Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o porezu na ugljovodike u FBiH

25.12.2019.


Vlada Federacije BiH je razmatrala inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faike Mujanović-Glamočanin, da se kontinuirani mjerači glukoze u krvi uvrste na pozitivnu listu ortopedskih pomagala sa indikacijom diabetes melitus TIP1 na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH kao i da se formira službeni registar oboljelih od dijabetesa i utvrdila izjašnjenje.

Navedeno je da je, uvidom u spisak medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u BiH koji se nalazi na web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i izravnim kontaktom sa stručnim službama Agencije, Federalno ministarstvo zdravstva dobilo informaciju da su senzori i odašiljači za mjerenje i ispitivanje glukoze u krvi sada dostupni na tržištu BiH, što je bio preduvjet za uvrštavanje na liste koje se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

U okviru Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH, u dijelu "Preporučeni sadržaj prioritetnih programa" pod rednim brojem 18. senzor za mjerenje glukoze i odašiljač su uvršteni kao medicinsko sredstvo u indikaciji "Upotreba sa sistemima za mjerenje glukoze te za ispitivanje glukoze".

Obzirom da liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH sadrže isključivo lijekove koji se izdaju na recept, jedina mogućnost da pacijentima bude obezbijeđena dostupnost senzora i odašiljača kao medicinskog sredstva bilo je uvrštavanje na Preporučeni sadržaj. Ministarstva zdravstva kantona u suradnji sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja treba da obezbijede novčana sredstva za finansiranje potrebnih senzora i odašiljača za mjerenje glukoze u krvi u okviru preporučenog sadržaja prioritetnih programa, navedeno je, između ostalog, u izjašnjenju Vlade FBiH.

Dio inicijative koji se odnosi na formiranje službenog registra oboljelih od dijabetesa je prihvaćen, kao i ranije, a ponovljeno je da je u toku njeno realiziranje na nivou FBiH, što prvenstveno ovisi i od kantonalnih registara iz ove oblasti, kao i informatizacije zdravstvenih ustanova, kako bi bila zadovoljena i e-forma registra, prema Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva.

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Samira Begić podnijela je incijativu za obezbjeđenje sredstava budžeta Federacije BiH za 2020. godinu (putem Fonda solidarnosti Federacije BiH ili na neki drugi način) za finansiranje ili sufinansiranje posebne vrste zavojnog materijala za oboljele od bulozne epidermolize.

U obrazloženju Vlade je navedeno da je Federalno ministarstvo zdravstva još 2016. godine, kroz Preporučeni sadržaj prioritetnih programa za lijekove koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormonu rasta, u okviru liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, prepoznalo potrebu za uvrštavanje silikonskih zavoja. Obzirom da Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH sadrže isključivo lijekove koji se izdaju na recept, jedina mogućnost da pacijentima bude obezbijeđena dostupnost silikonskih zavoja kao medicinskog sredstva bilo je uvrštavanje na Preporučeni sadržaj. Obzirom na težinu ovog oboljenja i činjenicu da obolijeva i dječija populacija, ministarstva zdravstva kantona, u suradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja trebaju obezbijediti sredstva za finansiranje ovog zavojnog materijala.

Federalna vlada donijela je dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine.

Prvom odlukom utvrđena je raspodjela 1.625.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima, te finansiranje projekata od značaja za razvoj kantona, a drugom raspodjela 3.325.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Utvrđena je i raspodjela sredstava kantonima, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000 KM s ciljem poticanja razvoja biljne proizvodnje, na što je Vlada FBiH obavezana Zaključkom Parlamenta FBiH od 17.7.2019. godine.

Ove odluke zasnovane su na izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu kojima su sredstva tekućih transfera kantonima i općinama uvećana za 8.000.000 KM.

Vlada Federacije BiH je donijela odluku o izboru korisnika presotalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža. Time je dodjeljeno 4.089.051,78 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za penzionisanja 285 radnika za šest firmi.

