvedeno 946 hiljada tona naftnih derivata:
  • Potrošnja prirodnog gasa u iznosu od 60 miliona m3.
  • Proizvodnja ogrevnog drveta i biomase prema zvaničnim podacima u iznosu od 980.749 m3, odnosno u energiji 7,39 PJ (petadžula), međutim na osnovu analize zbirnog energetskog bilansa, ekspertske procjene i anketa koje su provedene u urbanom i ruralnom dijelu Republike Srpske, procjenjuje se da će potrošnja ogrevnog drveta u 2017. godini biti 16,5 PJ.
  • Ukupna bruto proizvodnja toplote za grijanje u iznosu od 1.761 teradžula (TJ), pri čemu je finalna potrošnja toplotne energije planirana u količini od 1.380 teradžula, od čega se oko 75% koristi za zagrijavanje domaćinstava.

Energetskim bilansom za 2017. godinu planirano je da ukupna finalna potrošnja energije u Republici Srpskoj iznosi oko 50 petadžula.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2016. godini od strane Javne ustanove "Vode Srpske", opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. U periodu 01.01.-31.12.2016. godine, po osnovu vodnih naknada prikupljeno je 20.202.898,30 KM.

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede je za ukupno 30 opština i gradova dalo saglasnost na projekte, koji su podnijeli programe utroška sredstava, kojima je predviđeno trošenje sredstava namjenjenih za vode.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju projekta od javnog interesa za Republiku Srpsku, kojim se utvrđuje se da je projekat sanacije i adaptacije Socijalno-gerijatrijskog odsjeka u Dragočaju u okviru Javne ustanove Gerontološki centar Banjaluka od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Nosilac aktivnosti projekta je Javna ustanova Gerontološki centar Banjaluka, a vrijednost projekta je 551.982,60KM. Projekat će biti sufinansiran iz sredstava budžeta Republike Srpske, sredstvima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 100.000,00KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica o namjeri Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za uspostavljanje Informacionih centara u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske smatra da jedan od Informacionih centara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju treba uspostaviti u okviru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Vlada je zadužila Ministarstvo pravde i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica da sa predstavnicima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju preduzmu aktivnosti u cilju zaključivanja Sporazuma o uspostavljanju Informacionog centra.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o Inicijativi za organizovanje izložbe o kulturno-istorijskom i duhovnom nasljeđu Republike Srpske u Evropskom parlamentu u Briselu. Cilj izložbe je da prikaže spomenike od posebne kulturne vrijednosti i da ih poveže u jedinstvenu tematsku cjelinu. Postavka izložbe, predstavljena putem plakata, bi obuhvatala najreprezentativnije kulturno blago našeg prostora, kao što su manastiri, crkve, fresko slikarstvo, ikone, arheološki lokaliteti sa mozaicima, te nasljeđe koje je na UNESCO-voj listi svjetske baštine (Most u Višegradu, stećci, Zmijanjski vez, itd). Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da sprovede sve neophodne aktivnosti u procesu koordinacije i realizacije predmetne izložbe.

Izložba bi bila postavljena u prostorima Evropskog parlamenta. U realizaciju cjelokupnog projekta bilo bi uključeno i Predstavništvo Republike Srpske u Briselu. Troškove cjelokupne organizacije i realizacije izložbe snosio bi Evropski parlament.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti privrednom društvu "Zrak-DKS" d.o.o. Teslić za obavljanje proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme. "Zrak-DKS" d.o.o. Teslić je nastao reorganizacijom privrednog društva "Zrak" a.d. Teslić u stečaju na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Doboju kojim je potvrđen plan reorganizacije stečajnog dužnika "Zrak" a.d. Teslić i kojim su utvrđeni ornivači, prenos cjelokupne imovine stečajnog dužnika na novoosnovano društvo, kao i prenos svih obaveza po osnovu važećih ugovora za isporuku roba i usluga po pribavljanju potrebnih dozvola i saglasnosti.

Privredno društvo "Zrak - DKS" d.o.o. Teslić nastavlja djelatnost privrednog društva "Zrak" a.d. Teslić i baviće se proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne oprema, najvećim dijelom za ino-kupce. Proizvodni program obuhvata proizvodnju optičke, optomehaničke i optoelektronske opreme i sistema za osmatranje, nišanjenje i upravljanje vatrom na oruđima i sredstvima svih kalibara. U planu je i osvajanje novih proizvoda kao i zapošljavanje oko trideset radnika.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 26.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772