Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o rudarstvu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu

26.07.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 24. jula 2017. godine Prijedlog zakona o rudarstvu kojim se uspostavlja okvir za bezbjednije obavljanje poslova u ovoj oblasti.

Predloženim zakonskim rješenjima se jasnije definišu uslovi i način eksploatacija mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova, kao i uslovi za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti rudarstva.

Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u činjenici da važeći Zakon o rudarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 59/2012) sadrži odredbe za koje je, u dosadašnjoj primjeni Zakona, utvrđeno da su neprecizne i nepotpune, što daje mogućnost različite primjene u praksi.

U odnosu na važeći Zakon, uvode se licence za pravna i fizička lica kojim stiču ovlašćenje za obavljanje određenih poslova u oblasti rudarstva, te će se na taj način obezbijediti potpunija kontrola poslovanja pravnih lica koja obavljaju poslove u oblasti rudarstva.

Osim toga, ovim zakonom se obezbjeđuje i veći nivo usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u oblasti upravljanja rudarskim otpadom i zaštite zdravlja i bezbjednosti radnika pri eksploataciji mineralnih sirovina.

Donošenjem Zakona obezbjeđuje se veća pravna sigurnost za pravna lica koja obavljaju poslove u oblasti rudarstva, a što će imati za posljedicu veći priliv stranog i domaćeg kapitala, s obzirom na činjenicu da Republika Srpska raspolaže raznovrsnim i ekonomski značajnim mineralnim resursima, za čije su proizvodno aktiviranje potrebna značajna finansijska sredstva.

Vlada Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu radi usklađivanja sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016).

"Zakon o radu više ne poznaje pojam `većinski reprezentativni` sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom propisani i uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike", navodi se u saopštenju.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu ("Sl. glasnik RS", br. 110/2008) je i propisivanje mogućnosti za osnivanje lokalnih ekonomsko-socijalnih savjeta na teritoriji Srpske, za šta je interes već pokazalo nekoliko gradova i opština.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o korištenju podataka centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske putem internet servisa.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da bi koncept upotrebe veb servisa u potpunosti zamijenio dosadašnji koncept razmjene podataka, jer bi se podaci isporučivali internet servisom.

Predstavnici Fonda PIO Srpske obratili su se Ministarstvu uprave i lokalne samouprave 14. jula zahtjevom za pristup podacima iz matične knjige umrlih i prijedlogom za poboljšanje Sporazuma o korištenju podataka, prethodno potpisanom 16. jula 2015. godine, navodeći da je pristup podacima od velikog značaja za rad Fonda, jer se kontrolom ovih podataka sprečavaju nedozvoljene situacije u korištenju prava na penziju, navodi se u saopštenju.

Navodi se da bi se tehnički, sigurnosni i organizacioni aspekt nakon višegodišnje upotrebe mogao unaprijediti.

Kao prijedlog za unapređenje predlažu da se uspostavi internet servis, što podrazumijeva, uspostavljanje "VPN" tunela između Fonda PIO i uspostavljanje veb baziranog servisa koji bi isporučivao tražene podatke.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog osnovnih elemenata za prodaju akcija državnog kapitala u Akcionarskom društvu "Nova tvornica prečistača" Rogatica, te dala saglasnost Investiciono-razvojnoj banci /IRB/ Republike Srpske, kao ovlaštenom prodavcu državnog kapitala u preduzećima, na osnovne elemente za organizovanje tenderske prodaje za paket akcija ovog akcionarskog društva, navodi se u saopštenju.

Predmet prodaje koji se nudi na tenderu čini 7.994.975 akcija uključenih u portfelj Akcijskog fonda Republike Srpske AD Banjaluka, ukupne nominalne vrijednosti 7.994.975 KM, što predstavlja 100 odsto akcijskog kapitala.

Donesena je odluka da se na opštinu Kotor Varoš, bez naknade, prenesu prava svojine nad nekretninama izgrađenim sredstvima Vlade Republike Srpske i te opštine radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.

Pravo svojine odnosi se na stambeni objekat sa pet stambenih jedinica ukupne površine 228,07 metara kvadratnih, u koje je uloženo 185.915 KM, sa uračunatim PDV-om.