Privrednom društvu GRANIT d.d. Jablanica - u stečaju, odobrena je dodjela 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MI0 za pet radnika, Otvorenom dioničkom društvu Konfekcija BORAC Travnik, 450.195,65 KM za 67 radnika, ZRAK-u d.d. Sarajevo 36.429,07 KM za četiri radnika, IP KRIVAJI d.o.o. Zavidovići u stečaju 1.006.292,12 KM za 72 radnika, KTK Visoko d.d. Visoko 175.348,12 KM za 22 radnika i HIDROGRADNJI d.d. Sarajevo u stečaju 2.287.674,32 KM za uplatu doprinosa za 115 radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnikom grant sredstava sklopiti ugovor o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednom društvu će se, nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.

Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele "Tekućeg transfera pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja", utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kojom je, unutrašnjom preraspodjelom sredstava, iznos od 1.500.000 KM povećan na 2.100.000 KM.

Izmijenjena je i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", kojom je, također unutrašnjom preraspodjelom, iznos od 400.000 KM povećan na 1.000.000 KM.

Obrazloženo je da je broj pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika braniteljskih populacija i članova njihovih porodica u 2019. godini drastično povećan, što odstupa od utvrđenih procjena, budući da je pristiglo 7.792 zahtjeva.

Također, povećan je i broj zahtjeva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija u 2019. godini, koji također odstupa od utvrđenih procjena. Po ovom transferu je pristiglo 2.188 zahtjeva, pa su tražena dodatna finansijska sredstava.

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo - Dio 2 u iznosu od 20.000.000 eura.

Ova sredstva bit će korištena za finansiranje razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Kantonu Sarajevu, kroz poboljšanje čistog javnog prijevoza i kapaciteta, kao i efikasnosti usluga javnog prijevoza kroz sanaciju oko 19,5 kilometara duge dvokolosiječne tramvajske pruge. Na ovaj način bi, kroz promociju upotrebe javnog prijevoza, bila riješena i prioritetna pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka.

Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH, s rokom otplate od 13 godina i grace periodom od dvije godine, a krajnji korisnik i dužnik je Kanton Sarajevo.

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja iz Tekuće rezerve Federalnom ministarstvu kulture i sporta za nagrade sportistima za ostvarene vrhunske sportske rezultate u ukupnom iznosu od 230.000 KM.

Karate klubu Okinawa iz Sarajeva pripao je iznos od 30.000 KM, Atletskom klubu Sarajevo 5.000 KM, Taekwondo klubu Novi Grad iz Sarajeva 15.000 KM, Atletskom savezu BiH 30.000 KM i 5.000 KM, Atletskom klubu Sloboda-Tehnograd iz Tuzle 12.500 KM, Atletskom klubu Doboj-Istok iz Klokotnice 5.000 KM, Futsal klubu Mostar SG 15.000 KM, Bokserskom savezu BiH 32.500 KM, Savezu sjedeće odbojke BiH 60.000 KM, Streljačkom savezu osoba sa invaliditetom Federacije BiH 15.000 KM i Džudo klubu Una iz Bihaća iznos od 5.000 KM.

Izražavajući opredjeljenje za finansijsku pomoć rukometnoj reprezentaciji BiH za nastup na Evropskom prvenstvu sljedeće godine, Federalna vlada je istakla da je potrebno pronaći tehničke, proceduralne i zakonske preduslove kako bi ova pomoć mogla biti realizirana.

Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 424.132 KM, od čega je 158.416 KM namijenjeno sufinansiranju projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III i IV kvartal i 265.716 KM za sufinansiranje projekta Razvoj ruralnog poslovanja za isti period.

Projekt Razvoj navodnjavanja vrijedan 14,5 miliona KM finansiran je iz kreditnih sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u iznosu od 12,47 miliona KM, grant sredstava ovog fonda u iznosu od 0,528 miliona KM i budžeta FBiH 1,58 miliona KM.

Projekt Razvoj ruralnog poslovanja finansiran je u ukupnom iznosu od 23,68 miliona KM iz kreditnih sredstava IFAD-a od 10,9 miliona KM, grant sredstava IFAD-a od 0,659 miliona KM, OPEC fonda 9,33 miliona KM i budžeta FBiH za sufinansiranje 2,78 miliona KM.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli 500.000 KM iz Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu Fortitudo d.o.o. Travnik.

Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je saglasna sa izdvajanjem finansijskih sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Budžeta FBiH općinama Žepče i Olovo u ukupnom iznosu od 330.000 KM.

