Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Tekst propisa


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju uslovi za polaganje i način polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ispit), oblasti za koje se polaže ispit, formiranje, sastav i način rada komisije, kao i program ispita.

Član 2.

Polaganje ispita organizuje se za oblasti:

a) zaštite životne sredine,

b) ekologije

v) biologije,

g) hemije,

d) šumarstva i poljoprivrede,

đ) tehnologije i

e) prostornog planiranja.

Član 3.

Ispit u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, a nakon obavljenog pripravničkog staža, mogu polagati lica sa završenim studijama prvog ciklusa koji traje četiri godine, iz oblasti propisanim članom 2. ovog pravilnika, a čijim se završetkom stiče 240 bodova ECTS.

Član 4.

Na ispitu se provjerava sposobnost kandidata da samostalno i stručno obavlja utvrđene poslove u skladu sa odredbama Zakona.

 

II - KOMISIJA ZA POLAGANjE ISPITA

Član 5.

Za polaganje ispita prema odredbama ovog pravilnika, formira se komisija za polaganje stručnog ispita za oblast zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Komisija).

Član 6.

(1)          Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.

(2)          Komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar) na period od četiri godine iz reda diplomiranih inženjera i diplomiranih pravnika, kao istaknutih stručnjaka za oblast zaštite životne sredine.

(3)          Ministar može i prije isteka mandata imenovati novu komisiju ili zamijeniti pojedine članove komisije ukoliko se za to ukaže potreba.

(4)          Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike koji ravnopravno učestvuju u radu Komisije, a sastav Komisije bira se tako da članovi Komisije i njihovi zamjenici obuhvate sve oblasti za koje se polaže ispit.

(5)          Za sekretara Komisije imenuje se lice raspoređeno na radno mjesto viši stručni saradnik za rad komisija za stručne ispite u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva.

(6)          Sekretar Komisije obavlja administrativne poslove, vrši neophodne konsultacije sa kandidatima, pribavlja sve podatke potrebne za rad Komisije, obezbjeđuje prostorije potrebne za održavanje sjednica, te vrši ostale neophodne poslove.

Član 7.

1) Sjednice Komisije se održavaju u prostorijama Ministarstva, nakon završetka radnog vremena.

2) Ministar može odrediti i drugo mjesto održavanja ispita uz pretpostavku da postoje dobri kadrovski i tehnički preduslovi, ukoliko to služi svrsi, ekonomičnosti efikasnosti rada Komisije.

Član 8.

Administrativne poslove za potrebe rada Komisije vrši Sekretarijat Ministarstva.

III - TOK POLAGANjA ISPITA

Član 9.

(1) Prijavu za polaganje stručnog ispita sa izjavom kandidata za koju se oblast opredijelio u okviru struke, smjera ili odsjeka, kandidat podnosi Ministarstvu neposredno na protokol ili putem pošte.

 

(2) Uz prijavu, kao dokaz da ispunjava uslove za polaganje ispita, kandidat prilaže sljedeće dokumente:

1) ovjerenu kopiju diplome završenog fakulteta, 2) potvrdu ili uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat proveo propisano vrijeme na radu u struci, odnosno da je obavio pripravnički staž i 3) dokaz o uplati troškova za polaganje ispita, u skladu sa posebnim propisom Vlade Republike Srpske.

Član 10.

Predsjednik i sekretar Komisije na osnovu pristiglih prijava vrše analizu i procjene kandidata, ispunjenost uslova, oblast i smjer iz koje kandidat želi da polaže ispit, te određuju mentora koji određuje projektni zadatak kandidatu i pruža mu stručnu pomoć i instrukcije tokom izrade rada.

Član 11.

(1) Na osnovu prijave i dokaza iz člana 9. ovog pravilnika i urađenog stručnog rada prethodno odobrenog od strane mentora, predsjednik Komisije imenuje sastav Komisije iz redova članova ili zamjenika članova Komisije vodeći računa o završenim radovima, te oblasti iz koje su radovi urađeni, zakazuje sjednicu Komisije, utvrđuje termin održavanja ispita i spisak kandidata koji će pristupiti polaganju.

(2) Sekretar Komisije obavještava kandidate u pisanoj formi putem pošte ili elektronskim putem o vremenu održavanja ispita najmanje osam dana prije zakazanog termina ispita.

Član 12.

(1) Kandidat ima pravo tražiti izuzeće nekog od članova Komisije ukoliko smatra da postoje razlozi koji bi uticali na regularnost ispita.

(2) Komisija razmatra zahtjev za izuzeće i donosi odluku o izuzeću ukoliko postoje opravdani razlozi.

Član 13.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Član 14.

Pismeni dio ispita sastoji se od izrade rada iz oblasti navedenih u članu 2. ovog pravilnika.

Član 15.

(1) Smatra se da ispit počinje preuzimanjem projektnog zadatka od mentora.

