Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Informacija Ministarstva pravde o toku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama BiH i Vijeća ministara BiH

25.12.2023.


Na sjednici je usvojena Informacija Ministarstva pravde o toku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama BiH i Vijeća ministara BiH te je donesena Odluka o imenovanju Tima za pregovore.

U Tim za pregovore za sklapanje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici državnih ministarstava pravde, finansija i trezora, sigurnosti, civilnih poslova i Državne agencije za istrage i zaštitu.

Tim za pregovore koji zastupa poslodavca - Vijeće ministara BiH vodit će pregovore o prijedlogu kolektivnog ugovora s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata, uključujući Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih tijela BiH.

Rok za dostavljanje usaglašenog teksta kolektivnog ugovora Vijeću ministara BiH je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Vijeće ministara BiH će razmotriti prijedlog kolektivnog ugovora i o njemu se izjasniti u roku od 60 dana od dana dostavljanja usaglašenog teksta.

BESCARINSKI UVOZ ĐUBRIVA: OSIGURAN KONTINUITET OLAKŠICA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva kao podršku poljoprivrednicima u BiH zbog globalnih poremećaja u snabdijevanju te rasta cijena.

Odlukom se privremeno do iskorištavanja količina propisanih ovom odlukom, a najkasnije do 31. 12. 2024. godine, omogućava bescarinski uvoz ukupno 370.000 tona mineralnih đubriva razvrstanih u sedam tarifnih oznaka iz zemalja. Istovremeno se ovom odlukom utvrđuju kriteriji za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele.

Osnovni kriterij zа bescarinski uvoz mineralnih đubriva je da se radi o uvozu zа potrebe poljoprivrednih proizvođača kao krajnjih korisnika na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Odluka je donesena kako bi se na vrijeme osigurale dodatne vrste i veće količine mineralnih đubriva za poljoprivrednike, što će omogućiti provođenje adekvatnih agrotehničkih mjera, a prije svega ishranu žitarica i ostalih gajenih kultura.

Na ovaj način osigurava se kontinuitet olakšica za poljoprivrednike, nakon što Vijeće ministara BiH u 2022. i 2023. godini omogućilo bescarinski uvoz mineralnog đubriva.

EU STANDARDI: BiH I SRBIJA JAČAJU SARADNJU U OBLASTI GRANIČNE KONTROLE

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti utvrđen je Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima.

Na ovaj način predviđeno je da novi međunarodni zajednički granični prijelaz Rača - Sremska Rača bude otvoren za promet putnika i svih vrsta roba, uzimajući u obzir standarde Evropske unije u dijelu koji se odnosi na granične prijelaze i zajedničku kontrolu prelaska granice.

Istovremeno je utvrđen i Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora i zaključivanje Aneksa sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Rača-Sremska Rača. To će pojednostaviti i ubrzati grаnične kontrole u korist građana i poslovne zajednice te unaprijediti aktivnosti na sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, u skladu sa standardima Evropske unije.

Pojedinačni prijedlozi osnova bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

RATIFIKACIJA PROTOKOLA UZ SPORAZUM INTERBUS

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Protokola uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika putničkim i običnim autobusima (Sporazum INTERBUS), u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima, koji je potpisan 20. oktobra 2022. godine u Bruxellesu.

Cilj protokola je liberalizacija međunarodnog cestovnog linijskog prijevoza putnika između članica Evropske unije i trećih zemalja potpisnica Sporazuma INTERBUS.

PODRŠKA SPORTU, KULTURI, PREVENCIJI ODREĐENIH BOLESTI…

Vijeće ministara BiH donijelo je šest odluka kojima se dodjeljuju grant sredstva Ministarstva civilnih poslova u 2023. godini za podršku projektima u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, pripreme projekata za sredstva iz fonda Horizon Evropa te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi s prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Riječ je o Odluci o dodjeli sredstava za projekte iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2023. godinu, Odluci o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2023., Odluci o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu, Odluci o rasporedu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON Evropa” za 2023. godinu, Odluci o raspodjeli sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu i Odluci o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2023. godinu

GRANTOVI MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE: PODRŠKA PRIVREDI U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo je Odluku o rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i Oluku o rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inozemstvu.

Na ovaj način osigurana je finansijska podrška organizatorima sajamskih i drugih manifestacija u zemlji i aktivnostima u inozemstvu usmjerenim na promociju i razvoj provrede Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

GRANTOVI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o dodjeli korištenja grantova Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Radi se o sredstvima koja su osigurana na poziciji tekućih transfera, grantova i drugih tekućih izdataka u budžetu Ministarstva zа ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Sredstva se s pozicije “tekući transferi drugim nivoima vlasti” dodjeljuju za stambeno zbrinjavanje Roma, zа njihovo zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i zа obrazovanje Roma te jedinicama lokalne samouprave zа implementaciju Politike о saradnji s iseljeništvom dodjeljuju grant sredstva.