Općini Žepče namijenjeno je 130.000 KM za otplatu namjenskog kredita, a Općini Olovo 200.000 KM, kao finansijsku pomoć budžetu.

Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja dionica autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na Koridoru Vc u dužini od 8,5 km od javnog interesa za Federaciju BiH.

JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju i ovoj kompaniji je naloženo da pokrene ovaj postupak.

Sredstva za realizaciju odluke će osigurati Autoceste FBiH, u skladu s Planom poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjim planom za period 2019. - 2021. godina.

Vlada FBiH je dala saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde Mato Jozić je ovlašten da, uime Vlade FBiH, potpiše Kolektivni ugovor.

Federalna vlada je usvojila Strategiju saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH za period 2020. - 2024. godina, čiji sastavni dio čine Akcioni plan za njenu realizaciju i Aneks i statistički podaci, institucionalni okvir, strateški okvir i situaciona analiza.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih aktivnosti iz Strategije. Kantonalnim vladama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinom sektoru je preporučeno da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na njenom provođenju.

Strategija uspostavlja strateške ciljeve u četiri ključna stuba - uspostavljanje i razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta rada sa iseljeništvom na nivou Federacije BiH, uključivanje iseljeništva u društveni razvoj Federacije BiH, sudjelovanje poslovnog iseljeništva u ekonomskom razvoju Federacije BiH i uključivanje mladih iz iseljeništva u razvojne politike Federacije BiH.

Interresorna radna grupa, koja je radila na izradi ove strategije, posebnu pažnju je posvetila njenoj usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim strateškim dokumentima na državnom nivou i politikom o saradnji sa iseljeništvom, Strategijom u oblasti migracija i azila i Akcionim planom za razdoblje 2016.-2020., Strategijom vanjske politike BiH 2018.-2023., Strategijom razvoja nauke u BiH 2017.-2022. i Prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016.- 2026., kao i entitetskim strategijama.

Cilj ove strategije koja podržava i slijedi strategiju na nivou države, je prikazati strateške pravce rada sa iseljeništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine u srednjoročnom periodu. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kroz ovaj dokument je željelo pokazati da ima jasnu viziju i strategiju dugoročnog rada sa iseljeništvom uzimajući u obzir sve tekuće promjene u našem društvu i okruženju.

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost za dodjelu sredstava Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija za sufinanciranje nabavke koncertnog klavira u iznosu od 150.000 KM, koja će biti izdvojena iz sredstava Tekuće rezerve.

Javna ustanova Sarajevska filharmonija je jedini profesionalni orkestar u BiH koja će uskoro obilježiti 100. godišnjicu postojanja. Pored svoje osnovne registrirane djelatnosti, Sarajevska filharmonija daje podršku realiziranju kompletnog repertoara Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i djelimično repertoara Baleta NPS-a.

Koncertni klavir koji se trenutno koristi za potrebe solističkih nastupa, kao i za koncerte Sarajevske filharmonije star je više od 50 godina. Ovakav dotrajali i neadekvatan instrument značajno utiče na kvalitet izvedbe, ali i na realiziranje kvalitetnih programa.

Ukupna vrijednost koncertnog klavira je 240.000 KM.

Federalna vlada usvojila je izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica 3.12.2019. godine koji će uputiti Parlamentu FBiH.

Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 40.000.000 KM), s rokom dospijeća od tri godine, putem višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 26 ponuda za kupovinu 92.001 obveznice u ukupnom iznosu od 92.001.000,00 KM, a prihvaćeno 15 ponuda za kupovinu obveznica putem kojih je prodano 40.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9719, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,059 posto na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica iznosi 39.988.752,20 KM i dospijevaju na naplatu 4.12.2022. godine.

Kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, svako u okviru svoje nadležnosti, pokrene aktivnosti vezane za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve i to 60.000 KM za nabavku peleta u sezoni 2019.-2010. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i 40.000 KM za podršku u radu Pučke kuhinje Mostar.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH donio je 11. septembra ove godine zaključak kojim su federalna ministarstva rada i socijalne politike i finansija zadužena da za Zavod u Pazariću izdvoje neophodna interventna finansijska sredstva za ovu sezonu grijanja.

