Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FBIH PROSTORNI PLAN USVAJA OSAM GODINA


  • FBIH PROSTORNI PLAN USVAJA OSAM GODINA

Federacija BiH trenutno nema prostorni plan, koji je bitan za njen razvoj, s obzirom na to da procedura njegovog donošenja, započeta 2008. godine, još nije okončana. Ovo je samo jedan od četiri ovakva dokumenta čija je izrada počela čak i prije osam godina, a koji nisu konačno doneseni iako većina planova zapravo treba da "važi" od 2008. godine.

Procedure usvajanja dugo traju i neizvjesno je kada će biti okončane. Kako su ukazali federalni revizori, za izradu dva prostorna i dva regulaciona plana do sada je utrošeno oko 5,8 miliona KM. Riječ je o prostornom planu FBiH, prostornom planu područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru 5c", te regulacionom planu istorijskog gradskog područja Počitelj, svi za period od 2008. do 2028. Četvrti dokument je regulacioni plan istorijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine.

Aktivnosti na njihovoj izradi pokrenulo je Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, a upravo je, revidirajući rad tog ministarstva za prošlu godinu, Ured za reviziju institucija u FBiH na ovaj problem skrenuo pažnju.

"Može se zaključiti da su prvobitno utvrđeni periodi trajanja prostornih i regulacionih planova izgubili svoj smisao, te je praksa da se isti ponovo utvrđuju u momentu njihovog okončanja i usvajanja", upozorili su revizori.

Ističu da parlamentarna procedura usvajanja pojedinih faza ugovora traje veoma dugo, kao i korekcije i postupanje po primjedbama iznesenim na javnim raspravama, kao i da u određenim slučajevima treba i do dvije godine od momenta kad Parlament FBiH donese odluku o pristupanju izradi planova do zaključivanja ugovora s onim ko će izraditi plan.

Prijedlog prostornog plana FBiH tako je zapeo u Domu naroda Parlamenta FBiH još od 2014. godine, kao i Prijedlog prostornog plana koji se odnosi na koridor 5c. Regulacioni plan za Počitelj u formi nacrta je usvojen 2013. u Parlamentu, ali se počelo raditi na korekciji koja nije bila završena ni u prošloj godini. Ugovor za izradu regulacionog plana za Blagaj zaključen je 2012. godine i tek je krajem prošle godine Ministarstvu dostavljen korigovani prednacrt tog plana.

Delegat Aner Žuljević, član Komisije za prostorno uređenje Doma naroda Parlamenta FBiH, rekao je da su usvajane i strategije dvije godine kasnije u odnosu na period od kada počinju važiti, te da je očito kontinuiran nedostatak koordinacije. Dodao je da su prostorni i regulacioni planovi značajni za razvoj FBiH, ali je kod donošenja prisutno politikanstvo.

"Prostorni plan je temelj svakog drugog planiranja u ekonomiji. Nadam se da ćemo ga konačno dobiti u naredna dva-tri mjeseca", dodao je on.

Ivan Topić iz Ministarstva prostornog uređenja FBiH naveo  je da donošenje ovakvih dokumenata inače dugo traje, puno toga treba usaglasiti, vidjeti stvarno stanje, te da to treba imati u vidu kada se određuje period na koji se odnosi. Rekao je da FBiH nema trenutno prostorni plan, ali je uporište prostorna osnova i nacrt prostornog plana. Napomenuo je da se posljedice toga vide u krajnjim investicijama i mogućnosti razvoja.

 "Federalni prostorni plan je Ustavni sud obustavio zbog nekih štetnih uticaja na lokalnu zajednicu. Sada radimo izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i uvodimo novi prostorni dokument novog naziva - strategija prostornog razvoja FBiH. Nadamo se da će to sve vrlo brzo krenuti", istakao je Topić.

Izvor: Vebsajt Nezavisne, 25.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772