Istovremeno su dodijeljena sredstva s pozicije “grantovi neprofitnim organizacijama," i to organizacijama osoba s invaliditetom, udruženjima nacionalnih manjina, udruženjima porodica nestalih osoba u BiH i organizacijama zа ljudska prava u cilju unapređenja ljudskih prava u BiH.

Grant sredstva dodjelju se udruženjima i fondacijama iz Bosne i Hercegovine u skladu s kreterijima definiranim ovom odlukom.

VMBiH PRIVREMENO UKINUO TAKSU ZA PODRŠKU AERODROMIMA U BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Odluku o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u Bosni i Hercegovini, koju donosi direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Dopunom Odluke privremeno se na period od 12 mjeseci, počev od 1. 1. 2024. godine obustavlja primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe tereta u odlasku s aerodroma u BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine ranije je ove godine zatražio od Vijeća ministara BiH rješavanje ovog pitanja, s obzirom na to da su niskobudžetne zrakoplovne kompanije najavile povlačenje s aerodroma u BiH, što bi za posljedicu imalo smanjenje, odnosno gubitak putnika u BiH.

Obustavljanje naplata naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe i tereta u 2024. godini, dovest će do umanjenja prihoda Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za iznos neprikupljenih naknada u procijenjenoj vrijednosti većoj od 3,3 miliona KM u ovom periodu.

Stoga je Vijeće ministara BiH zadužilo operatore međunarodnih aerodroma u Bosni i Hercegovini da do 31. 7. 2024. godine sačine i dostave Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i BHDCA-u odgovarajuću analizu uticaja neprimjenjivanja Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u BiH za prvih šest mjeseci 2024. godine s informacijama o tome da li je i u kojem obimu došlo do povećanju prometa na svakom pojedinačnom međunarodnom aerodromu.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH dužna je do 30. 9. 2024. godine sačiniti i putem Ministarstva komunikacija i prometa dostaviti Vijeću ministara BiH odgovarajuću informaciju o efektima obustave primjene ove odluke na finansiranje izvršavanja njene nadležnosti te informaciju o efektima obustave primjene navedene odluke na poslovanje međunarodnih aerodroma.

UNAPRIJEDITI I UBRZATI KONOTROLE NA GRANICI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o

odobravanju višegodišnjeg projekta "Finansiranje usluga proširivanja i održavanja Integriranog sistema videonadzora Granične policije Bosne i Hercegovine i Sistema automatskog prepoznavanja registracijskih tablica na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine", ukupno vrijednog 3,3 miliona KM.

Sredstva će biti osigurana sukcesivno iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za period 2024 - 2026. godine.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti o uspostavljanju Integriranog sistema videonadzora Granične policije BiH i Sistema automatskog prepoznavanja registracijskih tablica na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine kroz IPA 2015. Državni program.

Ovi sistemi važni su za efikasnije i brže provjere osoba i vozila radi unapređenja procesa otkrivanja eventualnih počinitelja krivičnih djela i prekršaja te ubrzavanja procesa kontrole putnika i vozila prilikom prelaska državne granice.

NAJMANJI IZNOS SREDSTAVA ZA STRANCE ZA VRIJEME BORAVKA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranaca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2024. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti. Radi se o istom iznosu kao i prethodne godine.

OJAČATI KAPACITETE ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I AZILOM U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o kadrovskom popunjavanju i osiguranju materijalno-tehničkih sredstava u sektorima i upravnim organizacijama Ministarstva sigurnosti nadležnim za oblast migracija, koja će biti dostvaljena Predsjedištvu koje je i zatražilo njenu pripremu.

Informacija naglašava važnost sistemskog jačanja materijalnih i ljudskih kapaciteta u tijelima za upravljanje migracijama i azilom u BiH, uz potrebu intenziviranja aktivnosti za potpuno preuzimanje upravljanja migracijama u skladu s usvojenim strateškim ciljevima u području migracija i azila i dokumentima Evropske komisije.

Pravovremeno planiranje adekvatnih budžetskih sredstava, brže zapošljavanje i popunjavanje nedostajućih sistematiziranih radnih mjesta, kao i usvajanje izmjena postojećih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radi osiguranja dodatnih kadrovskih kapaciteta, neke su od mjera koje je potrebno realizirati u narednom periodu.  

Prema Informaciji, institucije i agencije u ovoj oblasti godinama rade u uvjetima nedovoljne kadrovske popunjenosti, nedostatka materijalno-tehničkih sredstava, sporog priljeva novog kadra i ograničenih budžetskih sredstava.

U Ministarstvu sigurnosti - sektorima za imigraciju i azil, Graničnoj policiji BiH, Službi za poslove sa strancima i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) sistematizirano je ukupno 3.949 radnih mjesta, a do 30. 6. 2023. godine je bilo popunjeno njih 3020. U ovom periodu ukupno 929 radnih mjesta je bilo nepopunjeno, najviše u Graničnoj policiji BiH, njih 601, i SIPA-i 225 radnih mjesta.

