Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama i o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

26.02.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 22.2.2021. godine, s predloženima naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

U informaciji je navedeno da, na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,65 slučajeva na 100.000 stanovnika i povećana je u odnosu na prethodnu. U posljednjih sedam dana, najviša incidenca je zabilježena u Sarajevskom kantonu i iznosi 301,07, te Hercegovačko-neretvanskom (58,53) i Tuzlanskom kantonu (51,73).

Usvojenim zaključcima je dozvoljeno vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 26.2.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a zbog razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi njihov prijedlog.

Ovaj štab je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Vlada FBiH je donijela dvije odluke o programima utroška dijela sredstava kapitalnih transfera za kapitalne projekte izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH utvrđenih ovogodišnjim Bedžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u ukupnom iznosu od 118,2 miliona KM.

Od toga je 35 miliona KM namijenjeno za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje, uključujući i prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, zatim 4,7 miliona KM za izgradnju mostarske južne obilaznice, zatim za izgradnju brze ceste Prača - Goražde (Lot1 i Lot2 tunel Hranjen - faza 1. u dužini od 5.500 metara) 30 miliona KM. Iznos od 6,5 miliona KM namijenjen je za projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta u gradu Mostaru.

Za poddionicu Šićki Brod - Đurđevik, na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, osigurano je 20 miliona KM.

Za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu (dionica Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša) planirano je 6.000.000 miliona KM, te jedan milion KM za sanaciju i rekonstrukciju ceste M15 (dionica entitetska linija - Sanski Most 1- Kamičak).

Drugom odlukom, Vlada je na ime kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za izgradnju autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH, osigurala 15 miliona KM za izgradnju i rekonstrukciju 1. transverzale, čiji je implementator Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je usvojila četiri programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u ukupnom iznosu od 24,4 miliona KM.

Kroz transfer za raseljene osobe i povratnike bit će izdvojeno 14.900.000 KM, od čega je najveći dio od 9,8 miliona KM planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža, te privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Jednim od programa je za programe povratka u RS namijenjeno je 5.000.000 KM, od čeka 3.000.000 kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, poljoprivredu te, pored ostalog, ekonomsku saradnju s dijasporom.

Putem transfera za zajedničke međuentitetske, općinske i projekte s nevladinim organizacijama u iznosu od 2,5 miliona KM, planirana je pomoć za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, rekonstrukciju stambenih jedinica, ekonomsko osnaživanje povratnika, te lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje.

Četvrti program, vrijedan 2.000.000 KM, namijenjen je za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja Srebrenice.

Vlada FBiH je, također, usvojila i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2021. godinu.

Kako je navedeno, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je utvrdilo prioritetne pravce povratka i djelovanja na osnovu dosad ostvarenih rezultata i analize realiziranih projekata. Između ostalog, planirana je aktivnija saradnja s bosanskohercegovačkom dijasporom, a u skladu sa usvojenom Strategijom saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH za period 2020-2024. godina, odnosno Akcionim planom za njenu realizaciju, a putem programa aktivnosti u koje će se uključiti međuresorno tijelo Vlade FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi nadležni organi s federalnog i kantonalnog nivoa vlasti, kao i jedinice lokalne samouprave.

Federalna vlada je usvojila Program svog rada za 2021. godinu, koji je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2021-2023., Reformske agende za period 2018-2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Programom su definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provođenju zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava. Ukupno, riječ je o ostvarivanju 53 strateška i 230 operativnih ciljeva.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2021. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te za jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2021. godini su usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, te nastavak borbe protiv pandemije, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Vlada FBiH će u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlanskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Usvojen je i izvještaj o radu Vlade FBiH za 2020. godinu, urađen na osnovu priloga koje su federalna ministarstva na obradu dostavila obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

U 2020. godini federalna ministarstva su pripremila 74 zakona (54 usvojeno na Vladi), pet uredbi (jedna usvojena), 16 odluka, 52 pravilnika (29 usvojeno), tri strategije (jedna usvojena) i jedanaest ostalih dokumenata (uputstva, Budžet, Program javnih investicija, akcioni planovi, procedure, sporazumi, programi, planovi).

Ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2020. godini iznosi 86 posto.

Program rada u ovoj i izvještaj o radu u prošloj godini koji će biti dostavljeni Parlamentu FBiH na razmatranje.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Dopunom je određeno da će obavezujući ciljevi FBiH o udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije za 2020. godinu, iskazani Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF), biti primjenjivani do donošenja novog planskog dokumenta za korištenje obnovljivih izvora energije u BiH.

Kako je obrazloženo, poticanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora obezbjeđuje se podrška realizaciji obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih ugovora (Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama, Kjoto protokol, Ugovor o osnivanju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope.

Federalna vlada je, također, donijela i Odluku o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila i, u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama. Na taj način je izvršena presuda kojom je Ustavni sud FBiH utvrdio da je članom 72.a Zakona o matičnim knjigama povrijeđeno pravo Općine Maglaj na lokalnu samoupravu. Stoga je zmijenjenim članom propisano da poslovi vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja u oblasti matičnih knjiga i registra predstavljaju izuzetno važan i poseban javni i lični interes građana.

