Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta podzakonska akta

25.12.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 50. sjednici, Akcioni plan za sprovođenje Strategije socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023-2025. godina. Za njegovo sprovođenje zaduženo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i drugi nadležni organi i institucije određeni Akcionim planom za sprovođenje Strategije socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023-2025. godina.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023-2025. godina razrađena je okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti, te su okvirno planirana finansijska sredstva i određeni nosioci njihove realizacije.

Strategijom su definisana tri strateška cilja, osam prioriteta i 24 mjere. Strateški ciljevi i prioriteti su:

- omogućiti razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih usluga uz bolje ciljanje potreba korisnika u sistemu socijalne zaštite, sa prioritetima: bolje ciljanje potreba korisnika u sistemu socijalne zaštite, i razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih prava i usluga;

- stalno unapređivati sistem dječije i porodično-pravne zaštite sa fokusom na razvoj preventivnih mjera podrške, sa prioritetima: preventivno djelovanje uz multisektorsku saradnju, i bolje ciljanje potreba korisnika u dječijoj zaštiti;

- povećati stepen izgrađenosti kapaciteta u socijalnoj, dječijoj i porodično-pravnoj zaštiti i jačati mehanizme međusektorske podrške i saradnje, sa prioritetima: razvoj ljudskih kapaciteta u sistemu socijalne, dječije i porodično-pravne zaštite, razvoj materijalno-tehničkih kapaciteta u sistemu socijalne, dječije i porodično-pravne zaštite, razvoj organizacionih kapaciteta u sistemu socijalne, dječije i porodično-pravne zaštite, i jačanje međunarodne i međusektorske saradnje.

Vlada Srpske donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o visini putarine.

Uredbom o dopuni Uredbe o visini putarine regulisana je odredba kojom su od plaćanja putarine oslobođeni svi korisnici auto-puta, brzog puta i objekata na tim putevima koji koriste auto-put, brzi put i objekte na tim putevima na dan 9. januar Dan Republike i to u trajanju od 0 do 24 časa toga dana.

Navedeno je neophodno iz razloga što se očekuje da na Dan Republike saobraćaj na auto-putevima u Republici Srpskoj bude znatno povećan i otežan, budući da se svečani događaji organizuju u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, te zbog organizacije pratećih događaja proslave Dana Republike širom Republike Srpske.

Da bi se spriječile saobraćajne gužve, te samim tim, građanima Republike Srpske omogućilo da nesmetano i bezbjedno uzmu učešće na organizovanim manifestacijama širom Republike Srpske povodom proslave 9. januara Dana Repubike, pokazalo se kao svrsishodno da se korisnici auto-puta na taj dan oslobode plaćanja putarine i na taj način doprinese učesnicima proslave.

Vlada je donijela i Uredbu o postupku dodjele sredstava za naknadu štete privrednim društvima u oblasti saobraćaja i veza.

Privredna društava iz oblasti saobraćaja su podnijela zahtjev za naknadu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, izazvana elementarnim nepogodama, prirodnim, tehničko-tehnološkim i ekološkim katastrofama, kao i finansijski gubitak izazvan nepredviđenim događajima čije nastupanje, kao i posljedice se ne mogu predvidjeti, iz Fonda solidarnosti Republike Srpske.

Na osnovu navedenog, osnovni razlog donošenja ove uredbe je ustanoviti pravila, uslove, kriterijume i proceduru da bi i privredna društva iz oblasti saobraćaja i veza, a koja upravljaju saobraćajnom infrastrukturom, mogla ostvariti pravo na naknadu štete s ciljem bržeg saniranja nastalih posljedica.

U toku postupka pribavljeno je mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Vlada je donijela Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Navedenom odlikom sufinansiraće se projekati kojima se podstiče lokalni razvoj u sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Jezero, Han Pijesak, Višegrad, Šipovo, Petrovo, Rudo, Berkovići, Vlasenica, Ljubinje, Novi Grad i Novo Goražde.

Ukupna sredstva koja će biti dodijeljena nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave iznose 195.700 KM.

Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Izvještaj o implementaciji mjera strukturnih reformi za 2023. godinu iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godina. Praćenje realizacije planiranih aktivnosti na godišnjem nivou, kroz izvještaje o realizaciji za 2022. i 2023. godinu ukazuje na potrebu unapređenja procesa planiranja mjera i aktivnosti, njihove konkretizacije i analitičkog razvoja, kao i ukupne implementacije strukturnih reformi. S tim u vezi, Ministarstvo finansija će u koordinaciji sa resornim ministarstvima raditi na unapređenju ovog procesa.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o usaglašenom Konsolidovanom godišnjem izvještaju o realizaciji Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021-2025. za 2022. godinu, koju je usvojila zajedno sa Konsolidovanim godišnjim akcionim planom za 2023. godinu. Ciklus godišnjeg planiranja i izvještavanja se sastoji od konsolidacije godišnjih i ažuriranih akciionih planova i izvještaja o implementaciji.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji programa teritorijalne saradnje u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije - IPA u budžetskom periodu od 2021-2027. godina, od kojih su tri transnacionalna, tri prekogranična i dva međuregionalna programa za koje je Evropske unija izdvojila 8 milijardi evra.

Trenutno su u toku aktivnosti potpisivanja sprorazuma o finansiranju i sporazuma o sprovođenju sljedećih programa:

-           Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora za period 2021-2027. godina, između EU i BiH, i Sporazuma o sprovođenju navedenog programa, ukupni budžet za Program iznosi 138.453.765,00 evra, od čega je ukupni finansijski doprinos EU 117.685.699,00 evra.