(2)          Na osnovu dobijenog projektnog zadatka kandidat pristupa izradi pismenog rada iz posebnog - stručnog dijela ispita u roku koji traje najduže 45 dana, računajući od dana dobijanja zadatka.

(3)          Kandidat rad predaje u dva istovjetna primjerka koji moraju biti uvezani i koji služe kao osnov za usmeni dio stručnog dijela ispita, od kojih se jedan primjerak rada trajno zadržava u dosijeu kandidata u arhivi Ministarstva.

Član 16.

(1) Usmeni dio ispita se sastoji od posebnog i opšteg dijela. (2) Usmeni dio ispita je javan i počinje odbranom pismenog rada.

Član 17.

(1) Posebni dio obuhvata odbranu pismenog rada kroz koju kandidat pokazuje teorijsko znanje, praktično iskustvo, poznavanje tehničkih propisa i standarda iz svoje struke, kao i materije koja je pravno uređena posebnim zakonima i drugim propisima iz oblasti za koju se kandidat opredijelio u okviru struke i smjera.

(2) U toku odbrane pismenog rada Komisija vrši provjeru da li kandidat posjeduje potrebno znanje iz struke u okviru koje se opredijelio za određeni smjer ili odsjek i da li može samostalno obavljati odgovarajuće poslove.

Član 18.

(1) Opšti dio ispita obuhvata poznavanje pravno uređene materije na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

(2) Polaganje opšteg dijela ispita vrši se po Programu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Opšti dio ispita kandidat polaže tako što odgovara na pitanja koja je odabrao u jednoj od najmanje tri zatvorene koverte.

(4) Pitanja za opšti dio ispita priprema Sekretarijat Ministarstva.

Član 19.

(1)          Sekretar komisije vodi zapisnik o sjednici komisije i toku polaganja stručnog ispita koji sadrži: podatke o članovima i sekretaru komisije, podatke o mentoru i nazivu projektnog zadatka, datumu, vremenu i mjestu održavanju stručnog ispita, osnovne podatke o kandidatima koji polažu ispit, te upisanu ocjenu o uspjeha kandidata.

(2)          Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

Član 20.

Prema pokazanom znanju na pismenom i usmenom dijelu ispita komisija ocjenjuje kandidata ocjenom "položio"ili "nije položio" i donosi odluku o uspjehu kandidata.

Član 21.

(1)          Kandidat koji nije položio posebni dio ispita u prvom roku može ponoviti ispit u sljedećem ispitnom roku ili u roku koji odredi Komisija, s tim da plaća pune troškove ispita za svaki naredni izlazak na ispit.

(2)          Kandidat koji nije položio opšti dio ispita može pristupiti još jednom polaganju tog dijela ispita u narednom roku bez plaćanja dodatnih troškova ispita.

Član 22.

(1)          Ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga bio spriječen da pristupi polaganju ispita u već zakazanom roku, ispit može odložiti za naredni ispitni rok nakon što prestanu razlozi zbog kojih je došlo doodlaganja.

(2)          Odlaganje polaganja ispita iz stava 1. ovog člana kandidatu može odobriti predsjednik Komisije na osnovu dostavljene dokumentacije kojom opravdava razloge spriječenosti.

Član 23.

(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu sadrži:

 • naziv organa,
 • ime i prezime kandidata,
 • godinu i mjesto rođenja,
 • naziv visokoškolske ustanove, mjesto i godina završetka,
 • datum položenog stručnog ispita,
 • naziv ispitne komisije,
 • broj i datum izdavanja uvjerenja i
 • potpis ministra i službeni pečat.

Član 24.

(1) O izdatim uvjerenjima iz člana 23. ovog pravilnika Ministarstvo vodi evidenciju u pisanoj i elektronskoj formi.

(2) U evidenciji u elektronskoj formi koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva navode se sljedeći podaci:

a) ime, očevo ime i prezime lica koje je položilo stručni ispit, b) datum i mjesto rođenja, b) zanimanje, stručna sprema, smjer i odsjek,

v) oblast za koju je položio stručni ispit i g) datum polaganja.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 25.

Ukoliko kandidat položi stručni ispit ili ispit za organe državne uprave pred nekim drugim ovlašćenim organom ili institucijom u Republici Srpskoj, može se, na prijedlog predsjednika Komisije i sekretara, rješenjem ministra osloboditi polaganja opšteg dijela stručnog ispita prema odredbama ovog pravilnika.

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 25.02.2016.

