Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Nacrt zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem

26.03.2021.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 114. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi kojim su propisani uslovi i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, njihova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.    

Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture dok samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak koji samostalno, takođe u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja istraživačke, umjetničko-saradničke, teorijsko-kritičke, edukativne i specijalističke, producentske i organizatorske poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi se putem javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Cilj utvrđivanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi je podsticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, te utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera za jačanje njihovog umjetničkog i stručnog stvaralaštva.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Ključne izmjene predviđene ovim Nacrtom, koji je pripremilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, su: osavremenjavanje odredaba Zakona koje se odnose na prospekt, pojednostavljenje postupka emisije hartija od vrijednosti uz zadržavanje zadovoljavajućeg nivoa transparentnosti, dalji razvoj brokersko-dilerske djelatnosti, saniranje posljedica izazvanih pandemijom i dalje usklađivanje sa pravnom regulativom Evropske unije.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu. Predložene izmjene i dopune Uredbe odnose se na: proširenje namjena za koje se može izdati odobrenje za otvaranje i korišćenje deviznog računa u inostranstvu, preciziranje najčešćih slučajeva naplate potraživanja u inostranstvu uslovljenih otvaranjem deviznog računa u inostranstvu, a koji se odnose na naplatu potraživanja vlasnika po osnovu prodaje njihove nekretnine u inostranstvu, naplatu po osnovu prodaje privrednog društva ili dijela učešća u privrednom društvu u inostranstvu, prestanka privrednog društva, isplate dobiti od ulaganja u privredno društvo i druge slične osnove, decidno propisivanje da se deviznim računom rezidenta u inostranstvu smatra i devizni račun poslovne jedinice osnovane u inostranstvu, koja predstavlja izdvojeni organizacioni dio tog pravnog lica, definisanje termina investicionih radova u inostranstvu, u smislu Uredbe, propisivanje dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za namjenu finansiranja investicionih radova u inostranstvu koji se izvode direktno iz Republike Srpske, a ne putem poslovne jedinice u inostranstvu, u zavisnosti od načina finansiranja, propisivanje uslova pod kojim se može produžiti odobrenje za investicione radove u inostranstvu, propisivanje da se odobrenje za poslovnu jedinicu rezidenta u inostranstvu može izdati za period na koji je osnovana za namjenu obavljanja privredne djelatnosti za koju je registrovana u inostranstvu, umjesto dosadašnjeg perioda od godinu dana ili perioda na koji važi ugovorna obaveza, propisivanje obaveze rezidenta da na zahtjev izvijesti Republički devizni inspektorat Republike Srpske o investicionim radovima u inostranstvu i stanju i prometu na deviznom računu u inostranstvu i druga poboljšanja tehničke prirode.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom se uređuje sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i sprovedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj.

Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika.

Takođe, bitan razlog za donošenje zakona je usaglašen pristup strateškom planiranju zasnovan na istim metodologijama na oba nivoa vlasti u Republici Srpskoj – republički nivo i nivo jedinica lokalne samouprave, a što će u konačnici doprinijeti uravnoteženom razvoju društva u svim segmentima.

Dakle, cilj ovog zakona je uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj, čime se obezbjeđuju preduslovi za usaglašen razvoj Republike Srpske.

Donošenjem navedenog Zakon uspostaviće se dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te će se steći uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korišćenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta.

Takođe, Vlada Republike Srpske usvojila je "Strategiju razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske za period 2021-2025. godine". Strategija sadrži pregled ciljeva i operativnih mjera za period 2021-2025. godine, a obuhvaćene oblasti su: finansijsko upravljanje i kontrola (FUK), interna revizija (IR) i Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH).

Ova Strategija predstavlja nastavak opredjeljenja Vlade Republike Srpske za dalje jačanje preduslova za zakonski usklađeno, efikasno, efektivno, ekonomično, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama, u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima upravljanja i standardima kontrole.

Vlada Republike Srpske donijela je Instrukciju o organizovanju rada tokom pandemije novog virusa korona (COVID 19).

Ovom instrukcijom uređuje se organizovanje procesa rada u republičkim organima uprave Republike Srpske, način organizovanja rada od kuće i korištenje pauze tokom pandemija novog virusa korona (COVID 19).

Tokom pandemije novog virusa korona (COVID 19) republički organi uprave će organizovati rad od kuće za poslove za koje je to moguće u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Prilikom organizovanja procesa rada, a naročito u pogledu organizacije i upućivanja radnika na rad od kuće, vodiće se računa o zaštiti naročito osjetljivih kategorija radnika, kao što su: trudnica i majka koja doji, radnik kod kojeg je utvrđena smanjena radna sposobnost ili postoji rizik od nastanka invalidnosti, lice oboljelo od profesionalne bolesti, starija lica i lica sa hroničnim oboljenjima (uključujući hipertenziju, pulmološka i srčana oboljenja, dijabetes, karcinogena oboljenja, korišćenje imunosupresiva, itd.), lice sa invaliditetom, lice sa porodičnim obavezama (briga o djeci ili drugim članovima uže porodice), kao i drugim licima čije je zdravlje naročito ugroženo.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o Zahtjevu producentske kuće "NETFILM" d.o.o. iz Banjaluke za finansijsku podršku igranom filmu "Djeca Kozare".

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da, u svrhu finansijske podrške filmu obezbijede sredstva iz Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, u iznosu od 200.000,00 KM.

Film "Djeca Kozare" će predstaviti svu tragediju stradanja djece, srpskog i drugih naroda koja se desila u vrijeme Drugog svjetskog rata i ispričati tragičnu priču o genocidu počinjenom od Nezavisne Države Hrvatske. Time se uklapamo u evropska nastojanja da se kultura sjećanja, a naročito za zločin genocida, obilježi filmom koji u gotovo svim svojim elementima ima tu tragediju.

Radi se o međunarodnom filmskom projektu, a partneri su iz Srbije, Češke, Francuske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Hrvatske, s tim da će se cijeli film snimati na teritoriji Republike Srpske i biće angažovani svi filmski potencijali Republike Srpske, čime se stiče status glavnog producenta.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava.

Nakon ukazane potrebe, iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2021. godinu odobrena su sredstva za: sufinansiranje projekta rekonstrukcije potisnog cjevovoda od pumne stanice Vrelo Prača do rezervoara Mladost i izgradnje primarne mreže fekalne kanalizacije Turističko sportskog centra Dvorišta, završetak radova na Medicinskom fakultetu u Foči i obnovu-rekonstrukciju istorijskog manastira Miloševac (Prijedor).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.03.2021.

Naslov: Redakcija