Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 205. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

26.11.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je na 205. sjednici u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prvih devet mjeseci 2018. godine.

Ukupna kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu januar-septembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 5,3%.

Industrijska proizvodnja u periodu januar - septembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom 2017. godine, imala je rast u dva područja i to: proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježilo je rast od 27,0%, vađenje ruda i kamena rast od 0,7%, dok je područje prerađivačke industrije zabilježilo pad od -2,4%.

U periodu januar-septembar 2018. godine, Republika Srpska je ostvarila:

- izvoz u vrijednosti 2.761.765.000 KM, što je više za 8,9% u odnosu isti period 2017. godine.

- uvoz je iznosio 3.907.017.000 KM, što je više za 8,8% u odnosu na isti period 2017. godine.

- pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-septembar 2018. godine iznosila je 70,7%, dok je spoljnotrgovinski deficit iznosio 1.145.252.000 KM.

U periodu januar-septembar 2018. godine prerađivačka industrija je ostvarila: izvoz u vrijednosti 2.342.398.000 KM, što je više za 9,8% u odnosu na isti period 2017. godine.

Uvoz je iznosio 3.109.564.000 KM, što je više za 8,5% u odnosu na isti period 2017. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-septembar 2018. godine iznosila je 75,3%, dok je spoljnotrgovinski deficit iznosio 767.166.000 KM.

Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-septembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine veći je za 2,2%.

Rast broja zaposlenih imala su sljedeća područja: Prerađivačka industrija rast od 2,5%, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 3,2%, dok je područje Vađenje ruda i kamena imalo pad od -1,5%.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o novom portalu “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje”.

Portal “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje” javnosti je dostupan od septembra 2018. godine i zamijenio je Registar odobrenja u privredi Republike Srpske. Kontakt tačka obuhvata bazu podataka, koja se odnosi na postupke, administrativne procedure i formalnosti za pokretanje i obavljanje privrednih djelatnosti, uključujući pružanje usluga, informacije o sprovođenju procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa i druge sadržaje od značaja za pružanje kvalitetnih podataka građanima i poslovnim subjektima radi lakšeg pokretanja i obavljanja privrednih djelatnosti.

Portal je dostupan na internet adresi www.pscsrpska.vladars.net, funkcioniše na ćirilici i latinici, a trenutno je u fazi prevođenja na engleski jezik.

Svrha Kontakt tačke je da građani i poslovni subjekti na jednom mjestu, na brz i jednostavan način mogu pristupiti informacijama o pravnoj formi registracije za obavanje konkretne privredne djelatnosti u Republici Srpskoj, kao i svim predregistracionim, odnosno postregistracionim formalnostima neophodnim za poslovanje.

Povodom ove informacije, Vlada je zadužila republičke organe uprave i druge subjekti koji su zakonom ovlašćeni za izdavanje određenih formalnosti za obavljanje određenih privrednih djelatnosti, da u slučaju određenih promjena u propisima, odnosno procedurama i formalnostima iz svoje nadležnosti u skladu sa Uredbom o evidenciji, analizi, ispitivanju i procjeni procedura i formalnosti za poslovanje u Republici Srpskoj, prijave u elektronskom obliku svaki novi podatak, izmjenu ili dopunu postojećeg, kao i prestanak važenja određenog podatka, u cilju ažurnosti podataka Jedinstvene kontakt tačke.

Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim organima redovno ažurira, prati stanje i unapređuje funkcionalnost elektronske Jedinstvene kontakt tačke, i po potrebi obavještava Vladu Republike Srpske o istom. Zadužuju se resorna ministarstva da daju punu podršku u aktivnostima na primjeni modela standardnog troškova, a kroz pilot projekte pojednostavljenja procedura i formalnosti za poslovanje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti.

Ovim zakonom uređuje se organizacija sistema protivgradne zaštite, nosilac poslova protivgradne zaštite, prava, obaveze i odgovornosti nosioca poslova, način finansiranja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za sistem odbrane od grada.

Sistem protivgradne zaštite predstavlja skup svih aktivnosti, kojim se umanjuje ili sprečava mogućnost nastanka grada, a sve u cilju smanjenja šteta od ove prirodne elementarne nepogode, te je s tim u vezi definisan i period trajanja protivgradne sezone.

S obzirom na to da se finansiranje sistema protivgradne zaštite, na način kako je uređeno dosadašnjim Zakonom, pokazalo kao neprimjenjivo u praksi, ovim nacrtom preciznije su propisani obveznici naknade, naplata i kontrola naplate naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite. Prihodi koji se ostvare naplatom naknade koriste se za redovan rad sistema protivgradne zaštite i modernizaciju sistema odbrane od grada.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi dokumenta Smjernice za razvoj privrede Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je stava da dokument Smjernice za razvoj privrede Republike Srpske treba da bude polazna osnova za izradu srednjoročne Strategije razvoja Republike Srpske.

Vlada je zadužila resorna ministarstva da do izrade Strategije, a na osnovu dokumenta Smjerenica, izrade Akcioni plan realizacije Smjernica iz svoje resorne nadležnosti.

U Informaciji se podsjeća da su Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske 10. decembra 2017. godine zaključili “Memorandum o zajedničkim politikama za peirod 2018-2020. godina.” Jedan od dogovorenih koraka u pomenutom dokumentu je bila i izrada Smjernica za razvoj privrede Republike Srpske na način da se kroz direktan razgovor sa privrednicima i predstavnicima resornih institucija Republike Srpske nastavi započeti dijalog, kroz detaljnu analizu ključnih privrednih sektora i prijedlog ključnih mjera koje bi trebale da doprinesu povećanju tehnološkog razvoja privrede, izvoza i plata zaposlenih.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2019. godinu.

Planom interventnih nabavki definiše se sistem i način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske.

Osnovni cilj Plana interventnih nabavki je obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja tržišta Republike Srpske proizvodima, robama i sredstvima koji su neophodni za zadovoljavanje osnovnih potreba stanovništva i privrede Republike Srpske u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Prvenstveno plan podrazumijeva definisanje vrste i količine proizvoda, robe i sredstava za potrebe stanovništva i privrede za vrijeme trajanja ozbiljnih poremećaja na tržištu, te se na taj način izbjegava praksa mobilisanja budžetskih sredstava u svrhu održavanja određenog nivoa robnih zaliha i smanjuju se troškovi njihovog zanavljanja, a potrebna novčana sredstva se angažuju po potrebi u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije registrovanih u Republici Srpskoj.

Parametri kojim se utvrđuju strateška preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije, su sljedeći: stepen finalizacije - minimum 1/3 učešća finalnih ili polufinalnih proizvoda u ukupnoj proizvodnji; broj zaposlenih - minimum 50, osim za prerađivače trupaca četinara; ukupan prihod - minimum 2 miliona KM, na godišnjem nivou; izmirene obaveze prema Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac po osnovu potpisanih ugovora; izmirene dospjele poreske obaveze i doprinosi.

Preduzeća koja zadovoljavaju parametre iz tačke ove odluke, stiču pravo na potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora sa Javnim preduzećem šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, o isporuci sirovine sa zagarantovanim minimalnim količinama i dinamikom isporuke šumskih drvnih sortimenata.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 23.11.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772