Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama zakona o investicijskim fondovima i o tržištu vrijednosnih papira, Prijedlog zakona o osiguranju, izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH

26.01.2017.


S ciljem harmoniziranja sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama FATF-a Predstavnički dom Federalnog parlamenta je 25. januara 2017. godine usvojio zakone o izmjenama i dopunama zakona o investicijskim fondovima i o tržištu vrijednosnih papira

- Mjere FATF-a se, u suštini, odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na propisivanje strožijih uvjeta za vlasničke i upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na ovaj način je osigurana zabrana stjecanja vlasništva i obavljanja upravljačkih funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i suradnicima - izjavila je federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

FATF predstavlja najistaknutije međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma jer je zaduženo da prati sve pojave u vezi s pranjem novca (uključujući zakonodavstvo, finansijske i druge mjere koje se preduzimaju u tom cilju), a posebno nove i savremene načine pranja novca.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o tržištu vrijednosnih papira osigurava se zabrana stjecanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanje funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.

 - Izmjene i dopune navedena dva zakona daju jedno važno rješenje - isključivanje osoba za koje postoje pravne posljedice osude i osnovana sumnja da su učestvovale u pranju novca, financiranju terorizma ili korupciji - poručila je Milićević.

Poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta usvojili su predložene izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojima se propisuje način utvrđivanja visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u federalnim institucijama.

Predviđa se brisanje minimalne satnice kao elementa obračuna osnovice i da se visina osnovice za obračun plaće utvrđuje zakonom o izvršenju budžeta na federalnom i kantonalnom nivou, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a sve to nakon konsultacija sa sindikatom.

- Do sada je to bilo utvrđeno na način da sindikat i Vlada dogovaraju visinu najniže neto satnice, koja se onda množi sa fondom broja radnih sati i tako se dobije visina osnovice za obračun plaće. Takva osnovica se množi sa platnim koeficijentom svakog radnog mjesta i dobije se visina osnovne plaće - obrazložio je poslanicima pomoćnik federalnog ministra pravde za upravu Alen Taletović.

Prilikom obračuna plaća, izmjenom je predloženo da se primjenjuje i "obračunski bod" kao korektivni faktor.

Izmjenom jednog od članova propisuje se da se plaće i naknade mogu isplaćivati samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.

Također, predviđeno je da se iznos paušala i naknada poslanicima i delegatima u Parlamentu FBiH umanjuje za neopravdane izostanke sa sjednica i radnih tijela u visini od 10 posto.

Usvajanjem izmjena Zakona prihvaćeni su amandmani kojima će se otkloniti mogućnost utuživanja. Naime, zbog nesklada između odredbi Općeg kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama došlo je do velikog broja tužbi po osnovu radnog odnosa korisnika budžeta FBiH.

Potrebno je da se problem tužbi protiv budžeta raspravi na Predstavničkom domu, jer su pravosudne presude prešle iznos od milijardu KM.

Amandmani osim što se tiču tehničkih greški odnose se i na značajniju ulogu sindikata u utvrđivanja visine osnovice.

Nakon odobravanja u Predstavničkom domu, 26. januara 2017. godine će se o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH izjašnjavati i delegati Doma naroda Federalnog parlamenta. Ukoliko se većinom glasova izmjene usvoje i u Domu naroda bit će omogućeno njihovo stupanje na snagu nakon objave u Službenim novinama FBiH.

Prijedlog zakona o osiguranju, koji su po hitnom postupku predložili rukovodioci Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer, odobren je većinom glasova.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 25.01.2017.