Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA: Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

26.03.2021.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Budžetom je osigurano 21.684.000 KM za borbu protiv pandemije uzrokovane koronavirusom, a Vijeće ministara BiH će posebnim odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3% u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5% u odnosu na Budžet institucija BiH za 2020. godinu. Plaće zaposlenih u institucijama BiH ostaju na nivou iz prethodne godine.

Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na nivou su iz 2020. godine.

Tako ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4%, odnosno 67.452.574 KM.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Ugovora o grantu sa aneksima I - VII između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.

Cilj Ugovora je dodjeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava BiH za provođenje akcija pod nazivom "EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti i pristupu vakcinama protiv Covida-19".

Riječ je o grantu Evropske unije u iznosu 13.775.280 eura, a period implementacije je 18 mjeseci.

Do 85% ovih sredstava koristit će se isključivo za nabavku lijekova - vakcina protiv Covida-19 od zemalja članica Evropske unije, a preostalih 15% za nabavku medicinske opreme i potrošnog materijala, te druge troškove.

Očekuje se da bi do kraja aprila ove godine prve vakcine iz ovog programa mogle stići u BiH.

Ranije je Ministarstvo civilnih poslova određeno kao nadležna institucija BiH za potpisivanje direktnih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavke vakcine, vakcinalnog materijala i opreme protiv Covida-19, zaraznog oboljenja u okviru "EU for Health" mehanizma, a ministrica civilnih poslova da uime BiH izvrši potpisivanje direktnih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Vijeće ministara BiH će uputiti obavijest Ambasadi NR Kine u BiH, kojom Bosna i Hercegovina zvanično potvrđuje interes za prihvat donacije od 50.000 doza Sinofarm vakcina protiv Covida-19, čime je prihvaćena diplomatska nota Ambasade Narodne Republike Kine u Sarajevu od 24. marta 2021. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, bez odgađanja, uputi zvaničan zahtjev BiH za ponuđenu donaciju od 50.000 doza Sinofarm vakcina protiv Covida-19, nakon čega će se provesti relevantna zakonska procedura u svrhu realizacije donacije u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova će biti nadležno za implementaciju ove donacije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključenje Amandmana na Ugovor o nabavci vakcina – "Commitment agreement-committed purchase arrangement" - između Vijeća ministara BiH i Globalne alijanse za vakcine (GAVI), s ciljem ubrzanja isporuke vakcina za BiH, uz korekciju na sjednici.

Ovim amandmanom stvara se pretpostavka za prijenos ranije uplaćenih sredstava doznačenih iz BiH na poseban podračun GAVI-ja, isključivo s ciljem bržeg transfera sredstava na račun UNICEF-a za nabavku vakcina.

Riječ je o tehničkim pitanjima koja neće prouzrokovati potrebu za izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta institucija BiH, jer je novac ranije uplaćen.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti utvrđen je Prijedlog sporazuma putem razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu 500 miliona japanskih jena.

Donacija u iznosu oko osam miliona KM namijenjena je borbi protiv ilegalnih migracija i efikasnijem upravljanju migrantskom krizom u BiH.

Sredstva će biti utrošena za nabavke modernih sigurnosnih kamera kako bi se povećao nadzor granica, vozila sa ugrađenim sigurnosnim kamerama za potrebe patrola, te kombija za siguran transport ilegalnih stranaca i osoblja organa za provođenje zakona.

Primaoci japanske donacije su: Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložena je ministrica vanjskih poslova.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za period 2021. - 2024. godine, sa izmjenom na sjednici.

U Radnu grupu su imenovani predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH, koji će u roku devet mjeseci od dana donošenja ove odluke pripremiti i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za period 2021. - 2024. godine

Istovremeno će u roku šest mjeseci pripremiti i Vijeću ministara na usvajanje dostaviti dokument "Procjene prijetnje od organiziranog kriminala u BiH".

