Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o parničnom postupku u RS

25.11.2021.


24. novembra 2021. godine, održana je Dvije stotine i sedamdeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) u Banjoj Luci, na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti redovnog poslovanja Ustavnog suda.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-101/20 kojom je utvrđeno da odredba člana 247. stav 6. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka US, 45/2009 - odluka US, 49/2009 i 61/2013) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH) i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dakle, Ustavni sud je utvrdio neustavnost odredbe kojom je propisano da se u obrazloženju rješenja o odbacivanju revizije sud poziva samo na norme odgovarajućih stavova koje predviđaju odbacivanje takve revizije, te ako ocijeni da bi to bilo svrsishodno, sud će obrazložiti razloge zbog kojih je donio takvo rješenje. Prema ocjeni Ustavnog suda, kao i prema stavovima Evropskog suda za ljudska prava, pravo na obrazloženu sudsku odluku, koje je segment prava na pravično suđenje, podrazumijeva pravo stanke da bude upoznata sa bitnim razlozima i jasno obrazloženim stavovima suda o činjeničnim i pravnim pitanjima na osnovu kojih je odluka donesena, te ima za cilj zaštitu pojedinca od proizvoljnog presuđivanja. Samo obrazloženim rješenjem o odbacivanju revizije, navodi dalje Ustavni sud, podnosilac revizije će biti u mogućnosti da se upozna s razlozima zbog kojih revizijski sud njegovu reviziju odbacuje, a posebno kad odbacuje reviziju koja ispunjava sve formalne razloge ali je utvrdio da pravno pitanje zbog kojeg je ona izjavljena nije važno za obezbjeđenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-93/20, U-96/20, U-97/19, U-99/19, U-101/20, U-103/20, U-106/20 i U-28/21, kojim je odbijen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata. U predmetu broj U-100/20 Ustavni sud je obustavio postupak, jer su prestali postojati procesni uslovi za njegovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 24.11.2021.

Naslov: Redakcija