Zastava Srbije
glavna-slika

VLADA RS: Donijeta Uredba o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora

26.04.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 18. sjednici održanoj u Banjaluci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u ukupnom iznosu od 512.155,87 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 788 radnika iz 23 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se:

-           Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 507.739,38 KM, od čega je iznos od 338.731,93 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja, a iznos od 169.007,45 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 29 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske do 31.12.2019. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

-           JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" u iznosu od 4.416,49 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju: "Javno preduzeće Republike Srpske za upravljanje i gazdovanje poslovnim prostorom sa p.o." iz Banja Luke i "Unioninvest" AD iz Istočnog Sarajeva, a doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje će biti izmiren u narednom periodu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2018. godinu.

Budžetom za 2018. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirana su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM.

Za budžetsku 2018. godinu, Vlada Republike Srpske je donijela tri odluke u okviru ovog programa, za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 5.970.707,41 KM, a upotrebljena su za (potpuno i djelimično) izmirenje doprinosa za 1.215 radnika iz 67 preduzeća.

Od 2004. do 2018. godine kroz realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla zbrinuto je ukupno 61.995 radnika iz 421 preduzeća. Za realizaciju ovog programa utrošeno je ukupno 188.384.588,69 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potpisivanju Memoranduma o saradnji u oblasti demografije i populacione politike između Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije.

Saradnja će se ogledati u radu na zajedničkim projektima, koji bi obuhvatali proučavanje i analiziranje svih pojava demografskog razvoja i očekivane promjene u doglednoj budućnosti na ovim prostorima, ali i posljedice u drugim oblastima u kojima je prisutan populacioni faktor, te iznalaženju načina za rješavanje demografskih pitanja u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.

Posebno će se razvijati saradnja vezana za proučavanje i praćenje demografskih kretanja i razvoja stanovništva, koja bi obuhvatale aktivnosti na kompleksnom sagledavanju stanja, tendencija i problema razvoja stanovništva Republike Srpske i Republike Srbije.

Takođe će se ostvarivati saradnja i podrška u definisanju dokumenata, mjera i preporuka za Vlade Republike Srpske i Vladu Republike Srbije za unapređenje demografske politike.

Aktivnosti navedene u ovom memorandumu provodiće se i kroz zajedničko organizovanje ili povremeno učešće na naučnim i stručnim seminarima, okruglim stolovima i drugim programima edukativnog karaktera, te izradi strateških dokumenata i prijmene određenih mjera u cilju poboljšanja demografske slike u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt Strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019-2023. godine.

Vlada Republike Srpske, strateškim pristupom, uz saradnju sa relevantnim subjektima na unutrašnjem i međunarodnom nivou, unapređuje vlastite kapacitete i potencijale za efikasnu borbu protiv sajber kriminaliteta. Pored postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira za suprotstavljanje sajber kriminalitetu, stanje u ovoj oblasti će se značajno unaprijediti donošenjem strateškog dokumenta.

Cilj Strategije je da se ne dozvoli da Republika Srpska postane pogodno mjesto za isvršioce krivičnih djela iz oblasti sajber kriminaliteta kao i postizanje proaktivne prevencije i efikasnog odgovora na izazov koji postavlja sajber kriminalitet.

Donošenje i sprovođenje Strategije Republike Srpske za borbu protiv sajber kriminaliteta je od bitnog značaja za sve građane Republike Srpske, te će Vlada Republike Srpske nastojati da stvori sve neophodne političke i pravne pretpostavke za uspješnu primjenu Strategije.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora.

Ova uredba odnosi se na postupanje sa oduzetim šumskim drvnim sortimentima.

Imajući u vidu specifičnost šumskih drvnih sortimenata, kao najadekvatnije rješenje za njihovo uskladištenje, čuvanje i dalje raspolaganje predloženo je da postupanje sa oduzetim šumskih drvnim sortimentima obavlja nadležno šumsko gazdinstvo Javnog preduzeća šumarstva.

Rješenje i potvrda o oduzetoj robi dokument je na osnovu kojeg Javno preduzeće "Šume Republike Srpske" a. d. Sokolac preuzima i skladišti šumske drvne sortimente, te, nakon sprovedenog postupka i konačnosti rješenja inspektora o oduzimanju robe, vrši prodaju robe.

Javno preduzeće može odmah prodati oduzete šumske drvne sortimente ukoliko su oni podložni propadanju ili ako njihovo čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na njihovu vrijednost.

Na kraju svakog tromjesečja Javno preduzeće izrađuje pregled preuzetih i uskladištenih šumskih drvnih sortimenata, te 60% novčanih sredstava dobijenih od njihove prodaje uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, po odbitku troškova uskladištenja, čuvanja i manipulacije, koji iznose 40% procijenjene vrijednosti oduzetih šumskih drvnih sortimenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Odluke o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije i utvrđenom listom strateških preduzeća.

JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac je, shodno Odluci o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije, sprovelo proceduru raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje podataka od privrednih subjekata.

Na poziv se prijavilo 77 subjekata koji su u ostavljenom roku dostavili traženu dokumentaciju. Pregled dokumentacije u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova iz Odluke izvršila je Komisija imenovana rješenjem v.d. Direktora JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i tom prilikom utvrdila da 49 subjekata ispunjava uslove za potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora.

Vlada je zadužila se Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac da pristupi potpisivanju okvirnih petogodišnjih ugovora sa utvrđenim strateškim preduzećima iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Vlada je zadužila i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva prati realizaciju potpisanih okvirnih petogodišnjih ugovora i da ažurira listu strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti BiH i drugim institucijama i organima BiH u oblasti civilne zaštite/zaštite i spasavanja.

Vlada Republike Srpske smatra da se svi oblici saradnje trebaju srovoditi na način kako je to definisano Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodne i druge nesreće u BiH, drugim zakonima iz oblasti civilne zaštite/zaštite i spasavanja i poštujući ustavne i zakonske odredbe i nadležnosti Republike Srpske i BiH.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da sa ovim zaključkom upozna Savjet ministara BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.04 – 30.06.2019. godine u iznosu od 6.655.513,82 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način:

-           Subvnecija preduzeću "Željeznice Republike Srpske" ad Doboj u iznosu od 6.250.000,00 KM;

-           Subvnecija "Aerodromi Republike Srpske" AD Banja Luka u iznosu od 155.513,82 KM i

-           Subvencije JP" Pošte Srpske" u iznosu od 250.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, osnovnim školama, za period 01.01.-30.06.2019. godine, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

Proširenje operativnog budžeta, u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, obezbijediće se, osnovnim školama, za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata u iznosu od 250.000,00 KM i za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 50.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.04.2019.

Naslov: Redakcija