Zastava Srbije

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Održana planirana aukcija trezorskih zapisa

26.05.2023.


Ministarstvo finansija Republike Srpske je posredstvom Banjalučke berze uspješno na aukciji prodalo 34,43 miliona KM vrijedne šestomjesečne trezorske zapise Republike Srpske, uz kamatnu stopu 2,2%. Na aukciji je ponuđeno 25.000 hartija od vrijednosti, ali je postignuta kamatna stopa uticala na odluku da se prihvati ponuđeni iznos.

Emisija trezorskih zapisa planirana je Budžetom Republike Srpske i vrši se u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i Odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu. U skladu sa zaduživanjem vrši se i otplata dospjelih dugovanja, koja se vrši redovno po dospijeću.

Javni dug Republike Srpske na dan 31.3.2023. godine je 34,6% BDP-a i najmanji je javni dug u Republici Srpskoj od njenog postojanja. Gornja granica javnog duga je 55% BDP-a. Ukupan dug na isti dan, koji čine i spoljnji i unutrašnji dug (uključujući dug Republike Srpske, dug opština i gradova, javnih preduzeća i IRB-a, te fondova socijalne sigurnosti) je 41,1% BDP-a, a gornja granica je 60% BDP-a. Navedeni podaci pokazuju da Republika Srpska nije prezadužena i da će sve dospjele obaveze, kako prema kreditorima, tako i prema svim budžetskim korisnicima izvršiti na vrijeme i u skladu sa planiranim budžetom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija Republike Srpske, 23.05.2023.

Naslov: Redakcija