Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Primjena novih modela rada, u 18 općinskih i osnovnih sudova, rezultirala pozitivnim promjenama. Slijedi uvođenje u sve sudove

25.11.2022.


Da je profesionalno osnaživanje administrativnih kapaciteta, uz sistematičan i proaktivan angažman nesudskog osoblja dalo pozitivne rezultate, pokazuju vidljive promjene u radu osamnaest sudova u Bosni i Hercegovini.

Kako bi unaprijedio radne procese i uskladilo ih sa principima rada savremenih evropskih pravosudnih sistema, Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske i sudovima iz Švedske, u prethodnom periodu intenzivno je radio na uvođenju inoviranih modela rada koji prate standarde modernog poslovanja.

Primarni cilj bio je unaprijediti internu organizaciju u sudovima s posebnim fokusom na ostvarivanju punog učinka rada svih kategorija zaposlenih i jačanju uloge pripravnika/volontera kroz strateško delegiranje zadataka.

Na ovaj način uspostavlja se način rada koji će, kroz adekvatno delegiranje administrativnih zadataka sa sudija na nesudsko osoblje, kreirati uslove u kojim će sudije imati više vremena za rad na primarnim poslovima, a što će u konačnici rezultirati bržim i kvalitetnijim rješavanjem predmeta.

Sve promjene u načinu rada uvedene su kako bi se postigao učinkovitiji, brži i kvalitetniji rad sudova, što će u konačnici rezultirati kraćim trajanjem postupaka, smanjenjem zaostataka i sudskih troškova, a što dugoročno vodi ka izgradnji pravosudnog sistema u skladu sa evropskim standardima i potrebama građana BiH.

Novi modeli rada do sada su uvedeni u osamnaest prvostepenih sudova koji će u narednom periodu, kao ambasadori novih reformskih procesa u sudovima, sa VSTV-om BiH i kolegama iz Švedske raditi na uspostavljanju uslova za održivost novog modela rada i stvaranja pretpostavki za njegovo unapređenje, a kako bi ovo postao ustaljen način rada u svim sudovima u BiH.

O rezultatima i benefitima primjene novih modela rada u ovim sudovima, govorilo se i tokom posjete predstavnika VSTV-a BiH, Sudske administracije Švedske i okružnih sudova u Varbergu Malmo-u i Ystadu općinskim sudovima u Sarajevu, Zenici, Travniku, osnovnim sudovima u Prnjavoru, Banja Luci i Doboju, te Okružnom privrednom sudu u Doboju. Delegacije su u oktobru posjetile i općinske sudove u Širokom Brijegu, Ljubuškom i Konjicu koji su također dio ovog proces

Reorganizacija poslovnih procesa u sudovima dio je aktivnosti koje Sekretarijat VSTV-a BiH realizuje u okviru Projekta unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz podršku Kraljevine Švedske, a u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom i sudovima iz Švedske.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 22.11.2022.

Naslov: Redakcija