Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Prijedlog strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022. godine

26.06.2017.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 130. sjednici održanoj u Banjaluci, Informaciju o Prijedlogu pravilnika o industrijskoj bezbjednosti.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara da Prijedlog pravilnika o industrijskoj bezbjednosti povuče sa Dnevnog reda 106. sjednice, zakazane za 22.06.2017. godine, do usaglašavanja stavova, svih relevantnih institucija u BiH, o Prijedlogu pravilnika.

Vlada Republike Srpske smatra da se podzakonskim aktom ne mogu propisivati nadležnosti Državnog bezbjednosnog organa i traži od Ministarstva bezbjednosti da Prijedlog pravilnika o industrijskoj bezbjednosti uskladi sa članom 15i. Zakona o zaštiti tajnih podataka("Sl. glasnik BiH", br. 54/2005 i 12/2009).

Vlada Republike Srpske smatra da se ovim pravilnikom, pored administrativnih obaveza, pravnim licima nameću i nove finansijske obaveze, što predstavlja dodatno opterećenje poslovanja pravnih lica.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da sa ovim zaključkom upozna Savjet ministara.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2017/2018. godinu.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za nabavku udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u iznosu od 950.000,00 KM.

Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola od školske 2007/2008. godine.

Od školske 2007/2008. godine do školske 2016/2017. godine, Vlada Republike Srpske je obezbijedila oko 9.476.261,73 KM za udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o proizvodnji i otkupu mlijeka u 2017. godini.

Zaključkom se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u saradnji sa Ministarstvom finansija predloži način obezbjeđenja dodatnih sredstava za povećanje premije za proizvedeno i otkupljeno sirovo mlijeko u visini od 0,01 KM/litru za period 01.07.-31.12.2017. godine u okviru budžeta Agencije za agrarna plaćanja za 2017. godinu.

Povećanjem premije za mlijeko na mjesečnom nivou u drugoj polovini 2017. godine (jul-decembar), u iznosu od 0,01 KM ili eventualne jednokratne isplate, potrebno je obezbijediti dodatnih 540.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Upravni odbor JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" je, nakon provedenog postupka po raspisanom Javnom pozivu poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2017. godini, konstatovao da su preostala kao neraspoređena sredstva u iznosu od 1.528.000 KM i to: 1.028.000 KM iz Projekta "Zajedno do posla", Komponeta III: Zapošljavanje kod poslodavaca i 500.000 KM neutrošenih sredstva iz Projekta obuke dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Predloženo je da se neutrošena sredstva preusmjere u druge komponente kako bi se u što većoj mjeri zadovoljili iskazani interesi poslodavaca i nezaposlenih lica, i to:

1. Po "Projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, nezaposlenih demobilisanih boraca i RVI "Zajedno do posla" predlažemo da se neraspoređena sredstva iz komponente III: Zapošljavanje kod poslodavaca u iznosu od 1.028.000 KM preusmjere u komponetu I: Samozapošljavanje djece poginulih boraca u iznosu od 16.000 KM za 2 lica i komponentu II: Samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI u iznosu od 595.000 KM za 119 lica tako da bi se ovaj Projekat u konačnom iznosu odnosio na 864 lica i 4.083.000 KM. Na ovaj način bi bili zadovoljeni svi zahtjevi po sve tri komponente Projekta.

 2. Preostala sredstva iz ovoga Projekta u iznosu od 417.000 KM bi se preusmjerila na "Projekat sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa VSS u 2017.godini" i to na komponentu I: Lica sa VSS bez radnog iskustva - djeca poginulih boraca. U toj komponenti nedostaje 238.806 KM za 25 lica sa VSS - djece poginulih boraca pa bi se sredstva u tom iznosu i preusmjerila. Nakon ovoga, preostalo bi sredstva u iznosu od 178.194 KM.

3. Po "Projektu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017.godini'" nije bilo zainteresovanih poslodavaca tako da predlažemo da se sredstva u iznosu od 500.000 KM iz ovog Projekta i prethodno pomenuta preostala sredstva u iznosu od 178.194 KM, odnosno ukupno raspoloživa sredstva u iznosu do 678.194 KM, preusmjere na "Projekat sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa VSS u 2017.godini" i to na komponetu II: lica sa VSS bez radnog iskustva u iznosu od 342.000 KM, čime bi se omogućilo obavljanje pripravničkog staža za još 57 lica i sredstva u iznosu od 336.000 KM preusmjeravaju se na "Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti" za zapošljavanje 84 lica.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu "Izgradnja i rekonstrukcija JZU Bolnica SARAJEVO".

Vlada Republike Srpske je ovlastila ministra zdravlja i socijalne zaštite da potpiše Ugovor o "Projektovanju, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica SARAJEVO", po principu "ključ u ruke".

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je dana 05.05.2017. godine donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne javne nabavke broj: 11/01-122-16-3/17, kojom je za najpovoljnijeg ponuđača izabrala grupu ponuđača "Marković invest-RM" d.o.o. Laktaši i "Medical" d.o.o. Mostar, sa ukupnom ponuđenom cijenom od 54.502.101,28 KM sa uračunatim PDV-om.

Narodna skupština Republike Srpske je na 19. sjednici održanoj 15.juna 2017. godine donijela Zaključak broj 02/1-012-644/17 od 15. juna 2017. godine kojim je usvojila Informaciju o projektu "Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica SARAJEVO", po principu "ključ u ruke"" i Zaključak broj 02/1-012-645/17 od 15.juna 2017. godine kojim je obavezala Vladu Republike Srpske da sredstva za finansiranje i realizaciju navedenog projekta obezbijedi u budžetu Republike Srpske u okviru raspoložive pozicije Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u 72 jednake mjesečne rate (otplatne tranše), a istim zaključkom je zadužila Vladu Republike Srpske da pristupi potpisivanju ugovora koji proizilazi iz predmetne javne nabavke.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su potrebi efikasnijeg uređenja kontrole kretanja životinja, kao i kontrole njihovih bolesti, što direktno utiče na bezbjednost hrane životinjskog porijekla. Pored toga, bilo je neophodno uskladiti ovaj zakona sa drugim zakonima čija je materija usko vezana za materiju koja se uređuje ovim zakonom, te ga uskladiti sa relevantnim propisima Evropske unije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su potrebi uređenja materije koja se odnosi na upravljanje rizicima od poplava, kao i potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba za koje se u dosadašnjoj primjeni ovog zakona utvrdilo da nisu dovoljno precizno uređene.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022. godine.

Razlozi za donošenje Strategije proizlaze, prije svega, iz činjenice da je period važenja prethodne Strategije istekao 31. decembra 2015. godine, a to je nametnulo potrebu izrade novog strateškog dokumenta koji će obuhvatiti period strateškog djelovanja u oblasti kulture i umjetnosti do kraja 2022. godine.

Jedan od osnovnih zadataka Strategije, odnosno institucija i ustanova kulture (kao glavnih nosilaca aktivnosti) u narednom periodu bi trebalo da bude podizanje stvaralačkih kvaliteta i nivoa umjetničke produkcije domaćeg kadra, ne samo zato što je analizom stanja utvrđeno da Republika Srpska, u ovom trenutku može, kao svoj potencijal, izdvojiti infrastrukturu, te brojan umjetnički kadar koji se školuje kako u Republici Srpskoj, tako i u inostranstvu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772