Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen veći broj informacija

26.07.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 131. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2021/2022. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi besplatne udžbenike:

a) svim učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola,

b) učenicima osnovnih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja,

v) učenicima od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u porodici sa troje i više djece.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijede dodatna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM za nabavku udžbenika za sve učenike trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola, za školsku 2021/2022. godinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izmijenjenom Idejnom projektu za izgradnju i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvata Idejni projekat iz juna 2021. godine, sa planom opremanja i procjenom vrijednosti ulaganja za izgradnju i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužuje Javnu zdravstvenu ustanovu Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da sprovede postupke javnih nabavki i pribavi neophodnu dokumentaciju i konsultanata/izvođača, za realizaciju Projekta Izgradnje i opremanja namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, procijenjene ukupne vrijednosti od oko 56.313.000 KM sa PDV-om.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o podnesenim zahtjevima za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, humanitarnim organizacijama, fondacijama, te ostalim pravnim subjektima čije su programske aktivnosti usklađene sa resornom nadležnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za 2021. godinu.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa sprovedenom procedurom raspodjele sredstava granta za tekuću godinu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Sredstva granta namijenjena udruženjima od javnog interesa, humanitarnim organizacijama, fondacijama, te ostalim pravnim subjektima čije su programske aktivnosti usklađene sa resornom nadležnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske su

obezbijeđena na pozicijama: Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima u iznosu od 770.000,00 KM i Tekući grant udruženjima od javnog interesa u iznosu od 291.500 KM.

Okvirni plan raspodjele sredstava granta u 2021. godini:

Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima

Iznos odobrenih sredstava u KM

Crveni krst

600.000

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banja Luka

140.000

Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i

hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske

20.000

Udruženje transplantiranih Republike Srpske

10.000

UKUPNO

770.000

Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa

Iznos odobrenih sredstava u KM

Udruženje amputiraca UDAS Republike Srpske

60.000

Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka

32.500

Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske

32.500

Savez uduruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka

32.500

Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka

30.000

Savez za rijetke bolesti Banja Luka

30.000

Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka

30.000

Savez doborovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje

26.000

Savez distrofičara Republike Srpske, Banja Luka

18.000

UKUPNO

291.500

Vlada Republike Srpske odobrila je realokaciju sredstava, u iznosu od 100.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere za gradnju Sabornog hrama Svetog arhangela Gavrila u Palama, kao i realokaciju sredstava, u iznosu od 50.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere za gradnju Franjevačkog samostana Svetog Marka Evanđeliste na Plehanu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju certifikata za organske proizvode i trgovinu domaćim proizvodima između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa zahtjevom Ferijalnog saveza Republike Srpske za sufinasiranje festivala za mlade "OK FEST", Nacionalni park Sutjeska, te će obezbijediti sredstva, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM, za sufinansiranje ovog festivala.

Ferijalni savez Republike Srpske će u partnerstvu sa NP Sutjeska u periodu od 13. do 15. avgusta 2021. godine u NP Sutjeska organizovati Festival za mlade "OK FEST". Ovaj festival karakteriše bogat kulturno - edukativno - zabavni program, koji svim svojim sadržajima doprinosi unapređenjeu i razvoju ponude i programa za mlade, kao i samoj promociji i unapređenju turističke ponude NP Sutjeska, opštine Foča, ali i cijele Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je rješenja o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana "Čajkuša", "Barski potok" i "Medaševac" na rijeci Drinjači.

Vlada Republike Srpske je 2006. godine, privrednom društvu "Eta" d.o.o. Zvornik dodijelila koncesije za izgradnju malih hidroelektrana "Čajkuša", "Medaševac" i "Barski potok" na rijeci Drinjači na period od 30 godina. Sve tri hidroelektrane su snage 0,5 MW.

Razlog za raskidanje ugovora o koncesiji leži u činjenici da koncesionar nije ispunio svoje ugovorne obaveze u ugovorima ostavljenom roku, tj. ni nakon 15 godina od zaključenja ugovora o koncesiji koncesionar nije izradio projektnu dokumentaciju, riješio imovinsko-pravne odnose, pribavio potrebne saglasnosti i odobrenja, obnovio garanciju za izvođenje, obezbijedio finansijska sredstva, niti otpočeo izgradnju male hidroelektrane i pratećih objekata.

Imajući u vidu navedeno, održavanje predmetnih ugovora o koncesiji izgubilo je svoj cilj, te je predloženo i usvojeno njihovo raskidanje.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o realizaciji početnih i pokretanju naprednih faza izrade Programa integrisanja BiH u EU, te se zadužuju predstavnici institucija Republike Srpske koji su imenovani u tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH da pristupe završnim aktivnostima početnih faza izrade Programa integrisanja BiH u EU i uzmu aktivno učešće u definisanju mjera u narednim fazama izrade Programa integrisanja BiH u EU uz uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na pripremi projekta sistemskog mjerenja zadovoljstva korisnika usluga koji pružaju organi uprave, te zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Agencija za državnu upravu, da učestvuju u pripremi ovog projekta.

U okviru podrške reformi javne uprave u BiH, u toku je projekat tehničke podrške koji se odnosi na uspostavljanje integralnog sistema upravljanja odnosa sa korisnicima, a koji je sufinansiran od strane Good Governance Fund (GGF) iz Velike Britanije. Jedna od komponenti ovog projekta odnosi se i na povećanje vidljivosti i razumijevanje procesa reforme javne uprave. U okviru aktivnosti predmetne komponente predviđena je podrška koja se odnosi na uspostavljanje integralnog sistema upravljanja odnosa sa korisnicima na svakom upravnom nivou, a sve u cilju postizanja visokog nivoa razumijevanja i prihvaćanja procesa i promjena koje reforma javne uprave donosi.

Koncept upravljanja korisničkim zadovoljstvom i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga se u zemljama Evropske unije nalazi na dnevnom redu već dugi niz godina, gdje se osiguranje bržih, boljih i kvalitetnijih usluga za građane tretira kroz različite programe.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.07.2021.

Naslov: Redakcija