Vlada Republike Srpske odobrila je kreditno zaduženje preduzeća "Putevi Republike Srpske" u iznosu od 29.579.095 KM.

Navedena sredstva biće upotrijebljena za izgradnju regionalnog puta Gornji Podgraci-Mrakovica u iznosu od 12.701.090 KM, za rekonstrukciju puta Stari Majdan-granica Repubila Srpska/FBiH /Razboj/, poddionica Bronzani Majdan-Tromeđa u iznosu od 8.853.305 KM i za izgradnju regionalnog puta Kotor Varoš-Mitrovići /Kneževo/, poddionica Sokoline-Živinice u iznosu od 8.024.700 KM.

Vlada Republike Srpske odobrila je kreditno zaduženje preduzeća "Putevi Republike Srpske" u iznosu od 1.999.562 KM, što će biti upotrijebljeno za modernizaciju 4.000 metara dionice puta Vršani-Crnjelovo-Batkovići-Ostojićevo-Brodac-Rača.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju poreskih obaveza u javnim zdravstvenim ustanovama domovima zdravlja, te donijela zaključak prema kojem će dodatna sredstva za izmirenje poreza i doprinosa u iznosu od 144.785 KM biti obezbijeđena iz budžetske rezerve.

Kako se navodi u Informaciji, domovima zdravlja Oštra Luka, Novo Goražde, Han Pijesak, Kalinovik, Trnovo, Ljubinje i Berkovići sredstva od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koja se doznačavaju nisu dovoljna za pokriće svih troškova, koji proizilaze iz definisanog sadržaja i obima prava zdravstvene zaštite, te je potrebno odobriti dodatna sredstva za izmirenje poreza i doprinosa iz tekuće godine u iznosu od 144.785 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Za realizaciju zaključka prema kojem će se dodatna sredstva za izmirenje poreza i doprinosa navedenih domova zdravlja u iznosu od 144.785 KM obezbijediti iz budžetske rezerve, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Poresku upravu Republike Srpske.

Јavne zdravstvene ustanove se istovremeno zadužuju da nastave redovno izmirivati tekuće poreske obaveze.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, za period od 1. januara do 31. jula, u iznosu od 3.700.000 KM.

Od ovog iznosa za izdatke za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata slijedi 500.000 KM, za izdatke za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata slijedi 200.000 KM i izdatke za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično 3.000.000 KM.

Sredstvima iz ove odluke biće vršena izgradnja novih policijskih stanica /PS/, kao što je PS Trebinje i drugih, rekonstrukcija policijskih stanica, kao što je PS Bijeljina u iznosu od 100.000 KM, fasada u Upravi za policijsko obrazovanje u iznosu od 85.000 KM i adaptacija server-sale u Zvorniku u iznosu od 15.000 KM, zatim nabavka uniformi, a sve u skladu sa Planom budžeta i Planom nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ovu godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za rekonstrukcijom stolarije na školskom objektu Јavna ustanova Srednjoškolski centra "Milutin Milanković" Milići, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za investicione radove u iznosu od 50.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve, u iznosu od 15.000 KM, Vladi Republike Srpske za sponzorstvo muzičkog Festa "Kozara u srcu".

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o projektu "Izgradnje magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ sa međudržavnim mostom" i podržala njegovu realizaciju.

Zaključkom se zadužuju Ministarstvo saobraćaja i veza i Јavno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Banjaluka da pokrenu aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Izgradnja ovog magistralnog puta predviđena je Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine kao i Strategijom transporta Republike Srpske za period 2016–2030. godina i Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godina.

Navedenim dokumentima utvrđeno je da je izgradnja ovog puta prioritet broj jedan u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti telekomunikacija u Republici Srpskoj, prema kojoj Ministarstvo saobraćaja i veza smatra da je stanje u oblasti telekomunikacija u Srpskoj na zadovoljavajućem nivou u pogledu razvoja novih usluga i tehnologija, te da se prate svjetski trendovi i primjenjuje tehnološka dostignuća u ovoj oblasti.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 24.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772