Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS. Donijeta Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu

25.12.2020.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 102. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama je u funkciji poboljšanja procesnog položaja oštećenog u krivičnom postupku s ciljem efikasnije zaštite njegovih prava, što uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Prijedlogom zakona su predložene i izmjene procesnih odredaba koje su u funkciji većeg standarda zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih (smanjena funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja).

Izmjene, koje obezbjeđuju efikasniji krivični postupak se između ostalih odnose na to da je izuzetak od neposrednog izvođenja dokaza proširen i na čitanje iskaza svjedoka koji bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnom pretresu, nadležnost za odlučivanje o izuzeću sudije prenesena sa opšte sjednice na predsjednika suda, a o izuzeću tužilaca sa kolegijuma tužilaštva na glavnog tužioca, uvedena je naredba za kreiranje forenzičke kopije kao dokazno sredstvo, proširen je pojam "prikriveni istražitelj" na lica koja imaju policijska ovlašćenja unutar policijskih organa drugih država, produženo je ukupno trajanje nekih posebnih istražnih radnji sa tri mjeseca na šest mjeseci, vrijeme policijskog zadržavanja lica lišenog slobode zbog sumnje da je počinilo krivično djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora povećano sa 24 časa na 48 časova.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu utvrđuje se u visini od 520,00 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke.

Članom 127. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 100.000,00 KM, za podršku humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", za osnivanje prve Banke humanog mlijeka u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 301.558,12 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 169 radnika iz 19 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period 01.07. do 30.09.2020. godine u iznosu od 750.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period 1.10. do 31.12.2020. godine u iznosu od 750.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 50.000,00 KM, Uniji studenata Republike Srpske, za realizaciju projekta "Volimo Srpsku".

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.10.–31.12.2020. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan obrazovanja odraslih za 2021. godinu.

Ovim planom utvrđuju se prioritetne oblasti obrazovanja odraslih, infrastrukturne djelatnosti potrebne za izvođenje obrazovanja odraslih, određuje raspoređivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne samouprave, okvirni obim sredstava za realizaciju plana, određuju nadležna ministarstva za sprovođenje Plana obrazovanja odraslih, određuju programi i dinamika njihovog ostvarivanja.

Prioritetne oblasti u obrazovanju odraslih za 2021. godinu su: osposobljavanje, srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikacija, dokvalifikacija i usavršavanje i edukacija i osposobljavanje kadrova za obrazovni rad sa odraslima.

Putem realizacije programa osposobljavanja, u toku 2021. godine, biće omogućeno sticanje znanja, vještina i sposobnosti i zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i unapređenje znanja, vještina i sposobnosti kod zaposlenih lica. Posebna pažnja će biti posvećena osposobljavanju odraslih koji nemaju zanimanje, kao i unapređenju i proširenju osposobljavanja na radnom mjestu, uz podsticanje primjene informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2021. godini.

Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2021. godini je Plan Vlade Republike Srpske i osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava.

Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivanje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za sprovođenje ovog plana.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2021. godini.

Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2021. godini je kratkoročni strateški plan Vlade Republike Srpske i osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koji sprovode mjere i zadatke zaštite od požara otvorenog prostora kao dio integralnog sistema zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u Republici Srpskoj.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru sa ciljem ostvarivanja mjerljivih efekata kroz evidentno smanjenje štete na prirodnim resursima i bogatstvom naših prostora pod šumskom i drugom vegetacijom.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.12.2020.

Naslov: Redakcija