-           Interreg IPA Program za dunavsku regiju za period 2021-2027. godina, između EU, BiH i Mađarske, ukupni budžet za Program iznosi 268.809.822,00 evra, od čega je ukupni finansijski doprinos EU za Program 215.047.857,00 evra.

-           Interreg IPA Jadransko-jonski program (ADRION) za period 2021-2027. godina između EU i BiH i Republike Italije, ukupni budžet za Program iznosi 160.810.020,00 evra, od čega je ukupni finansijski doprinos EU za Program 136.688.515,00 evra.

-           Interreg program Euro MED za period 2021-2027. godina, ukupni budžet za Program iznosi 293.624.033,00 evra, od čega je ukupni finansijski doprinos EU za Program 234.899.226,00 evra.

Sporazumi se potpisuju za sedmogodišnji period, i isti su preduslov da aplikanti iz Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da apliciraju i učestvuju u navedenim programima.

Programi teritorijalne saradnje funkcionišu na principu javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Korisnici programa teritorijalne saradnje su institucije državne, regionalne i lokalne uprave, tijela u javnom (u nekim programima i u privatnom) vlasništvu, i neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke ustanove, razvojne agencije, organizacije civilnog društva.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period januar-jun 2023. godine.

Za dodjelu podsticaja, za osmi obračunski period, prijavilo se 888 privrednih subjekata koji zapošljavaju oko 55.813 radnika.

Podsticaj u osmom obračunskom periodu isplaćen je u iznosu od 8,63 miliona KM za 830 privrednih subjekata koji su povećali platu za 29.932 radnika.

Sredstva podsticaja za povećanje plata radnika isplaćena su privrednim subjektima koji posluju na području 37 gradova/opština Republike Srpske, a najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 3,7 miliona KM (ili 43,3%).

Najznačajni efekati podsticaja u osmom obračunskom periodu je povećanje plata radnika za 14,16% u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj, zatim pozitivni uticaj na cjelokupnu privredu: povećanje uplate doprinosa za 13,8 miliona KM, povećanje broja zaposlenih za 4,56% u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na 2022. godinu.

Vlada Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u Registru podsticaja Republike Srpske.

Cilj uspostavljanja Registra jeste da se obezbijedi jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi Republike Srpske, uključujući podatke kao što su davaoci i implementatori raspodjele podsticaja, pravni osnov za njihovu dodjelu, izvor sredstava, vrsta i namjena podsticaja, pa sve do informacija o tome kome su i u kom iznosu sredstva dodijeljena.

Registar podsticaja Republike Srpske je operativan od oktobra 2020. godine, podaci se kontinuirano unose, a početna godina su podsticaji privredi dodijeljeni u 2020. godini. Administratorske naloge (odnosno mogućnost unosa dodijeljenih podsticaja) ima 13 republičkih institucija te 48 jedinica lokalne samouprave.

Prema trenutno raspoloživim podacima iz Registra, od početka unosa podataka do 01.12.2023. godine, evidentirano je ukupno planiranih 521.976.200,56 KM, odnosno 494.170.062,38 KM odobrenih podsticajnih sredstava privredi koji su uneseni do krajnjeg korisnika. Ovdje treba napomenuti da su podaci o podsticajima za 2023. godinu još uvijek u obradi i da se kao konačni podaci po svim kategorijama očekuju veći iznosi.

Posmatrajući podatke za 2022. godinu, može se uočiti da učešće republičkog nivoa u ukupno dodijeljenim podsticajima privredi iznosi 92%, dok su jedinice lokalne samouprave dodijelile 8% podsticaja.

Gledano po namjeni, možemo konstatovati da se značajan dio sredstava podsticaja tokom 2022. godine, usmjeravao u oblasti poljoprivrede 55%, potom slijedi zapošljavanje 18%, podsticaji za povećanje plata 14%, podsticaji za ulaganja u razvojne projekte (nove tehnologije i sl.) u iznosu od 9% te sve ostale namjene ukupno 4%.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 555.000 maraka.

Sredstva u iznosu od 277.000 KM biće utrošena za finansiranje povratka u Federaciju BiH i to za finansiranje opština u kojima žive srpski povratnici – Bosansko Grahovo, Sanski Most, Drvar, Petrovac, Glamoč, Ravno, Mostar i Odžak, dok je 168.000 KM namijenjeno finansiranju povratka u Republiku Srpsku (Prijedor, Derventa, Gradiška i Pelagićevo). Ostatak sredstava u iznosu od 80.000 KM biće utrošeno za pomoć interno raseljenim licima, a 30.000 KM je namijenjeno za pomoć pri sanaciji vjerskih objekata u dvije srpske pravoslavne crkvene opštine u Olovu, Federacija BiH i u Mašićima na području Gradiške, Republika Srpska.

Sredstva su namijenjena za infrastrukturne projekte od velikog značaja za povratnike koji su odlučili da se vrate na svoja prijeratna ognjišta, a biće obezbijeđena u okviru Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i praćenja migracionih procesa za 2023. godinu, kojeg Sekretarijat priprema svake godine.

Sekretarijat kroz pomenuti program konstantno pomaže opštinama i gradovima, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH, u kojima živi povratničko stanovništvo i u kojima postoji potreba za ulaganjem u održivi povratak, a sve u skladu s odobrenim budžetom.

Pod održivim povratkom se, pored obnove i izgradnje stambenih jedinica, podrazumijevaju i različiti infrastrukturni projekti, obnova i izgradnja vjerskih objekata i društvenih domova, pomoć u realizaciji projekata poljoprivrede i stočarstva, zanatske i proizvodno-uslužne djelatnosti koji su nužni za stvarni povratak u prijeratna mjesta stanovanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2023.-30.09.2023. godine, kao i Informaciju o realizaciji aktivnosti predviđenim Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.12.2023.

Naslov: Redakcija