Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima

25.12.2020.


23. decembra 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

- Ustavi sud je na ovoj sjednici, pored ostalih odluka, donio odluku u predmetu broj U-5/20 kojom je utvrdio da član 1. st. 1. i 2. i član 7. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ovaj zakon Narodna skupština je donijela, između ostalih razloga, i zbog toga što je Ustavni sud odlukom broj U-27/14 kasirao pojedine odredbe prethodnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima. Odredbom člana 1. stav 1. sada osporenog zakona zakonodavac je propisao da se briše ranija odredba koju je Ustavni sud navedenom odlukom ocijenio neustavnom i koja je, shodno zakonu, prestala da bude dio pravnog sistema danom objavljivanja iste odluke, odnosno od 10. marta 2016. godine. Takvom odredbom, utvrdio je Ustavni sud, kojom se briše odredba koja je od navedenog datuma prestala da važi, narušeno je ustavno načelo vladavine prava koje podrazumjeva, između ostalog, postupanje u skladu sa Ustavom, te poštovanje odluka sudova. Takođe, brisanjem nepostojeće pravne norme dovedena je u pitanje i ustavna odredba člana 119. stav 1, prema kojoj su odluke Ustavnog suda opteobavezne i izvršne na teritoriji Republike. Nadalje, osporenom odredbom stava drugog člana 1. ovoga zakona, kojom se propisuje pretvaranje prava uspravljanja, korišćenja i raspolaganja na nepokretnosima u društvenoj, odnosno državnoj svojini, u pravo svojine samo za određene nosioce toga prava, prekršen je, prema ocjeni Ustavnog suda, princip pravne sigurnosti, kao jedan od osnovnih segmenata ustavnog načela vladavine prava. Ovakvim propisivanjem, smatra Ustavni sud, zanemaruju se stečena prava svojine svih onih pravnih subjekata koji nisu navedeni u ospornoj odredbi, čime su narušene navedene temeljne vrijednosti na kojima počiva ustavno uređenje Republike Srpske. I na koncu, povredu istih ustavnih garancija Ustavni sud je utvrdio u i odnosu na odredbu istog zakona kojom se određuje da će se nezavršeni postupci okončati po odredbama osporenog zakona, jer lica koja su pred nadležnim organom uprave započela postupke za ostvarivanje svojih prava u skladu sa ranije važećim odredbama nisu mogla da predvide da njihova prava na nepokretnostima neće biti utvrđivana zbog navedenih izmjena zakonskih odredaba.

- Ustavni sud je na sjednici donio i odluku u predmetu broj U-102/19 kojom je utvrđeno da Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i pravilnici o izmjenama i dopunama ovoga Pravilnika, koje je donio Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju. Neustavnost navedenih normativnih akata Ustavni sud je utvrdio shodno tome što su pitanja koja se odnose na postupak imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica univerziteta materija koja se uređuje isključivo statutom univerziteta. Zakonodavac, dakle, nije dao ovlašćenje senatu iniverziteta da bilo kojim drugim podzakonskim aktom, pa tako ni pravilnikom, reguliše postupak imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jednica univerziteta u Republici Srpskoj. Imajući u vidu, stoga, da predmetni opšti akti nisu u saglasnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju, time je istovremeno osporenim propisivanjem došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

- Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-95/19, U-97/19, U-99/19, U-104-37/19, U-109/19 i U-110/19 kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o sudovima i Zakona o privrednim društvima, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata. Naposljetku, u predmetima broj U-75/19, U-77/19, U-78/19, U-80/19, U-81/19 i broj U-96/19 Ustavni sud je donio rješenja kojim je obustavio ustavnosudske postupke, jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 23.12.2020.

Naslov: Redakcija