Federalna vlada dala je poslovni prostor površine 43,47 m2 u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, na privremeno korištenje, na period od pet godina, bez naknade, Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor Sarajevo.

Finansijsko-informatičkoj agenciji je, na privremeno korištenje, na period od pet godina, bez naknade, dat poslovni prostor u Sarajevu u ulici Dženetića čikma broj 8, površine 159,98 m2.

Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije dat je na korištenje poslovni prostor površine 43,20 m2 u zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, za smještaj Terenskog ureda Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog i Kantona 10.

Savezu osoba sa invaliditetom FBiH je dat na privremeno korištenje, na period od pet godina, bez naknade, poslovni prostor u Sarajevu u ulici Avde Smajlovića broj 5, površine 61 m2.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o porezu na ugljovodike u FBiH kojim su definirani obveznik ovog poreza, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, prijava, obračun i plaćanje poreza, poslovne evidencije, kaznene odredbe za prekršaje i druge odredbe od značaja.

Od značajnih odredaba navedeno je da je u članku 2. posebno sadržano ograničenje primjene ovoga zakona na djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina, kao i geografska ograničenja primjene, u svrhu jasnog definiranja da se ovaj porez odnosi samo na djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Dalje se definiraju porezni obveznici na način da se uključuju sve osobe koje će sudjelovati u istraživanju i eksploataciji nafte i plina, a sukladno Ugovoru o koncesiji i podugovorima ili drugim sporazumima koji proizilaze iz ovog glavnog ugovora.

Kako se predloženim zakonom nameće porezna obveza stranim osobama koje će potpisati Ugovor o koncesiji istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH, a zakon nije opsežan i složen i ispunjava kriterije propisane poslovnicima Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, predložen je skraćeni postupak.

Predloženo je i da se ovaj zakon primjenjuje od 1. siječnja 2021., odnosno nakon potpisivanja Ugovora o koncesiji što se očekuje krajem 2020. godine, a što je još jedan razlog da bude razmatran po skraćenom postupku u parlamentarnoj proceduri.

Vlada FBiH je donijela i odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za prvi kvartal 2020. godine kojom se utvrđuje da je visina ove naknade 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije i iskazana je kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Na inicijativu Parlamenta Federacije BiH, dopunjena je Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i u Preporučeni sadržaj prioritetnih programa uključen i senzor za mjerenje glukoze u krvi i odašiljač.

Federalna vlada dala je saglasnost na Progam rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu kojim su prihodi i primici planirani u iznosu od 67.987.340 KM, koliki je i plan rashoda i izdataka.

U skladu sa Zakonom, ovaj Fond je odgovoran za prikupljanje sredstava, poticanje i finansiranje pripreme, provedbe i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređenja stanja okoliša, u svrhu približavanja ciljevima definisanim "Strategijom zaštite okoliša FBiH".

Izmijenjena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH -IPP FBiH za 2019 godinu.

Prihvaćena je informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem 30.9.2019. godine.

Vlada Federacije BiH usvojila je Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2020. godinu.

Usvojen je Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu, koji će biti provođen na teritoriji FBiH. Data je se saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2020.godinu.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije Općini Ilidža, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za više nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, u katastarskim općinama Donji Butmir i Osijek.

Postupak eksproprijacije vođen je s ciljem izgradnje isključne trake (trake za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osijek, nakon što je Regulacionim planom Kamenjače utvrđen javni interes za izgradnju ove trake.

Donesena je Odluka o prekategorizaciji lokalne ceste Osanica - Prača u regionalnu cestu u ukupnoj dužini od 30 kilometara. Nakon preuzimanja njome će upravljati Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona.

Vlada FBiH je imenovala petočlano Koordinaciono tijelo za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. Predsjednica Koordinacionog tijela je Elma Hadžić Ramić, a članovi Zlatko Glavinić, Azra Bašić, Elma Babić Džihanić i Erkin Međedović.

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" na mandatni period od četiri godine za predsjednicu je imenovana Željka Matić-Sekulić, a za članove Amir Dedić, i Amira Demirović.

Data je prethodna saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke zbog obavljanja druge funkcije i data prethodna saglasnost za imenovanje Kristine Žulj za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ove kompanije, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.12.2019.

Naslov: Redakcija