Kako je ovom izmjenom utvrđeno, budući da se radi o osnovnim i najvažnijim evidencijama o ličnim stanjima građana FBiH, pa se moraju obavljati uz stalni pojačani stepen psihičkog i fizičkog napora i odgovornosti matičara i drugih državnih službenika i namještenika u obavljanju tih poslova, koji moraju biti tačni i ažurni, uvećanje plaće zbog posebnih uvjeta rada mogu ostvariti u skladu s posebnim propisom kojim regulira pitanje plaća i naknada državnih službenika i namještenika i finansijskim sredstvima organa uprave.

Federalna vlada je usvojila informaciju o efektima korištenja informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata (IS NKPND) na benzinskim pumpama u FBiH ederaciji Bosne i Hercegovine. Potpisnike Protokola o korištenju podataka iz ovog sistema Vlada je zadužila da Federalnom ministarstvu trgovine do 28. februara ove za prethodnu godinu dostave informaciju o postignutim efektima, a Federalno ministarstvo trgovine da joj objedinjenu informaciju dostavi do 31. marta 2021. godine.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je od 2012. do 2020. godine broj benzinskih pumpi registrovanih u IS NKPND povećan sa 602 na 690, a da je od 2014. do kraja prošle godine prodan ukupno 5.084.034.121 litar benzina i dizela.

Vlada FBiH je donijela zaključak kojim podržava inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta "Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH) " u iznosu do 75 miliona dolara, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.

Prihvaćena je informacija o ovom kreditu IBRD-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženi su da u Tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženu bit će donijeta nakon okončanja sa IBRD-om s kojom će biti utvrđeni uvjeti kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu izmedu BiH i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Federana vlada je donijela Uredbu koja uređuje stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika (zaposlenika) u organima državne službe Federacije BiH, a odredbe se primjenjuju i na organe državne službe kantona, grada i općine ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Ova uredba je potrebna jer, između ostalog, Uredbom o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika, donesenoj 2012. godine, nije bilo regulisano pitanje upućivanja državnih službenika na stručno usavršavanje u institucije i službe Evropske unije, tijela javne uprave država članica i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te druge medunarodne institucije i organizacije.

Posebni instrumenti ovakve tehničke pomoći koncipirani su za države koje nisu članice Evropske unije i njih je neophodno iskoristiti u punom kapacitetu i na taj način doprinijeti unaprjeđenju domaćih administrativnih kapaciteta, što je jedan od posebnih zahtjeva Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.

Vlada je, također na prijedlog Agencije za državnu službu u FBiH, usvojila i Strategiju za stručno usavršavanje u organima državne službe u FBiH za period od 2021. do 2027. godine.

Federalna vlada nije prihvatila inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima, u dijelu vezivanja obračuna doprinosa s prosječnom plaćom u BiH, odnosno da se doprinosi obrtnika vezuju za minimalnu, a ne uz prosječnu bruto plaću, kako je to inicirao poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Senaid Begić.

Vlada je donijela četiri odluke o emisijama trezorskih zapisa Federacije BiH radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH na poziciji kratkoročnih kredita i zajmova od domaćeg zaduživanja, u ukupnom nominalnom iznosu do 410.000.000 KM. Kako je naglašeno, postoji mogućnost da ove odluke o emisijama trezorskih zapisa neće morati biti ni provedene, odnosno da aukcije neće biti ni održane.

Na sjednici Vlada FBiH je prihvatila Finansijski plan za 2021. i Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2020. godinu.

Usvojen je izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o realizaciji Plana poslova premijera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu. Također, usvojena je i informacija o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između Aluminija d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar za period od 5.8.2020. do 5.2.2021. godine.

Vlada se upoznala sa informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o smještaju federalnih institucija u objekat "Vila Braun" u Sarajevu, te zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zatraži izjašnjenje i stav predsjednika i dvoje potpredsjednika Federacije BiH u vezi s korištenjem ovog objekta i da, nakon toga, pripremi konačnu informaciju o mogućnosti smještaja federalnih institucija u "Vilu Braun".

Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Vlada je ovlastila da zakupcima poslovnih prostora umanji zakupninu za 50 posto za period od tri mjeseca, i to od 1.3. do 31.5.2021. godine.

Upoznavši se sa informacijom o hotelu "Sirena" u Podgori (Republika Hrvatska), Vlada je zadužila Federalni zavod PIO, Federalno pravobranilaštvo i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti na zaštiti imovine Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, te utvrdila tekst javnog konkursa.

Dužnosti je razriješen privremeno imenovani direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, zbog okončanja postupka konačnog imenovanja direktora. Također, doneseno je rješenje o imenovanju Ludviga Letice za direktora ovog instituta, na period od četiri godine.

Nakon što je ranije donijela odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala, kao i imenovanje vršilaca dužnosti članova ovog nadzornog odbora, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Vlada Federacije BiH će, uime ovlaštenog dioničara Federacije BiH, podnijeti zahtjev za sazivanje Skupštine ovog privrednog društva.

Federalna vlada je Jadranka Puljića ovlastila da je u svojstvu punomoćnika zastupa na narednoj Skupštini Cesta d.d. Mostar.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 25.02.2021.

Naslov: Redakcija