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji Projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru Vc i statusu izgradnje i otvaranja privremenog graničnog prijelaza Svilaj.

Ministarstvo komunikacija i prometa, Ministarstvo sigurnosti i Uprava za indirektno oporezivanje su zaduženi da, u skladu za svojim nadležnostima, poduzmu aktivnosti na stvaranju uvjeta za stavljanje u funkciju novoizgrađenog mosta preko rijeke Save kod Svilaja.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koju je usvojio Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, pokazuje da je ukupna robna razmjena BiH iznosila 27,4 milijarde KM i smanjena je za 11,6% u odnosu na prethodnu godinu.

U prošloj godini zabilježen je pad izvoza za 8,5%, ali i pad uvoza za 13,4%, što je utjecalo na rast stope pokrivenosti uvoza izvozom za 3,3%.

Vrijednost izvezene robe bila je 10,52 milijarde KM, a vrijednost uvezene robe iznosila je 16,89 milijardi KM, te je zabilježen vanjskotrgovinski deficit od 6,37 milijardi KM. Praktično je zabilježen pad trgovinskog deficita za 20,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,3%, zatim slijede zemlje potpisnice sporazuma "CEFTA 2006", koje učestvuju sa 14%, dok udio ostalih zemalja iznosi 20,7%.

Bosna i Hercegovina je u 2020. godini najviše izvozila u: Njemačku (1,63 milijarde KM), Hrvatsku (1,36 milijardi KM), Srbiju (1,15 milijardi KM), Italiju (1,02 milijarde KM), Austriju (1,01 milijardu KM), Sloveniju (954,08 miliona KM), Tursku (314,25 miliona KM), te Crnu Goru (293,1 miliona KM).

Istovremeno smo najviše uvozili iz: Njemačke (2,07 milijardi KM), Italije (1,95 milijardi KM), Srbije (1,90 milijardi KM), Hrvatske (1,52 milijarde KM), Kine (1,36 milijardi KM), Turske (896,73 miliona KM), Slovenije (840,87 miliona KM), te iz Austrije (682,57 miliona KM).

Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo sa Austrijom (147%), Slovenijom (113%), Hrvatskom (89%), Njemačkom (78,6%), Francuskom (78%), Srbijom (61%), te sa Italijom (52%). Pored ovih zemalja, značajan trgovinski partner BiH je Kina, ali je pokrivenost uvoza izvozom sa tom zemljom mala i iznosi 1,9%.

Na prijedlog predsjedavajućeg, na sjednici je razmotrena Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2021. godinu, koju priprema Vijeće ministara BiH.

Ova platforma će biti dostavljena Predsjedništvu BiH na razmatranje.

Platforma sadrži opće smjernice za rad Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OBA) u skladu sa međunarodnim standardima.

Donošenjem Platforme usmjerava se godišnji rad OBA-e, njeni zadaci, ciljevi i prioriteti djelovanja u području njene nadležnosti.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Vesnu Ćužić za direktora, te Radmilu Čičković i Adnana Cerića za zamjenike direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirane kandidate iz Mišljenja Agencije za državnu službu BiH, nakon završene procedure javnog konkursa.

Na sjednici je doneseno i Rješenje o imenovanju Davorina Primorca za direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) i Tomislava Marinkovića za zamjenika direktora - rukovodioca Sektora za operacije, tehniku i servis u BHANSA-i.

Direktor i zamjenik direktora su, nakon provedene konkursne procedure, imenovani na prijedlog Vijeća Agencije na mandat od pet godina.

Na sjednici je donesena Odluka o formiranju Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama BiH.

U sastav Radne grupe imenovani su predstavnici tri sindikata, i to policijskih organa u BiH, državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Uprave za indirektno oprezivanje, te državnih ministarstava finansija i trezora, sigurnosti i pravde.

Zadatak Radne grupe je razmatranje pitanja i prijedloga mjera koje se odnose na poboljšanje statusa radnika u institucijama BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 22.03.2021.

Naslov: Redakcija