 

JAVNI POZIV ZA 40. AUKCIJU TREZORSKIH ZAPISA

 Na osnovu člana 10. Uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa ("Sl. glasnik RS", br. 58/2015) i Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br.110/2015), Ministarstvo finansija Republike Srpske, objavljuje javni poziv za učestvovanje na aukciji trezorskih zapisa Republike Srpske

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Republike Srpske.
 2. U skladu sa Rješenjem o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske broj: 06.01/020-521/16 od 23.02.2016. godine i obavještenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti o lokalnoj oznaci i ISIN broju, definisani su osnovni elementi emisije:
 • Emitent: Republika Srpska;
 • Opis emisije: trideset osma emisija trezorskih zapisa;
 • Planirani iznos emisije: 15.000.000,00 KM;
 • Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM;
 • Valuta: konvertibilna marka;
 • Oznaka trezorskog zapisa:RS16-T03;
 • ISIN broj: BA10RS16T038;
 • Datum aukcije: 07.03.2016. godine;
 • Rok dospijeća: šest mjeseci;
 • Datum dospijeća: 07.09.2016. godine;
 • Datum isplate: 07.09.2016. godine.
 1. Osnovni elementi aukcije:
 • Datum i vrijeme održavanja: 07.03.2016. godine, od 11:00 do 13:00 časova;
 • Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 11:00 do 12:30 časova, uz dodatak slučajno odabranog vremena između 0 i 300 sekundi ("random time");
 • Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;
 • Metoda aukcije: jedinstvena cijena;
 • Vrsta cijene: diskontna cijena;
 • Vrijeme objave izvještaja o rezultatima: 07.03.2016. godine, do 15:00 časova;
 • Način objave izvještaja o rezultatima: internet-stranica Ministarstva finansija RS i internet-stranica Banjalučke berze;
 • Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu: 08.03.2016. godine, do 10:00 časova;
 • Račun na koji se vrši uplata: 562-099-80970167-12;
 • Datum registracije hartije od vrijednosti: 08.03.2016. godine;
 • Kontakt osobe: Radmila Vučenović, tel: 051/339-128, e-mail: r.vucenovic@mf.vladars.net, Marija Ćendić, tel: 051/339-135, e-mail: m.cendic@mf.vladars.net i Boško Smiljić, tel: 051/339-126, e-mail: b.smiljic@mf.vladars.net.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 25.02.2016.

 

INFORMACIJA O RADOVIMA U POLJOPRIVREDI I PODSTICAJNIM MJERAMA ZA PROLJEĆNU SEZONU 2016. GODINE

Prema procjenama Ministarstva i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, očekuje se da će se kukuruzom, kao najznačajnijom kulturom u strukturi proljetne sjetve, zasijati oko 142.000 ha površina, što je za 15% više u odnosu na 2015 godinu, a dodatni motiv za povećanje površina proizvođačima predstavljaju znatno niže cijene repormaterijala i to prvenstveno sjemena i dizel goriva. Uzimajući u obzir prosječne vremenske prilike na prostorima RS i ostvarene prosječne prinose u zadnjih pet godina, procjena je da se u 2016. godini može očekivati prosječan prinos kukuruza od 5 t/ha.

Cijena sjetve kukuruza će prema procjenama stručnih službi Ministarstva iznositi oko 1.740 KM/ha i niža je za oko 9% u odnosu na prošlu godinu. U procjenu troškova sjetve su uračunati troškovi obrade zemljišta, đubrenje, kultiviranje, zaštita i cijene sjemena. Ove cijene su okvirne i mogu varirati u zavisnosti od područja, plodnosti zemljišta, kao i raspoložive mehanizacije.

U cilju podsticanja tekuće proizvodnje i dinamičnijeg razvoja agrarnog sektora u cjelini kao i obezbjeđenja uslova za proljećnu sjetvu, Vlada RS i resorno ministarstvo obezbjedili su sledeće mjere podrške:

1.         Nastavak podrške u vidu regresiranog dizel goriva za proljećne i jesenje radove u količini od 100 l/ha odnosno do 11.000.000 lit, što iznosi oko 6.000.000,00 KM za realizaciju ove mjere za cijelu godinu;

2.         U cilju podrške uvezivanju primarne proizvodnje i prehrambene industrije obezbjeđena su namjenska kreditna sredstva u okviru linija kredita i zajmova IRB RS za ugovaranje, proizvodnju i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda, za šta je raspoloživo 25 miliona KM revolving sredstava;

3.         Do početka kampanje proljetne sjetve, biće isplaćene sve obeveze prema poljoprivrednim proizvođačima, koje se odnose na zahtjeve za isplatu podsticajnih sredstava iz 2015 godine;

4.         Obezbjeđena su sredstva za blagovremenu isplatu novčane podrške po jedinici zasijane površine pod merkantilnom pšenicom rod 2016. godine u iznosu od 250 KM/ha kao neophodne stimulativne mjere za nastavak sjetve u proljetnoj sezoni 2016 godine;

5.         Osigurati redovnu isplatu sredstava subvencija kako za podršku tekućoj proizvodnji tako i za podršku dugoročnim ulaganjima po osnovu zahtjeva za 2016 godinu;


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 25.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772