PRIPREMITI ODLUKU O KOREKCIJI RADNOG VREMENA U VMBiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potrebi korekcije radnog vremena u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova u saradnji s Ministarstvom pravde će u narednih 30 dana Vijeću ministara BiH na razmatranje dostaviti prijedlog odluke o radnom vremenu u Vijeću ministara, ministarstvima BiH i drugim tijelima Vijeća ministara BiH kojom se utvrđuje radno vrijeme u periodu od 8.00 do 16.00 sati, uz izuzetak Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje će zbog specifičnosti posla radno vrijeme prilagoditi potrebama svojih institucija i korisnicima usluga.

Ukupno 55 institucija (65%) od njih 84 na državnom nivou (uključujući i sindikate) koje su učestvovale u anketiranju Ministarstva civilnih poslova podržale su prijedlog radnog vremena od 8.00 do 16.00 sati, a samo njih osam odgovorilo je negativno, dok se 21 institucija nije izjasnila o prijedlogu.

KVALITETNO OBRAZOVANJE ZA SVE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o implementaciji Preporuka za politike djelovanja s Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, uz korekciju na sjednici.

Ministarstvo civilnih poslova BiH dužno je u saradnji s nadležnim obrazovnim vlastima u BiH i ostalim ključnim akterima, osigurati neophodne uvjete i resurse, potrebne za III fazu Zajedničke akcije Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom “Kvalitetno obrazovanje za sve".

Na ovaj način potvrđuje se posvećenost efektivnoj primjeni Preporuka za politike djelovanja s Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u BiH, koju je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.

Informacija daje pregled završenih aktivnosti u prethodne dvije faze koje su postavile temelj za ugradnju Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovne sisteme u BiH.

RAST POMOĆI ODA U PROŠLOJ GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je u novom tekstu Izvještaj Ministarstva finansija i trezora BiH "Pregled aktivnosti razvojnih partnera 2022."

Ukupno alocirana Službena pomoć za razvoj (ODA) za Bosnu i Hercegovinu iznosila je 662,76 miliona eura u 2022. godini, od čega je 249,70 miliona eura (37,7 %) grant sredstava, a 413,06 milijuna eura (62,3 %) zajmovi, što predstavlja rast od 28,3 miliona eura (4,5 %) u odnosu na 2021. godinu.

Iznos ukupno alociranih sredstava u prošloj godini je zadržao kontinuiran trend kretanja i blagi rast u odnosu na 2021. godinu, uz djelomičnu izmjenu strukture ukupno alociranih sredstava uzrokovanu rastom zajmova za 46,1 milion eura i padom alociranih grant sredstava za 17,8 miliona eura.

Ukupno isplaćena sredstva ODA u 2022. godini iznosila su 523,40 miliona eura, od čega je 243,70 miliona eura ili 46.6% grant sredstava, a 279,70 miliona eura ili 53,4% zajmovi.

Većina razvojnih partnera podržala je u prošloj godini realizaciju prioriteta u vezi s procesom evropskih integracija, prateći na taj način težnju Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA INDONEZIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Indonezije koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine povodom održavanja predsjedničkih, potpredsjedničkih i izbora za članove Predstavničkog doma u Indoneziji.

Glasanje je omogućeno u Ambasadi Republike Indonezije u BiH, 10. 2. 2024. godine u terminu od 9:00 do 15:00 sati.

ODBRAMBENI ATAŠE CRNE GORE ZA BiH

Na sjednici je data saglasnost za imenovanje kapetana bojnog broda Dragana Vukovića na dužnost odbrambenog atašea Crne Gore za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Zagrebu.

UPRAVNI ODBOR JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Preporuku Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine, nakon završene procedure javnog konkursa.

Za članove Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH imenovana su dva člana iz reda zaposlenih (Lana Cokoja i Sabina Bašić) a tri iz vanjskih institucija (Danijel Vidović, Kenan Kapo i Sanja Bjelica Šagovnović), koji su najbolje rangirani kandidati na listi uspješnih. Za predsjedavajućeg UO-a je imenovan Kenan Kapo.

Prethodno su razriješeni dužnosti dosadašnji članovi Upravnog odbora zbog isteka mandata, a rješenje o njihovom razrješenju stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku BiH”.

FUNKCIONALNE IZMJENE U UPRAVNIM ODBORIMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Zajedničkog upravnog odbora za zakonito presretanje telekomunikacija i načinu izvršavanja aktivnosti.

Ovom odlukom su za članove Zajedničkog upravnog odbora imenovani Ivica Bošnjak uime Ministarstva sigurnosti BiH, umjesto dosadašnjeg člana Nedeljka Jovića te Srđan Pavlović, predstavnik Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), umjesto Ognjena Tomića.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova/članica Upravnog odbora (UO) Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, kako bi se osigurao kontinuitet u radu nakon smrti jednog i prelaska na novu dužnost drugog člana.

U Upravni odbor imenovani su Jasmin Handžić i Saliha Đuderija uime Vijeća ministara BiH i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 20.12.2023.

Naslov: Redakcija