Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog Krivičnog zakonika RS, Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Prijedlog zakona o poreskom sistemu RS, Prijedlog zakona o Nacionalnom parku "Drina", Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS, donijeta Uredba o termičkom tretmanu otpada

26.05.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 126. sjednici, u Banjaluci, Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima na opštinu Teslić, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu koje je dodijeljeno raseljenom stanovništvu i povratnicima radi izgradnje individualnih stambenih objekata.

Prenos prava svojine traži se radi trajnog rješavanja smještaja raseljenog stanovništva i povratnika, a u skladu sa Uredbom Vlade RS o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta bez naknade.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Prilikom izrade teksta zakona, krivično zakonodavstvo usklađivano je sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU, prije svega sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Konvencijom EU o borbi protiv trgovine ljudima, Krivičnopravnom konvencijom EU o korupciji, Preporukom UN Komiteta protiv mučenja. Takođe, vršeno je usklađivanje sa Okvirnom odlukom EU o oduzimanju predmeta, sredstava i imovine stečene krivičnim djelom, Okvirnom odlukom Savjeta Evrope o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, prisvajanju i oduzimanju sredstava i prihoda od kriminala, Okvirnom odlukom Savjeta Evrope o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije krivičnopravnim sredstvima, Direktivom Evropskog parlamenta o suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Okvirnom odlukom o borbi protiv terorizma, Okvirnom odlukom o utvrđivanju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima krivičnih djela i zakonskih kazni na području nedopuštene trgovine drogama, Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulska konvencija), Konvencijom o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarota), kao i Konvencijom Savjeta Evrope o kibernetičkom kriminalu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske, radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, kao i usklađivanja sa organizacijom pravosudnih institucija u Republici Srpskoj.

U dopuni dnevnog reda, Vlada Republike Srpske razmatrala je i utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Ovim zakonom uređuje se zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Zakonska zaštita lica koja prijavljuju nepravilnosti u radu i sumnju na korupciju u dobroj namjeri u javnom i privatnom sektoru, uz istovremeno propisivanje sankcija za neistinito i zlonamjerno prijavljivanje propisano je kao zajednički strateški cilj u Strategiji borbe protiv korupcije za period 2013–2017. godina koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske Odlukom broj: 01-2462/13 od 4. decembra 2013. godine i aktivnost u Akcionom planu za sprovođenje borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013–2017), kao Aneksu I te strategije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o poreskom sistemu Republike Srpske, kojim se uređuje poreski sistem Republike Srpske, kao i uspostavljanje i vođenje Registra poreskih i neporeskih davanja.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uređenja ove materije na način da se utvrde jedinstvena pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kojeg poreskog ili neporeskog davanja u Republici Srpskoj biti u cilju obezbjeđenja optimalnog poreskog opterećenja, kao i zaštite integriteta poreskih obveznika.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o Nacionalnom parku "Drina".

Ovim zakonom definisaće se površina područja, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite, zabrane i ograničenja, prava i obaveze upravljača, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

Nacionalni park "Drina" posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti: staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine i njenih pritoka, zatim izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore. Takođe, značajan je diverzitet faune za ovaj nacionalni park, a posebno su značajne vrste: mrki medvjed, divokoza i suri orao. Izuzetnoj vrijednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta. Nekada je ova vrsta bila široko rasprostranjena u Evropi, a danas je područje rasprostranjenosti navedene vrste ograničeno na prostor oko srednjeg toka Drine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije upravljanja otpadom za period 2017–2026. godine.

Cilj donošenja Strategije je usklađivanje zakonske regulative Republike Srpske sa EU zakonodavstvom uvažavajući i strateško opredjeljenje Republike Srpske, donošenje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u Republici Srpskoj, uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz sprovođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, sanacija "crnih tačaka" i izgradnja odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o termičkom tretmanu otpada.

Cilj ove uredbe je da se termičkim tretmanom otpada obezbijede uslovi za smanjenje štetnih uticaja otpada na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posebno zagađenje površinskih i podzemnih voda, zemlje i vazduha, uključujući i efekat staklene bašte. Ovim podzakonskim aktom se ostvaruje i načelo hijerarhije upravljanja otpadom u praksi i to na način da se prvo realizuje korišćenje vrijednosti otpada, odnosno spaljivanje otpada uz iskorišćenje energije, pa tek onda spaljivanje otpada bez iskorišćenja energije ukoliko ne postoji drugo odgovarajuće rješenje za zbrinjavanje otpada.

Uredba je normirana na način da odgovara standardima, koji proizlaze iz Direktive broj 2010/75/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o industrijskim emisijama, a na načina da se djelatnost upravljanja otpadom putem termičkog tretmana u Republici Srpskoj prilagodi i postojećim privrednim kapacitetima.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o provođenju strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2016. godini, u kojoj su prikazane aktivnosti koje su sprovodili subjekti bezbjednosti saobraćaja.

Većina aktivnosti odnosila se na Upravljanje bezbjednošću saobraćaja i Bezbjedniji učesnici u saobraćaju. S druge strane, aktivnosti u vezi standarda vozila, tj. homologacije i sertifikacije vozila su u nadležnosti organa na zajedničkom BiH nivou, te se aktivnost subjekata bezbjednosti saobraćaja iz Republike Srpske svodila na iniciranje određenih aktivnosti.

Usljed pojačanih aktivnosti subjekata bezbjednosti saobraćaja, te promocije istih, a dijelom i zbog stihijske kampanje koja je rezultat donošenja izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, podignut je nivo zainteresovanosti za problem bezbjednosti saobraćaja kod stanovništva i medija u Republici Srpskoj, čime se u značajnoj mjeri doprinosi promjeni svijesti kod stanovništva o mogućnosti nastanka saobraćajnih nezgoda, a posebno o posljedicama istih.

Značajan dio aktivnosti bio je usmjeren na rad sa jedinicama lokalne samouprave, gdje je vidljivo povećanje nivoa saradnje, kao i rad sa djecom.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o pokrenutoj inicijativi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o zaštiti životne sredine na nivou Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske ne prihvata pokrenutu inicijativu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o zaštiti životne sredine na nivou BiH, jer je prijedlog za donošenje zakonskog akta o zaštiti životne sredine na državnom nivou neustavan.

Pitanje zaštite životne sredine je u isključivoj nadležnosti entiteta, a što je regulisano i entitetskim ustavima, pa je Amandmanom XXXII tačka 13. na član 68. Ustava Republike Srpske, regulisano da Republika Srpska uređuje i obezbjeđuje zaštitu životne sredine, što uključuje i donošenje zakonskih akata koji uređuju oblast zaštite životne sredine, pa bi donošenje Zakona o zaštiti životne sredine na državnom nivou predstavljalo prenos nadležnosti odnosno kršenje Ustava BiH i entitetskih ustava.

Vlada Republike Sepske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

Za finansiranje stambenog zbrinjavanja u 2016. godini, utrošeno je 3.387.886,16 KM. Stambenim jedinicama zbrinuto je 107 porodica i dodjelom nepovratnih novčanih sredstava 133 porodice. Ukupno je zbrinuto 240 korisnika.

Za finanansiranje Programa u periodu 2008-2017 godina utrošeno je ukupno: 97.055.100,10 KM.

Zbrinuto je 5.702 korisnika (2.000 stam. jedinicama i 3.702 nepovratnim novčanim sredstvima), a nezbrinuto 48 korisnika (40 stam. jedinicama i 8 nepovratnim novčanim sredstvima).

Trenutno je u toku izgradnja stambenih objekata u Višegradu, Prnjavoru, Šipovu i Šekovićima.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 25.05.2017.

Naslov: Redakcija